Convocatòria per a la realització de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià

Convocatòria per a la realització de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Objecte del tràmit

Es convoquen proves d'accés lliure per a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Les proves finals es realitzaran a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València, amb l'excepció de les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que es realitzaran, amb caràcter general, únicament a la ciutat de València. No obstant això, es podran realitzar també a Alacant i/o Castelló de la Plana si el nombre d'inscripcions respectives és igual o superior a 15.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar les persones que reunisquen algun dels requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria:
  1. Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  2. Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  3. Les persones que no reunisquen els requisits anteriors, però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d'ingrés en els diversos cossos docents.

  Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.

  Requeriments

  1. Criteris d'admissió:

  S'ha de complir, de manera simultània, tant el requisit laboral com el requisit lingüístic.

  Quant a les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no s'ha d'estar en possessió dels requisits per a impartir ensenyament en aquesta llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé perquè s'ha adquirit l'especialitat corresponent en el cos de mestres, de professors o catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé perquè es disposa de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que, en aquest cas, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, es considerarà, amb caràcter general, que el professorat està capacitat per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquestes àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no es requerirà ni s'expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en la Llengua Estrangera corresponent.


  2. Requisits laborals:

  Cal complir qualsevol dels següents requisits:

  2.1. Ser personal docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris recollits en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  2.2. Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  2.3. Poder accedir per procediments selectius als diversos cossos docents.

  Només el personal que preste serveis en centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat, en centres privats no sostinguts amb fons públics o d'altres administracions haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos de febrer, març o abril de 2019. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de la persona interessada, el període afectat, ajustat als terminis especificats més amunt, el lloc de treball i el segell del centre. En cas que no es dispose de nòmina perquè s'ha incorporat recentment al centre educatiu, es pot aportar la còpia del contracte laboral, en el qual ha de constar la data de signatura igual o posterior a l'1 de maig de 2019.

  En cas d'estar inscrit en una borsa de treball docent d'una administració diferent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, es pot justificar aquesta circumstància per mitjà d'un certificat emés per l'administració corresponent.

  Si s'accedeix per l'última opció, cal aportar una còpia de la titulació que dona dret a l'accés a procediments selectius als diversos cossos docents (títol de Magisteri o equivalent per al cos de mestres o títol del màster de Secundària o equivalent per als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional).


  3. Requisits lingüístics previs:


  Els requisits lingüístics són els que figuren en els apartats 3.1, 3.2 i 3.3 següents. Aquests requisits s'han de justificar, excepte en els casos indicats expressament en els paràgrafs posteriors, de manera documental.

  No han de presentar documentació acreditativa de la competència lingüística les persones que l'hagen obtinguda a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i les persones que hagen estat admeses en anteriors convocatòries sempre que participen en una prova per a obtindre la mateixa titulació administrativa a la qual van optar i hagen aportat aquesta documentació per registre d'entrada.

  3.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià:

  Certificat de nivell C1 de Valencià: Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d'Idiomes, universitats, etc.).

  Els certificats que siguen equivalents, que figuren en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats, han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  3.2. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera:


  Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que el desplega.

  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:

  - Les persones participants que hagen sigut acreditades per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyament no universitari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

  - Els participants que hagen obtingut la qualificació d'apte en les proves finals del Pla formatiu de competència comunicativa en anglés dels cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/2016.

  3.3. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià:

  Certificat de nivell C2 de valencià: Grau Superiors de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d'Idiomes, universitats, etc.).

  Els certificats que siguen equivalents, que figuren en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats, han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Addicionalment, s'estableix un requisit de competència professional: estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Només han d'acreditar la capacitació en valencià les persones que no l'hagen registrada en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de maig al 9 de juny de 2019, els dos inclosos.

  2. Només es considerarà la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.

  3. Qualsevol informació omesa per la persona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La presentació de sol·licituds és telemàtica:

  1. Totes les persones interessades a participar han d'omplir telemàticament la sol·licitud. Aquesta estarà disponible en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm.

  2. Al formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que figuren en els annexos d'aquesta convocatòria, sempre que no estiguen ja en poder de l'Administració.

  3. Els sol·licitants només poden sol·licitar una de les titulacions administratives regulades per aquesta convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Llista provisional i definitiva:

  La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat a partir del dia 1 de juliol de 2019. Les persones excloses hi podran presentar al·legacions per correu electrònic fins al 8 de juliol de 2019 a les 24 hores.

