Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 (Escoles Oficials)

Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

Objecte del tràmit

L'objectiu del tràmit és la matriculació per a la prova de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l'obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells, A2, B1, B2, C1 i C2, que recull el Marc Europeu Comú de Referència .

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. Per a matricular-se en la prova de certificació dels diferents nivells, A2, B1, B2, C1 i C2, del Marc europeu comú de referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es faça la prova.

  2. La matriculació en la prova de certificació no exigeix haver cursat ensenyaments previs en les escoles oficials d'idiomes.

  3. Per a l'alumnat no matriculat (lliure) durant aquest curs en cap escola oficial de la Comunitat Valenciana:

  a) Ha de fer la matriculació exclusivament per via telemàtica i ha de presentar necessàriament en la Secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes el justificant de pagament bancari juntament amb la documentació sol·licitada perquè, així, quede formalitzada la matrícula. La matriculació i el pagament s'han de fer entre els dies 11 de febrer i 25 de febrer de 2019.

  b) Aquest alumnat pot ser reubicat per a dur a terme la prova de certificació a una altra seu diferent de la sol·licitada en funció dels recursos humans i de la capacitat, atenent els criteris següents:
  - Província de residència a la Comunitat Valenciana.
  - Més proximitat a la seu sol·licitada.
  - Província sol·licitada.

  4. Alumnat estranger:
  En la disposició final primera de l'Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV: 25/09/2013) s'estableix que, per a matricular-se en la prova de certificació, "els ciutadans de qualsevol nacionalitat es poden matricular en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van cursar l'escolarització obligatòria".
  Si hi ha convergència entre la llengua pròpia del país del qual és nacional i la llengua del país en què volen examinar-se, han d'aportar un certificat oficial, o a falta d'això, una declaració jurada en què s'acredite la llengua en què van cursar l'escolarització obligatòria.

  Inici
 • Taxes

  http://www.eoi.gva.es/documents/162689009/162689065/taxes+2019+ES.pdf/05106f7a-18b9-460c-8a81-e990b423a31f

  Model 046 corresponent al concepte 9667 (ensenyament d'idiomes):

  Taxes per als nivells:
  - 67,28 euros per als nivells A2, B1, B2 i C1
  - 94,18 euros per al C2.

  IMPORTANT: - en el cas que faça ús del tràmit sense signatura electrònica i vulga pagar amb targeta bancària ha de seguir aquest procediment:
  1.- generar l'imprès 046 i guardar-ho
  2.- pagar a través de: "pas 2" , imprimir document de pagament i presentar-ho juntament amb la resta de la documentació en el centre on va a realitzar l'examen.

  - només hauran de pagar la taxa d'obertura d'expedient (25,50 euros) els alumnes que mai hagen estat matriculats, ni com oficials ni com lliures, a l'EOI on realitzaran la prova de certificació.

  - La taxa de carnet 2,22 euros és OPCIONAL, només si voleu tindre accés a la biblioteca.

  Reducció del 50% del pagament de les taxes:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Exempció total del pagament de taxes:

  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'aportar la documentació justificativa.

  ** La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  El període de matriculació d'aquest alumnat comprendrà des de les 09.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer de 2019. (DOGV núm. 8482 de 08/02/2019).

  LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PRESENCIAL:
  El lliurament de documentació es realitzarà en les secretaries de les Escoles Oficials d'Idiomes des del dia 12 de febrer fins al dia 8 de març.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a presentar la documentació, una vegada omplit el tràmit telemàtic, i per a aclarir dubtes, dirigiu-vos a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes en què us heu matriculat.

  La llista d'escoles oficials d'idiomes, els idiomes que imparteixen i els nivells oferits en cada una d'aquestes es troba en els dos enllaços en l'apartat "Informació complementària".

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMLSF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Alumnat no matriculat (lliure) en les escoles oficials d'idiomes o que ha efectuat renúncia de matrícula:
  Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula haurà de fer la matriculació via telemàtica, i haurà d'abonar la taxa corresponent a aquest efecte, en el termini de presentació de sol·licituds indicat anteriorment.

  Una vegada feta la matrícula via telemàtica, per a formalitzar-la definitivament és imprescindible entregar en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes, fins el 8 de març, la documentació següent:

  - Justificant del pagament bancari (obligatori)
  - Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (obligatori)
  - Una fotografia tamany carnet actualitzada (obligatori)
  - Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa (si és procedent)
  - Fotocòpia compulsada del títol de família monoparental (si és procedent)
  - Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa (si és procedent)
  - Discapacitat: certificació oficial expedida per l'òrgan competent de benestar social (si és procedent)
  - Víctimes de terrorisme, acreditat pel ministeri amb competències en esta matèria (si és procedent)
  - Annex III de la Resolució de 5 de febrer de 2018, en cas de sol·licitar adaptacions de necessitats especials.
  - Altres, amb la corresponent acreditació oficial (si és procedent)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat (lliure) en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula haurà de realitzar la matrícula exclusivament via telemàtica (fins el 20 de març), i presentar necessàriament en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes, entre els dies 26 de febrer i 23 de març de 2018, el justificant de pagament bancari juntament amb la documentació sol·licitada perquè, d'aquesta manera, quede formalitzada la matrícula.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMLSF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitació

  IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  ABANS d'omplir el model 046, cal tindre en compte:
  - Navegador recomanat: Firefox
  - Requisits tècnics informàtics.
  - Configuració de Java en el navegador. (Tota aquesta informació es troba enllaçada en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
  Els estudis de les escoles oficials d'idiomes estan dividits en tres nivells del Marc Comú Europeu de Referència:
  A: A1 - A2
  B: B1 - B2
  C: C1 - C2

  NIVELL BÀSIC: A2 (dos cursos)
  Nivell Intermedi: B1 (dos cursos)
  Nivell Avançat: B2 (dos cursos)
  NIVELL: C1 (un curs)
  NIVELL: C2 (un curs)

  Els certificats de les EOI són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  * SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA
  Es publicarà en una resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial durant el mes d'abril o maig.

  Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada hauran de dirigir-se a l'Escola Oficial d'Idiomes on s'ha realitzat la mateixa.

  El llistat d'aquestes escoles aquesta disponible en l'enllaç que s'indica a continuació .

  Enllaços

  Llista d'escoles d'idiomes

  Idiomes i nivells oferits en les escoles oficials d'idiomes

  Navegador recomanat FIREFOX

  Requisits tècnics informàtics

  Java recomanat

  Informació sobre les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5728, 26/03/08).
  - RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per
  la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i
  matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per
  a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües
  (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial
  en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de març de 2008

  Veure RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019

 

Fuente: gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info