Procés de preinscripció i matrícula per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Procés de preinscripció i matrícula per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Objecte del tràmit

La preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes.

Els ciutadans podran preinscriure's si tenen els requisits que apareixen en la Resolució de 26 de juny de 2018, en un dels següents cursos o en la prova de nivell:

1. Primer curs del nivell A2

2. Segon curs del nivell A2

3. Primer curs del nivell B1

4. Segon curs del nivell B1

5. Primer curs del nivell B2

6. Segon curs del nivell B2

7. Nivell C1

8. Nivell C2

9. Prova de nivell.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. Per a accedir als ensenyaments d'idiomes, és un requisit imprescindible tindre setze anys o fer-los l'any natural en què es comencen els estudis. També hi poden accedir els majors de catorze anys per a seguir l'ensenyament d'una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria.

  2. El títol de Batxillerat habilita per a accedir, mitjançant el procediment que estableix aquesta resolució, als ensenyaments d'idiomes de primer curs de B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat, sense que això implique la convalidació ni expedició de cap títol del certificat de nivell A2.

  3. El certificat del nivell A2 obtingut per la superació de la prova homologada que regula l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6646, de 8 de novembre de 2011), habilita per a accedir, mitjançant el procediment que estableix aquesta resolució, al primer curs de nivell B1.

  4. L'alumnat que haja superat les proves dels nivells d'A2 i B1 en el Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID) té accés al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament, segons l'acord, de 23 d'octubre de 2012, de col·laboració entre la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que té validesa en tot el territori nacional.

  5. L'alumnat que tinga superats i certificats els nivells de Coneixements Orals (A2), Elemental (B1), B2 o Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (C1) pot accedir al nivell B1, B2, C1 i C2, respectivament, en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. El nivell Superior de la JQCV pot donar accés al nivell C2 de les escoles oficials d'idiomes.

  Pot accedir al nivell B2 de valencià l'alumnat que haja superat en els estudis de Batxillerat les matèries comunes de valencià i tinga el títol de Batxillerat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de l'ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense que això implique la convalidació ni expedició de cap títol del certificat de nivell B1.

  Pot accedir al nivell C1 de valencià l'alumnat que haja superat els estudis de Batxillerat (o estiga en tràmit d'obtindre el títol) en el Programa d'Ensenyament en Valencià, sense que això implique la convalidació ni expedició de cap títol del certificat de nivell B2.

  L'alumnat interessat en començar els estudis de valencià en les escoles oficials podran accedir directament al nivell A2.

  6. Els diplomes d'espanyol per a estrangers dels nivells A2, B1, B2 i C1 (diplomes DELE de l'Institut Cervantes) permeten accedir, respectivament, al primer curs del nivell B1, B2, C1 i al C2 d'Espanyol per a estrangers de les escoles oficials d'idiomes, segons el Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març de 2008).

  7. L'alumnat del programa That's English té accés a l'ensenyament presencial de la manera que indiquen els punts 1.4 de l'apartat segon i A.1.2.a, A.1.2.b i A.1.2.c de l'apartat cinqué.

  8. Aquelles persones que aporten un certificat de nivells A2, B1, B2 o C1 de les entitats reconegudes en l'article 2.2 i l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, es poden preinscriure en el curs següent.

  9. Els estudiants que tinguen la possibilitat d'accedir directament a un curs superior al primer d'A2 segons els punts 2, 3, 4, 5, 6 i 8 d'aquest apartat, poden optar, si ho prefereixen, per accedir al curs immediatament inferior, la primera vegada que es matriculen en l'idioma en qüestió en una escola oficial d'idiomes valenciana, sempre que hi haja disponibilitat de vacants. En cas de no haver-hi vacants, poden accedir als cursos formatius de dues hores setmanals.

  10. El professorat seleccionat per a participar en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP) que tinga acreditat un nivell de llengua reconegut per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport pot optar al curs immediatament superior (excepte C2, nivell no inclós en PIALP) o, si ho prefereix, als cursos formatius de dues hores setmanals.

  11. Totes les titulacions i entitats reconegudes per a accedir a les escoles oficials d'idiomes es recullen en l'annex I (anglés), annex II (francés), annex III (alemany), annex IV (italià) i annex V (valencià) d'aquesta resolució.