  La llista provisional contindrà les sol·licituds admeses, les sol·licituds en què és necessari que aporten en paper documentació justificativa i les sol·licituds no admeses, a l'efecte de possibles esmenes.

  La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses amb el lloc de realització de les proves es publicarà a partir del 22 de juliol de 2019.

  Aquesta llista estarà condicionada a la comprovació del compliment dels requisits per a les persones que hagen d'aportar documentació en la sol·licitud telemàtica. En el cas que no s'aporte o que s'aporte incorrectament, es procedirà a excloure la sol·licitud de participació en les proves o a destruir la prova de la persona en qüestió si ja s'ha fet.


  - Confirmació de l'assistència a les proves i realització:

  Totes les persones participants que resulten admeses en el procés d'inscripció han de confirmar la seua assistència a l'examen mitjançant l'enllaç que s'habilitarà en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat del 23 al 31 de juliol de 2019, els dos inclosos.

  No confirmar l'assistència comportarà la renúncia a la realització de la prova.
  Per a les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres, les proves es realitzaran el dia 21 de setembre de 2019 a les 9.30 hores.
  Per a les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, i Diploma de Mestre de Valencià, les proves es realitzaran el dia 28 de setembre de 2019 a les 9.30 hores.


  - Atenció al personal participant amb discapacitat:

  S'adoptaran les mesures necessàries perquè les persones participants amb discapacitat tinguen les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta del personal participant.
  El personal participant amb discapacitat o diversitat funcional ha de fer-ho constar en la sol·licitud telemàtica de participació en les proves, a la qual han d'adjuntar, amb la documentació requerida en l'annex I, un informe d'adaptació de temps i/o mitjans expedit per la Conselleria de Benestar Social i que justifique l'adaptació sol·licitada, sense que puga ser eximit de la realització de cap de les àrees de la prova. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta de personal participant.


  - Identificació del personal participant:

  El personal participant ha de portar a la prova un document oficial d'identitat que permeta la seua identificació unívoca.

  L'organització de la prova podrà requerir, en qualsevol moment, la identificació de les persones participants, que han d'acreditar la seua personalitat mitjançant l'exhibició del document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció, sense que siguen vàlides les còpies d'aquests documents.


  - Publicació de resultats:

  1. Una vegada realitzades les proves, es farà pública la llista provisional del personal participant amb la qualificació "apte" o "no apte" en l'enllaç:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/consulta-de-resultados.

  2. S'hi podrà interposar una al·legació, per registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en els registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València, o bé mitjançant qualsevol forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 10 dies a comptar del dia de la publicació de la llista provisional de resultats.

  3. Les al·legacions es resoldran en el termini de dos mesos des de la finalització del període de presentació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats.


  - Comissió tècnica de revisió:

  1. Es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves integrada per la persona titular del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, dos tècnics o tècniques del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i dues persones funcionàries designades per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, una de les quals actuarà com a secretària. No podran formar part d'aquesta comissió les persones avaluadores de la part oral o el personal corrector de la part escrita responsable de la qualificació contra la qual es recorre.

  2. La comissió procedirà, si és necessari, a una segona correcció, per a la qual podrà comptar amb assessorament extern.

  3. La comissió emetrà un informe, amb la proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre.

  4. El president o la presidenta de la comissió d'avaluació podrà, en tot moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics que es deduïsquen dels expedients, i modificar les actes i els registres informàtics corresponents als errors detectats.


  - Expedició de les titulacions administratives:

  Una vegada publicades les llistes definitives del personal apte, s'emetran d'ofici les titulacions administratives corresponents a les proves superades a les quals fa referència aquesta convocatòria. Les titulacions s'enviaran al compte de correu docent (gva) del personal participant. Si no es disposa de correu docent, s'enviarà al compte de correu que es va fer constar en la inscripció de participació.

  Inici
 • Informació complementària

  - Estructura i funcionament de les proves:

  1. Les proves seran úniques per a cada titulació administrativa i han de realitzar-se en la llengua objecte de la certificació, tenint en compte els objectius i continguts establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà a la disposició de les persones participants materials per a la preparació de les proves regulades per aquesta convocatòria en l'enllaç: http://cefire.edu.gva.es/course/index.php?categoryid=504

  3. Totes les proves es realitzaran segons l'horari i el calendari que figura en el punt sisé d'aquesta convocatòria, en les seus que s'indicaran en el moment de la publicació de les llistes definitives de sol·licituds admeses.

