Sol·licitud de torn, matrícula i pagament de la taxa per a la realització de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV

 • Sol·licitud de torn, matrícula i pagament de la taxa per a la realització de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV

  Objecte del tràmit

  Realitzar la matrícula per a l'obtenció del certificat oficial administratiu de coneixements de valencià de nivell C1.

  Aquest tràmit només es podrà iniciar si amb anterioritat s'ha obtingut cita prèvia. El tràmit sols estarà disponible en el termini establert en la cita assignada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les persones interessades a obtindre el certificat de nivell C1 de valencià de la JQCV, al marge dels estudis reglats.
  - Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. (Consulteu el calendari de proves: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves)

  Requeriments

  - Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.
  - Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

  - IMPORTANT! Per a matricular-se de la prova de nivell C1 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació i pagament de la taxa. L'enllaç a la sol·licitud de torn es trobarà a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

  - La sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) del nivell C1 estarà disponible en els dies i horari següents: des de les 9 hores del dia 7 de juliol a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s'esgoten els torns.
  - Els aspirants amb torn assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se'ls haja assignat.

  - El fet d'haver obtingut torn no garantirà l'obtenció d'una plaça en la prova.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2022:
  Taxa de matrícula per a la prova de certificació de valencià de nivell C1: 23,39 euros

  L'abonament de les taxes per via telemàtica tindrà una bonificació del 10 % de la taxa. L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de matrícula.

  * EXEMPCIONS i BONIFICACIONS
  1. Estan exempts del pagament de les taxes d'inscripció segons l'article 14.4-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2. A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d'inscripció segons l'article 14.4-6 de la llei de taxes esmentada anteriorment les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

  3. Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia del títol corresponent o del carnet de família nombrosa, de família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o d'una resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La sol·licitud de torn de matrícula del nivell C1 estarà disponible des de les 9 hores del dia 7 de juliol fins a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s'esgoten els torns.

  - Per a sol·licitar el torn de matricula previ s'haurà d'accedir a la següent pàgina web: https://provesjqcv.gva.es
  - L'aplicació de sol·licitud de torn (cita prèvia telemàtica), li facilitarà uns dies i franja horària en què podreu entrar al tràmit telemàtic de matrícula i fer el pagament de la taxa i formalitzar la inscripció.
  - A continuació l'aspirant amb torn procedirà a formalitzar la seua matrícula en el dies i la franja horària assignats en el tràmit disponible en https://provesjqcv.gva.es o en aquesta mateixa pàgina en la part superior polsant en la icona "Tramitar amb certificat" o "Tramitar telemàticament": https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22493
  - Els aspirants amb torn assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se'ls haja assignat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El pagament de la taxa s'ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

  En el cas que no es puga adjuntar la documentació complementària en el procediment telemàtic (certificat de discapacitat, títol de família nombrosa, etc.), es podrà presentar:

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS-SF&version=14&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22493

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS&version=14&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22493

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, incloent-hi el pagament de la taxa.
  2. La documentació acreditativa de la situació que dona dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció podrà adjuntar-se en el mateix moment de la matrícula o presentar-se per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. No caldrà que presenten els documents acreditatius de les situacions que donen dret a exempció o bonificació quan els documents hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana, si s'autoritza la Conselleria a consultar per mitjans telemàtics el grau de diversitat funcional, certificat de família nombrosa o certificat de família monoparental. En cas contrari, han d'adjuntar la documentació acreditativa de la situació que dona dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció en el moment mateix de la inscripció o presentar-la per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. Qualsevol dels tràmits anteriors s'ha de dur a terme en el termini de matrícula corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten l'exempció o la bonificació de la taxa.
  5. Les persones amb diversitat funcional acreditada i que sol·liciten una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud de matrícula i adjuntar en el tràmit telemàtic l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació de temps i mitjans requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat.
  6.Les persones matriculades que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula i pagament de les taxes. La sol·licitud d'horari alternatiu disponible en "impresos associats" i en el web de la JQCV i la documentació acreditativa de la situació que dona dret a la participació en un horari alternatiu haurà de ser presentada per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'HORARI ALTERNATIU PER CREENÇA RELIGIOSA DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Sol·liciteu cita prèvia de torn de matrícula en https://provesjqcv.gva.es
  2. L'aplicació de sol·licitud de torn (cita prèvia telemàtica) li facilitarà un termini i franja horària en què podreu entrar en el tràmit telemàtic de matrícula i realitzar el pagament de la taxa i formalitzar la inscripció. L'aspirant haurà de realitzar la matrícula i pagament de la taxa a través de l'assistent de tramitació en els dies i la franja horària que se li haja assignat.
  3. El tràmit de matrícula telemàtic i pagament de la taxa està disponible en https://provesjqcv.gva.es on en les icones situades en la part superior d'aquesta mateixa pàgina i es podrà tramitar sense certificat digital (anomenat "TRAMITAR TELEMÀTICAMENT") o amb certificat digital (anomenat "TRAMITAR AMB CERTIFICAT").