  12. Per a accedir a un curs formatiu s'acceptaran les mateixes titulacions contingudes en els punts anteriors d'aquest apartat.


  1. Ha de fer la preinscripció

  L'alumnat que vol cursar estudis en alguna escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana en el curs 2018-19 ha de fer la preinscripció si es troba en qualsevol dels casos següents:

  1.1. L'alumnat de nou ingrés.

  1.2. L'alumnat que no ha estat matriculat en el curs acadèmic anterior en les escoles oficials d'idiomes, ha superat la prova de certificació de qualsevol nivell i vol continuar els estudis.

  1.3. L'alumnat que va renunciar a la matrícula abans d'acabar el mes de gener sense presentar cap justificació, com disposa l'article 9.1 de l'Ordre de 31 de gener de 2008.

  1.4. L'alumnat que ha cursat el programa That's English! durant el curs anterior i vol incorporar-se a la modalitat presencial, excepte les persones que han aprovat els mòduls 4, 8 o 12 i han superat la prova de certificació dels nivells A2 i B1 i B2, respectivament.

  1.5. L'alumnat matriculat en el nivell C1 el curs anterior que vol continuar els estudis en el nivell C2, tant si ha superat la prova de certificació en la convocatòria ordinària com si no l'ha superada.

  1.6. L'alumnat que ha estat matriculat el curs anterior i vol començar els estudis en un altre idioma.

  1.7. L'alumnat d'anys anteriors que no ha estat matriculat el curs 2017-2018 i vol continuar els estudis.

  1.8. L'alumnat d'anys anteriors que vol fer la prova de nivell, segons el que indica l'apartat desé d'aquesta resolució.


  2. No ha de fer la preinscripció:

  2.1. L'alumnat matriculat en els primers cursos dels nivells A2, B1 i B2 en el curs 2017-2018 que vol continuar els seus estudis.

  2.2. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha fet la prova de certificació dels nivells A2, B1 i B2, tant si l'ha superada com si no.

  2.3. L'alumnat matriculat en el segon curs del nivell B2 o mòdul 12 de That's English el curs anterior que vol continuar els estudis en el nivell C1, ha fet la prova de certificació del nivell B2 i ha superat la prova.

  2.4. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha fet la prova de certificació del nivell C1 o C2 i no l'ha superada i vol repetir curs.

  2.5. L'alumnat que ha estat matriculat en el curs anterior en el nivell A2 en alguna escola oficial d'idiomes i ha superat la prova homologada en el centre d'Educació Secundària o Formació Professional.

  2.6. L'alumnat matriculat en el curs anterior en els ensenyaments de l'escola oficial d'idiomes que va presentar la renúncia condicionada a la matrícula oficial per a fer la prova de certificació.

  2.7. L'alumnat matriculat en el curs anterior en els ensenyaments de l'escola oficial d'idiomes en els cursos segon d'A2, segon de B1, segon de B2, C1 o C2 que no es va inscriure en la prova de certificació ni va renunciar ni va perdre l'escolaritat i vol repetir curs.

  2.8. L'alumnat matriculat en el curs anterior en el programa That's English! que haja superat els mòduls 4, 8 o 12 i la prova de certificació dels nivells A2, B1 o B2, respectivament, i vulga continuar els estudis en la modalitat presencial.

  2.9. L'alumnat matriculat durant el curs anterior que s'ha acollit a la renúncia justificada que regula l'apartat 2 de l'article 9 de l'Ordre de 31 de gener de 2008.

  2.10. El professorat seleccionat per a participar en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat. En aquest cas, el professorat interessat en participar-hi, haurà de realitzar una sol·licitud de participació, tal com recull l'apartat quart d'aquesta resolució.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018

  El pagament de la matrícula es podrà realitzar a través d'Internet o per banc; en ambdós casos caldrà portar el justificant del pagament a l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula.

  IMPORTANT: NO es fa el pagament fins que no estiga acceptada la matrícula.