  4. Per a obtindre la qualificació d'apte, el personal participant ha de superar tant la part oral com la part escrita de les proves de manera independent.

  5. Quan alguna persona responsable de l'organització de les proves observe un acte o una conducta indeguda, prendrà les mesures oportunes que garantisquen la correcta realització de les proves i ho farà constar en una diligència acreditativa de l'incident.

  6. L'ús per part dels participants de mitjans il·lícits en el transcurs de la prova o la suplantació de personalitat seran sancionats amb la qualificació de no apte, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat que corresponga.


  - Descripció de la prova:

  1. Durada de la prova:

  -- El personal que hi participe disposarà de 2 hores i 30 minuts per a realitzar la prova.

  -- Les proves es realitzaran el 21 i 28 de setembre de 2019, segons estableix el punt sisé de la convocatòria.

  2. Parts de la prova:
  2.1. Part escrita:
  -- Elaboració d'un text amb un mínim de 250 paraules que es triaran entre dos temes proposats.
  -- Qüestionari de 10 ítems de quàdruple opció de resposta i 10 ítems de vertader o fals.

  2.2 Part oral:
  -- Elecció, per part del personal participant, d'un dels dos temes proposats per a exposar-los en veu alta. En aquest apartat, les persona participants poden elaborar un guió per a estructurar el seu discurs.
  S'entendrà per guió un esquema escrit que continga els punts que es tractaran.
  -- La part oral no es gravarà.
  -- La intervenció oral ha de tindre una durada de 4/5 minuts.

  3. Superació de la prova:
  Cal superar la part escrita i la part oral de manera independent.


  - Custòdia i destrucció de la documentació:

  Els protocols escrits i les anotacions de l'àrea d'expressió oral s'han de conservar, almenys, fins a quatre mesos després de la realització de la prova. En els supòsits de revisió, els exàmens i les anotacions es conservaran fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment contenciós administratiu.


  - Tractament de la informació:

  Les dades personals que conté el formulari podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  Criteris de valoració

  - Criteris d'avaluació:
  La Comissió d'Avaluació estableix els requisits de superació de les proves, la puntuació mínima per a aprovar, els criteris i barems de la part oral, i els criteris per a la correcció i valoració de la part escrita, per a aconseguir la uniformitat i garantir la igualtat del personal participant. Aquests criteris figuren en l'annex III d'aquesta convocatòria.

  * Criteris d'avaluació de la prova (annex III):

  1. Criteris d'avaluació de la part escrita:

  1.1 Text de 250 paraules:

  - El text té una valoració màxima de 80 punts.
  -- Adequació: 20 punts
  -- Coherència: 20 punts
  -- Cohesió: 20 punts
  -- Contingut: 20 punts

  - En totes les proves de Certificat de Capacitació i de Diploma de Mestre de Valencià es descomptarà 1 punt per cada error gramatical o ortogràfic comés.

  - Els textos que no arriben a l'extensió mínima requerida (250 paraules) tindran una puntuació global de 0 punts.

  - S'entén per paraula cada unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant pauses potencials i blancs en l'escriptura.

  1.2. Qüestionari de 20 ítems:

  - Cada resposta encertada valdrà 1 punt
  - Cada resposta errònia descomptarà:
  -- Ítems de vertader o fals: 0,5 punts
  -- Ítems de quàdruple opció de resposta: 0,25 punts
  - Cada resposta en blanc valdrà 0 punts

  1.3. Valoració global de la prova escrita:

  - APTE, entre 60 i 100 punts
  - NO APTE, entre 0 i 59 punts


  2. Criteris d'avaluació de la part oral:

  2.1. La intervenció oral té una valoració màxima de 30 punts:

  - Pronunciació: 3 punts
  - Lèxic: 3 punts
  - Morfosintaxi: 3 punts
  -- Cohesió i coherència textual: 3 punts
  -- Aspectes paralingüístics: 3 punts
  -- Contingut: 15 punts

  2.2. Valoració global de la prova oral:

  - APTE, entre 18 i 30 punts
  - NO APTE, entre 0 i 17 punts

  Enllaços

  Pàgina d'accés a la convocatòria:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 27 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià (web del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat, 27/05/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria

Fuente: gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info