  - El pagament de la taxa es realitzarà exclusivament per via telemàtica.
  - Per a poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment d'inscripció: l'emplenament de la sol·licitud amb les dades personals, el nivell i la localitat desitjada, el pagament de les taxes corresponents i el registre electrònic de la sol·licitud.
  - La sol·licitud de matrícula i el pagament de la taxa es considerarà presentada i registrada davant de l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.
  -La matrícula i el pagament de la taxa en les diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada nivell.
  - En cas que es presente més d'una sol·licitud de matrícula per al mateix nivell, serà vàlida l'última registrada.
  - Per a resoldre incidències informàtiques, contacteu amb generalitat_en_red@gva.es

  ATENCIÓ ALS ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  1. Les persones amb diversitat funcional acreditada que vulguen una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la sol·licitud.
  2. Els participants que s'acullen a aquesta opció han d'adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de les altres comunitats autònomes o de l'Estat, o fer-lo arribar a la JQCV en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. Les adaptacions que la JQCV pot arbitrar per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen adequadament en el moment d'inscriure's són les següents:
  a) Taula adaptada a una cadira de rodes.
  b) Ampliació de temps de duració de la prova.
  c) Augment de la grandària de la lletra de la prova.
  d) Intèrpret de llengua de signes.
  e) Adaptació de la prova al sistema Braille d'escriptura.
  f) Persona de suport per a la realització de la prova.
  g) Possibilitat d'ús d'aparells tècnics de suport.

  4. Les persones que no sol·liciten l'adaptació de la prova en la forma adequada i dins dels terminis especificats en aquest article de la resolució no tindran dret a cap adaptació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS-SF&version=14&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22493

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_INS&version=14&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22493

  Tramitació

  PASSOS EN EL TRÀMIT AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "Tramitar amb certificat")
  1. Omplir el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació si cal.
  3. Pagar les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d'inscripció.

  PASSOS EN EL TRÀMIT SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "Tramitar telemàticament")
  1. Omplir el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació si cal.
  3. Pagar les taxes de manera telemàtica.
  4. Validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Imprimir i guardar el justificant d'inscripció.

  - La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la presentació quede registrada.
  - Si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat digital però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
  - Per a resoldre incidències informàtiques, contacteu amb generalitat_en_red@gva.es.
  - Les dades referents a la localitat de realització de la prova que s'ha seleccionat en la inscripció no podran modificar-se després del registre de sol·licituds.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI D'EXÀMENS:
  - Les proves del nivell C1 es realitzaran en dues jornades. En la primera jornada, 15 d'octubre de 2022, s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites.
  - En la segona jornada s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals. Els aspirants podran consultar el dia i l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en el web que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada, segons la localitat.
  - Consulteu el calendari de proves en: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves

  * LOCALITATS D'EXAMEN
  - Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

  * CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: consulteu la web https://jqcv.gva.es/va/centres-examen

  Enllaços

  Web Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  Llista de problemes freqüents sobre la tramitació telemàtica

  Requisits tècnics informàtics

  Preguntes freqüents de la pàgina de la JQCV

  Tutorial i instruccions de matrícula

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - L'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  - RESOLUCIÓ de 31 de març de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

  Vegeu Resolució de 31 d emarç de 2022

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info