  Matrícula A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs) .............................90 euros
  Repetició d'un curs (per idioma) .............................................105 euros
  Prova de nivell ......................................................................12 euros
  Matrícula curs intensiu A2, B1, B2, C1 (per idioma i curs) .........65 euros
  Curs formatiu/actualització de 120 hores ................................ 90 euros
  Curs formatiu/actualització de 60 hores .................................. 45 euros
  Curs especialitzat en el nivell C2 ............................................. 105 euros
  Obertura d'expedient .............................................................25,50 euros
  Expedició o renovació de targeta d'identitat.............................2,22 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PREINSCRIPCIÓ
  - La preinscripció es fa telemàticament.
  - La fase de preinscripció està disponible des de la pàgina web de les escoles oficials d'idiomes, des de les 9.00 hores del dia 2 de juliol de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 12 de juliol de 2018.
  - Només es pot presentar una sol·licitud per idioma i escola i un màxim de tres idiomes.

  ATENCIÓ: queden anul·lades les sol·licituds en els casos següents:
  - Sol·licituds per a més d'una escola oficial d'idiomes, aula adscrita o aulari.
  - Sol·licituds simultànies per a un curs i la prova de nivell d'un mateix idioma.

  PER A LA MATRÍCULA
  - Al llarg del mes de juliol, segons el calendari que determine cada escola oficial d'idiomes, es matriculen presencialment alguns col·lectius de l'alumnat que no requereixen preinscripció.
  - En el mes de setembre, segons el calendari i el procediment que determina cada escola oficial d'idiomes, es matricula presencialment la resta de l'alumnat que no requereix preinscripció.
  - Després del període de preinscripció i abans del dia 31 de juliol, es farà un sorteig públic en cada escola oficial que determina l'ordre de matrícula
  - També en el mes de setembre, es matricula, amb el nou programa assistent de matrícula en línia Evast, l'alumnat que requereix preinscripció, segons l'orde del sorteig.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La documentació necessària per a la matrícula haurà de presentar-se en l'escola oficial d'idiomes en què haja realitzat la preinscripció i li haja sigut admesa.

  Per internet

  https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Procés de preinscripció

  1. El procediment de preinscripció estarà accessible des de les pàgines web de les escoles oficials d'idiomes, a partir de les 09:00 hores del dia 2 de juliol de 2018 i fins a les 23:59 hores del dia 12 de juliol de 2018.

  2. Per a preinscriure's, l'alumnat ha de presentar la sol·licitud telemàticament. Es pot presentar una sol·licitud per idioma i escola, per a un màxim de tres idiomes. S'anul·laran les sol·licituds de preinscripció d'un mateix idioma en qualsevol dels casos següents:

  a) Sol·licituds per a més d'una escola oficial d'idiomes o secció.
  b) Sol·licituds simultànies per a un curs i per a la prova de nivell.

  3. Les persones interessades a accedir als cursos presencials mitjançant una prova de nivell, hauran de preinscriure's en la prova de nivell segons el que estableix l'article 17 de l'Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  4. En les seccions de les escoles oficials d'idiomes actuals només es pot preinscriure alumnat dels nivells i idiomes que hi ha autoritzats per a aquestes seccions.

  5. Cada escola oficial d'idiomes haurà de posar algun ordinador a disposició dels usuaris que no tinguen accés a Internet, per a la preinscripció telemàtica.

  6. Després del període de preinscripció i abans del dia 31 de juliol, es farà un sorteig públic en cada escola oficial que determina l'ordre de matrícula. Cada escola determina com i quan es fa, i ho publica en la pàgina web.

  7. En el cas dels idiomes que hagen tingut menys, igual o fins a un 20% més de preinscripcions que places ofertades, la matriculació podrà començar al mes de juliol, sempre que el calendari del centre ho permeta.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp

  Tramitació

  La preincripció es realitza de forma telemàtica i no requerix cap tipus de documentació.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Per a formalitzar la matrícula en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana, l'alumne ha de pagar la taxa corresponent citada en l'annex VI d'aquesta resolució. Aquest annex recull el que disposa el capítol II de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.

  2. S'aplicaran les exempcions i bonificacions contemplades en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.

  3. La matrícula no es considera formalitzada completament fins que l'escola oficial d'idiomes no rep tota la documentació necessària i valida l'alta. Si l'alumne no porta a l'escola la documentació en el termini establit, perd el dret a la plaça assignada.

  4. El professorat seleccionat per a participar en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat estarà exempt del pagament de les taxes de matrícula, obertura d'expedient i expedició de targeta d'identitat d'alumne, però haurà de presentar qualsevol documentació requerida per a poder validar la seua matriculació. L'expedició dels certificats o certificacions acadèmiques no estaran exemptes del pagament de les taxes corresponents.

