Convocatòria de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Convocatòria de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
 
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Objecte del tràmit

  - Es convoquen proves d'accés lliure per a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  - S'estableix un nombre màxim de 7.000 places per al conjunt de les titulacions administratives per a la realització de les proves.

  - Les proves es realitzaran a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València, amb l'excepció de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que es realitzarà, amb caràcter general, únicament a la ciutat de València.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hi podran participar les persones que reunisquen els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria:
  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  - Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  - Les persones que no reunisquen els requisits anteriors, però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d'ingrés en els diversos cossos docents.

  *Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.

  *També s'han de complir els requisits lingüístics previs que s'estableixen per a cada cas en els criteris d'admissió.

  Requeriments

  1. Criteris d'admissió:
  S'ha de complir, de manera simultània, tant el requisit laboral com el requisit lingüístic.
  Quant a les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no podran participar les persones que reunisquen els requisits per a impartir ensenyament en aquesta llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de mestres, de professors o catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé perquè disposen de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que, en aquest cas, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, es considerarà, amb caràcter general, que el professorat està capacitat per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquestes àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no es requerirà ni s'expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en la Llengua Estrangera corresponent.

  2. Requisits laborals:

  Cal complir qualsevol dels requisits següents:

  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris recollits en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  - Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  - Poder accedir a procediments selectius als diversos cossos docents.

  Només el personal que preste serveis en centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat, en centres privats no sostinguts amb fons públics o altres administracions haurà d'acreditar aquesta circumstància per mitjà de l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos d'octubre, novembre o desembre de 2019. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de la persona interessada, el període afectat, ajustat als terminis especificats més amunt, el lloc de treball i el segell del centre. En el cas que no es dispose de nòmina perquè s'ha incorporat recentment al centre educatiu, es pot aportar una còpia del contracte laboral, en què ha de constar la data de signatura igual o posterior a l'1 de setembre de 2019.
  En cas d'estar inscrit en una borsa de treball docent d'una administració diferent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, es pot justificar aquesta circumstància mitjançant un certificat emés per l'administració corresponent.
  Si s'accedeix per l'última opció, cal adjuntar telemàticament una còpia de la titulació que dona dret a l'accés a procediments selectius als diversos cossos docents (títol de Magisteri o equivalent per al cos de mestres o títol del màster de Secundària o equivalent per als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional).


  3. Requisits lingüístics previs:

  - VALENCIÀ:
  Tots els requisits lingüístics previs han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el moment de presentar les sol·licituds.

  3.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià:
  C1 de valencià o equivalent.

  3.2. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià:
  C2 de valencià o equivalent i Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.


  - LLENGÜES ESTRANGERES:

  3.3. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera:
  Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que la desplega.

  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:
  - Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyament no universitari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
  - Les persones que participen que hagen obtingut la qualificació d'apte/a en les proves finals del Pla formatiu de competència comunicativa en anglés dels cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini telemàtic de presentació de sol·licituds serà del 30 de gener fins al 5 de febrer de 2020, els dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Inscripció telemàtica. La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  - Al formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que figuren en els annexos d'aquesta convocatòria, sempre que no estiguen ja en poder de l'administració.

  - Només es prendrà en consideració la documentació justificativa que s'al·legue durant el termini telemàtic de presentació de sol·licituds.

  - Qualsevol informació omesa per la persona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - INSCRIPCIÓ:
  1. Totes les persones interessades a participar han d'omplir telemàticament la sol·licitud i adjuntar els documents que corresponguen en cada cas. Aquesta estarà disponible en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm
  2. Les persones sol·licitants només podran presentar-se a un màxim de dues titulacions administratives diferents, i en cap cas podran presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa titulació administrativa.
  3. La presentació de més d'una sol·licitud per una mateixa titulació administrativa comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procediment.

  LLISTA PROVISIONAL I DEFINITIVA:
  La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web de Formació del Professorat a partir del dia 6 de març de 2020. Les persones excloses podran presentar al·legacions per correu electrònic fins al 15 de març de 2020 a les 24 h.

  La llista provisional contindrà les sol·licituds admeses, les sol·licituds a les quals s'ha d'aportar telemàticament documentació justificativa i les sol·licituds no admeses, a l'efecte de possibles esmenes.

  Aquesta llista estarà condicionada a la comprovació del compliment dels requisits per a les persones que hagen d'aportar documentació. En el cas que no s'aporte documentació o que aquesta s'aporte incorrectament, s'exclourà la sol·licitud de participació en les proves.

  La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses, amb el lloc de realització de les proves, es publicarà a partir del 26 de març de 2020 en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat.

  CONFIRMACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA A LES PROVES:
  Totes les persones participants que resulten admeses en el procés d'inscripció han de confirmar l'assistència mitjançant l'enllaç que s'habilitarà a aquest efecte en la pàgina web de formació del professorat. El període de confirmació serà del 27 de març fins al 5 d'abril de 2020 a les 24 hores.

  La no-confirmació de l'assistència s'entendrà com a renúncia a la realització de la prova i, en conseqüència, la persona quedarà exclosa.

  A partir del dia 8 d'abril, es publicaran les llistes de les persones participants que han confirmat l'assistència a les proves en la pàgina web de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Les proves es realitzaran els dies següents:
  - Per a les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià, la prova es realitzarà el dia 25 d'abril de 2020 a les 9.30 hores.
  - Per a les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres, les proves es realitzaran el dia 9 de maig de 2020 a les 9.30 hores.

  ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT:
  S'adoptaran les mesures necessàries perquè els aspirants amb discapacitat tinguen les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta dels participants.
  Les persones participants amb discapacitat o diversitat funcional ho han de fer constar en la sol·licitud telemàtica de participació a les proves, a la qual han d'adjuntar, amb la documentació requerida en l'annex I, un informe d'adaptació de temps i/o mitjans expedit per la Conselleria de Benestar Social que justifique l'adaptació sol·licitada, sense que puguen ser eximides de la realització de cap de les àrees de la prova. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta d'aspirants.

  IDENTIFICACIÓ DELS ASPIRANTS:
  Els aspirants han de portar a la prova un document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció que permeta la identificació unívoca.

  Les persones responsables de l'organització de la prova podran requerir, en qualsevol moment, la identificació del personal aspirant, que haurà acreditar la seua personalitat mitjançant l'exhibició del document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció, per a la qual cosa no seran vàlides les còpies d'aquests documents.

  PUBLICACIÓ DE RESULTATS:
  1. Una vegada realitzades les proves, es farà pública la llista provisional del personal aspirant amb la qualificació d' o en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm
  2. Es podran interposar al·legacions pel registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 10 dies naturals a comptar de l'endemà del dia de la publicació de la llista provisional de resultats.
  3. Les al·legacions seran resoltes en el termini de dos mesos des de la finalització del període de presentació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats.

  COMISSIÓ TÈCNICA DE REVISIÓ:
  1. Es constituirà una comissió tècnica de revisió de les proves integrada per la persona titular del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, dues persones que siguen tècniques del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i dos funcionaris/àries designats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, un/a de les quals actuarà com a secretari/ària. No podran formar part d'aquesta comissió les persones que avaluen la part oral o les persones que corregeixen la part escrita responsables de la qualificació contra la qual es recorre.
  2. La comissió procedirà, si cal, a una segona correcció, per a la qual podrà comptar amb assessorament extern.
  3. La comissió emetrà un informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre. Aquest informe s'enviarà al correu electrònic de la persona que presenta l'al·legació corresponent.
  4. El president o presidenta de la Comissió d'Avaluació podrà, en tot moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics detectats que es deduïsquen dels expedients, i modificar les actes i els registres informàtics corresponents als errors detectats.

  EXPEDICIÓ DE LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES:
  Una vegada publicades les llistes definitives de persones aptes, s'emetran d'ofici les titulacions administratives corresponents a les proves superades a les quals fa referència aquesta convocatòria. Respecte del Certificat de Capacitació en Llengües Estrangeres, les persones aptes que no tinguen acreditada la competència lingüística per resolució definitiva de les direccions territorials d'educació, cultura i esport hauran de presentar la titulació d'aquesta competència lingüística per registre d'entrada dirigida a la Subdirecció General de Formació del Professorat, per a l'emissió de la titulació administrativa corresponent.

  Les titulacions s'enviaran al compte de correu docent gva del personal que hi participa. En el cas que no es dispose d'aquest correu docent, s'enviarà al compte de correu que es va fer constar en la inscripció de participació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  Tramitació

  La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat.

  Inici
 • Informació complementària

  ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LES PROVES:
  1. Les proves seran úniques per a cada titulació administrativa i hauran de realitzar-se en la llengua objecte de la certificació, tenint en compte els objectius i continguts establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
  2. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport posarà a la disposició dels aspirants materials per a la preparació de les proves regulades per aquesta convocatòria en l'enllaç: http://cefire.edu.gva.es/course/index.php?categoryid=504
  3. Totes les proves es realitzaran segons l'horari i el calendari que figura en el punt sisé d'aquesta convocatòria, a les seus que s'indicaran uns dies abans de la realització de les proves en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat.
  4. Per a obtindre la qualificació d'apte, les persones participants hauran de superar tant la part oral com la part escrita de les proves, les dues de manera independent.
  5. Quan el personal responsable de l'organització de les proves observe un acte o una conducta indeguda, prendrà les mesures oportunes que garantisquen la correcta realització de les proves i ho farà constar en una diligència acreditativa de l'incident.
  6. L'ús per part dels aspirants de mitjans il·lícits en el transcurs de la prova o la suplantació de personalitat seran sancionats amb la qualificació de no apte, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat que corresponga.