  5. L'ordre de matriculació durant el mes de juliol és el següent:

  5.A. Alumnat sense preinscripció

  5.A.1. Segons el calendari i les indicacions que cada escola oficial d'idiomes publica en el tauler d'anuncis i en la pàgina web, es matriculen en les escoles els alumnes següents que no han de fer la preinscripció:

  5.A.1.1. L'alumnat matriculat en els primers cursos de cada nivell del MECR en el curs 2017-2018 que promociona als segons cursos.

  5.A.1.2. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha superat la prova de certificació dels nivells A2, B1 o B2.

  Aquest apartat inclou l'alumnat següent:

  a. L'alumnat matriculat en el curs anterior en el programa That's English! que haja superat el mòdul 4 i la prova de certificació del nivell A2 i vol matricular-se en el primer curs del nivell B1 en la modalitat presencial en la mateixa escola.

  b. L'alumnat matriculat en el curs anterior en el programa That's English! que haja superat el mòdul 8 i la prova de certificació del nivell B1, i vol matricular-se en el primer curs de nivell B2 en la modalitat presencial en la mateixa escola. L'alumnat que vol continuar en el programa That's English!

  c. L'alumnat matriculat en el curs anterior en el programa That's English! que haja superat el mòdul 12 i la prova de certificació del nivell B2, i vol matricular-se en el primer curs de nivell C1 en la modalitat presencial en la mateixa escola. L'alumnat que vol continuar en el programa That's English!

  d. L'alumnat matriculat en el curs anterior en el programa That's English! que vol continuar en programa That's English!, d'acord amb les instruccions de matrícula del programa.

  5.A.1.3. L'alumnat que ha estat matriculat en el curs 2017-2018 en el nivell A2 en alguna escola oficial d'idiomes i ha superat la prova homologada en el centre d'Educació Secundària o Formació Professional.

  5.A.1.4. L'alumnat matriculat en el curs anterior en una escola oficial d'idiomes que va presentar la renúncia condicionada a la matrícula oficial per fer la prova de certificació i ha superat la prova. Si no ha superat la prova, es matricula en setembre, després de la convocatòria extraordinària del curs 2017-2018.

  5.A.1.5. El professorat que ha participat en les accions formatives, a través de les escoles oficials d'idiomes, dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat durant el curs 2017-2018, que ha aprovat i promociona al següent curs.

  5.A.1.6. El professorat que ha realitzat correctament la sol·licitud, a través de plataforma http://ovidoc.edu.gva.es, ha estat admés per a participat en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes, dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat per al curs 2018-2019, seguint l'ordre de matricula establit, amb la següent prioritat de baremació:

  1. Personal docent funcionari de carrera.
  2. Personal docent funcionari interí.
  3. Personal docent de centres concertats.

  En cada un dels col·lectius allistats en aquest punt l'ordre de prelació començarà per la lletra B, d'acord amb la resolució de 10 d'abril de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2017, del conjunt de les administracions públiques valencianes.

  5.A.1.7. L'alumnat de nou ingrés (amb preinscripció) dels idiomes que hagen tingut menys, igual o fins a un 20% més preinscripcions que places ofertades podrà matricular-se al mes de juliol d'acord amb el que estableix el punt 7 de l'apartat tercer d'aquesta resolució.

  5.A.1.8. En qualsevol cas, els centres faran una previsió de vacants per tal de garantir la continuïtat de l'escolarització de l'alumnat oficial que es presente a la convocatòria extraordinària de setembre. Així mateix, s'haurà de fer una previsió de vacants, desglossades per idiomes i nivells, per a l'alumnat que fa preinscripció a prova de nivell.


  5.B. Alumnat amb preinscripció

  5.B.1. Tenint en compte allò establit en el punt A.1.8 d'aquest apartat, es podrà dur a terme el procés de matrícula de les persones que s'han preinscrit al juliol, amb el calendari i els horaris descrits en el punt següent (5.B.2).


  5.B.2. La primera part d'aquest procés de matrícula de les persones que han fet preinscripció es fa amb el programa assistent de matrícula en línia Evast, al qual es pot accedir des dels llocs web de les escoles, seguint el procediment següent:

  5.B.2.1.Les persones que hagen fet la preinscripció, a excepció d'aquelles que s'han preinscrit a prova de nivell, triaran les diferents preferències horàries de matrícula en l'assistent de matrícula Evast durant els dies 20 a 24 de juliol.