  DESCRIPCIÓ DE LA PROVA:

  1. Durada de la prova:
  - El personal aspirant disposarà de 2 hores i 30 minuts per a realitzar la prova.
  - Les proves es realitzaran el 25 d'abril i 9 de maig (segons estableix el punt sisé de la convocatòria).

  Després del període de confirmació d'assistència a les proves i abans de la realització d'aquestes, es publicarà en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat una llista en què constarà la titulació administrativa de la qual s'examina el personal admés que ha confirmat la seua assistència, i el lloc de realització de les proves.

  2. Parts de la prova:
  2.1. Part escrita:
  - Elaboració d'un text amb un mínim de 250 paraules que es triarà entre dos temes proposats.
  - Qüestionari de 10 ítems de quàdruple opció de resposta i 10 ítems de vertader o fals.
  2.2. Part oral:
  - Elecció, per part de la persona aspirant, d'un dels dos temes proposats per a exposar-lo en veu alta davant del personal examinador. En aquest apartat, la persona podrà elaborar un guió per a estructurar el seu discurs.
  S'entén per guió un esquema escrit que continga els punts que es tractaran.
  - La part oral no es gravarà.
  - La intervenció oral de la persona aspirant ha de tindre una durada de 4/5 minuts.

  3. Superació de la prova:
  - S'ha de superar la part escrita i la part oral de forma independent.


  CRITERIS D'AVALUACIÓ:
  La Comissió d'Avaluació estableix els requisits de superació de les proves, la puntuació mínima per a aprovar, així com els criteris i barems de la part oral, i els criteris per a la correcció i valoració de la part escrita. Aquests criteris (annex III d'aquesta convocatòria) són necessaris per a aconseguir la uniformitat i garantir la igualtat dels aspirants.

  *ANNEX III
  Criteris d'avaluació de la prova:

  1. Criteris d'avaluació de la part escrita:

  1.1. Text de 250 paraules:
  - El text té una valoració màxima de 80 punts.
  -- Adequació: 20 punts
  -- Coherència: 20 punts
  -- Cohesió: 20 punts
  -- Contingut: 20 punts
  - En totes les proves de Certificat de Capacitació i de Diploma de Mestre de Valencià es descomptarà 1 punt per cada error gramatical o ortogràfic comés.
  - Els textos que no arriben a l'extensió mínima requerida (250 paraules) tindran una puntuació global de 0 punts.
  - S'entén per paraula cada unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant un espai en blanc en l'escriptura.

  1.2. Qüestionari de 20 ítems:
  - Cada resposta encertada valdrà 1 punt.
  - Cada resposta errònia descomptarà:
  -- Ítems de vertader o fals: 0,5 punts
  -- Ítems de quàdruple opció de resposta: 0,25 punts
  - Cada resposta en blanc valdrà 0 punts

  1.3. Valoració global de la prova escrita:
  - APTE, entre 60 i 100 punts
  - NO APTE, entre 0 i 59 punts


  2. Criteris d'avaluació de la part oral:

  2.1. La intervenció oral té una valoració màxima de 30 punts:
  - Pronunciació: 3 punts
  - Lèxic: 3 punts
  - Morfosintaxi: 3 punts
  - Cohesió i coherència textual: 3 punts
  - Adequació: 3 punts
  -- Contingut: 15 punts

  2.2. Valoració global de la prova oral:
  - APTE, entre 18 i 30 punts
  - NO APTE, entre 0 i 17 punts

  CUSTÒDIA I DESTRUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
  Els protocols escrits i les anotacions de l'àrea d'expressió oral s'hauran de conservar, almenys, fins a quatre mesos després de la realització de la prova. En els supòsits de revisió, els exàmens i les anotacions es conservaran fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment contenciós administratiu.

  TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ:
  Les dades personals que conté el formulari podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  Enllaços

  Accés a la convocatòria, instruccions i sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).
  - Convocatòria de 29 de gener de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Llista de normativa

  Vegeu la Convocatòria de 29 de gener de 2020.

  Inici
 •  
 • Fuente: gva.es

  La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info