  5.B.2.2. D'acord amb el sorteig establit en el punt 6 de l'apartat tercer, cada EOI farà l'assignació de places dins del període comprés entre el 25 de juliol i el dia 7 de setembre i notificarà els candidats per correu electrònic. Els candidats no seleccionats podran optar a romandre en llista d'espera.

  5.B.2.3. Els candidats seleccionats tindran un termini establit per tal de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent.

  5.B.2.4. La matrícula es farà efectiva mitjançant la presentació de la documentació sol·licitada en l'apartat seté d'aquesta resolució en la secretaria de l'EOI corresponent.


  6. L'ordre de matriculació durant el mes de setembre és el següent:

  6.A. Alumnat sense preinscripció

  6.A.1. Al setembre, segons el calendari i les indicacions que cada escola oficial d'idiomes publica en el tauler d'anuncis i en la pàgina web, es matriculen presencialment en les escoles els col·lectius restants de l'alumnat que no ha de fer la preinscripció.

  6.A.1.1. L'alumnat matriculat en el curs acadèmic 2017-2018 que ha superat la prova extraordinària de setembre, tant dels primers cursos com de la certificació.

  6.A.1.2. L'alumnat matriculat en el curs acadèmic 2017-2018 que no ha superat la prova extraordinària de setembre, tant dels primers cursos com de la certificació.

  6.A.1.3. L'alumnat matriculat durant el curs acadèmic 2017-2018 que s'ha acollit a la renúncia justificada que regula l'apartat 2 de l'article 9 de l'Ordre de 31 de gener de 2008.

  6.A.1.4. El professorat que ha participat en les accions formatives a través de les escoles oficials d'idiomes dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat durant el curs 2017-2018 i ha realitzat la convocatòria extraordinària de setembre.

  6.A.1.5. L'alumnat matriculat l'any anterior en una altra escola oficial d'idiomes que sol·licite el trasllat de l'expedient. Aquest alumnat ha d'acreditar, en el moment de formalitzar la matrícula, la seua situació acadèmica, per mitjà d'un certificat acadèmic de notes expedit per l'escola oficial d'idiomes anterior. Si es detecta que algú està matriculat en dues escoles oficials d'idiomes alhora, s'anul·len ambdues matrícules.

  6.B. Alumnat amb preinscripció

  6.B.1. Al setembre, es completarà el procés de matrícula de les persones que s'han preinscrit al juliol, descrit en el punt 5.B d'aquest apartat, amb el calendari i els horaris que cada escola oficial d'idiomes fa públic en el tauler d'anuncis i en la pàgina web. Aquest període de matrícula podrà obrir-se abans de la matrícula per a l'alumnat sense preinscripció, sempre que es complisca allò establit en el punt 5.A.1.8 d'aquest apartat.


  6.B.2. Una vegada finalitzada la matrícula de l'alumnat sense preinscripció es podrà establir un període de matrícula per als candidats que han quedat en llista d'espera en l'assignació de places efectuada en l'assistent de matrícula Evast i per a l'alumnat preinscrit a prova de nivell, que realitzarà la matrícula de forma presencial.

  6.C.Vacants

  Si encara queden places escolars vacants, es poden matricular presencialment en les escoles:

  6.C.1. Les persones que van perdre l'escolaritat i les que hagen esgotat les convocatòries presencials.

  6.C.2. Les persones que vulguen actualitzar coneixements d'un idioma mitjançant un curs ja superat. Aquesta modalitat d'inscripció no té efecte acadèmic i és incompatible amb una matrícula oficial del mateix idioma. Si aquest alumnat vol continuar els estudis amb efecte acadèmic més endavant, haurà de fer preinscripció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del Nivell Bàsic i del Nivell Intermedi (DOCV: 5605, 24/09/2007).
  - Orde 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5706, de 19/02/2008).
  - Decret 119/2008, de 5 de setembre, del Consell pel qual s'establix el currículum del Nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV: 5851, de 17/09/2008).
  - Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7118, 25/09/2013).
  - Decret 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, per la qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià (DOGV núm. 7350 de 01/09/2014).
  - Resolució de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8328, de 29/06/2018)

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 26 de juny de 2018.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info