Matrícula per a la realització de les proves de valencià (JQCV)

 • ol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià. (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV)

  Objecte del tràmit

  L'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents:
  - Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià.
  - Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià.
  - Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià.
  - Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià.
  - Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià.
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu.
  - Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos.
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en l'obtenció d'algun dels certificats esmentats anteriorment, al marge dels estudis reglats.

  Requeriments

  1. Per a poder participar en les proves és necessari haver complit els setze anys en el moment de realitzar-les.
  2. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d'estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià.
  3. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2018:
  Per a participar en les proves s'haurà de pagar:
  - Una taxa de 15,20 per al certificat d'A2.
  - Una taxa de 20,40 euros per als certificats de nivell B1 i de B2.
  - Una taxa de 25,50 euros per als certificats de nivell C1 i de C2.
  - Una taxa de 27,54 euros per als certificats de capacitació tècnica (lenguaje administratiu, llenguatge en els Mitjans de comunicació i correcció de textos).

  El pagament de les taxes d'examen es podrà fer per dos mitjans diferents:
  a) Per via telemàtica en el mateix moment de la inscripción en la plataforma sede.gva.es.
  b) En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà al fer la matrícula en sede.gva.es.

  Els aspirants que s'inscriguen completament per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa. Els imports, per tant, seran:
  - 13,68 euros per al certificat de nivell A2.
  - 18,36 euros per als certificats de nivell B1 i de B2.
  - 22,95 euros per als certificats de nivell C1 i de C2.
  - 24,71 euros per als certificats de capacitació tècnica (lenguaje administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos).

  EXEMPCIONS:
  1. Estan exempts del pagament de les taxes els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i en els supòsits previstos en els punts e), f) i g) d'aquest article.
  2. Tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. Els imports, per tant, seran:
  - 7,6 euros per als certificats de nvel A2 i, 6,84 euros si la inscripció es fa telemàticament.
  - 10,20 euros per als certificats de nivell B1 i B2 i, 9,18 euros si la inscripció es fa telemàticament.
  - 12,75 euros per als certificats de C1 i de C2 i, 11,48 euros si la inscripció es fa telemàticament.
  - 13,77 euros per als certificats de capacitació tècnica (lenguaje administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) i 12,39 euros si la inscripció es fa telemàticament.

  La documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció podrà adjuntar-se en el mateix moment de la matrícula o presentar-se per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Qualsevol dels tràmits anteriors s'haurà de realitzar en el termini de matriculació corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten l'exempció o la bonificació de la taxa d'inscripció.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCVPR&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes:(DOGV nº 8248, de 06/03/2018)

  - des del 23 de març fins al 9 d'abril de 2018 per als certificats de nivell A2, B1, C1 i llenguatges específics.
  - des de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2018 per als certificats de nivell B2 i C2.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - L'abonament de les taxes de la prova per qualsevol de les dues vies esmentades anteriorment suposarà la finalització del procediment de matrícula.

  En el cas que no s'adjunte la informació complementària en el procediment telemàtic:
  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PRUEBASGEN-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PRUEBASGEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La inscripció es realitzarà EXCLUSIVAMENT per via telemàtica a través del web següent: .
  L'abonament de les taxes de la prova suposarà la finalització del procediment de matrícula.
  2. Les persones interessades podran inscriure's en totes les proves de certificació que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.
  3. Per a poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment de matriculació: la inscripció en la prova del nivell desitjat i el pagament de les taxes corresponents.
  4. La matriculació en diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada prova.
  5. Només tindrà validesa l'última matrícula completada en el cas de les proves de nivells diferents convocades en la mateixa jornada.

  Impresos associats

  [ANNEX VI] SOL·LICITUD D'HORARI ALTERNATIU PER CREENÇA RELIGIOSA DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  [ANNEX VIII] SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  [ANNEX IX] SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'abonament de les taxes de la prova per qualsevol de les vies esmentades anteriorment suposarà la finalització del procediment de matrícula.

  - Les persones interessades podran inscriure's en totes les proves de certificació que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.

  - Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capacitat de les seus.

  - Les persones matriculades, que per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vullguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matrícula. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa de la situació que dóna dret a la participació en un horari alternatiu haurà de ser presentada per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el termini de matriculació corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten la participació en un horari alternatiu, o per mitjà de qualsevol dels formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els participants que s'acullen a aquesta opció han de presentar el certificat firmat per la persona física que tinga la responsabilitat de la comunitat religiosa corresponent, la qual haurà d'estar registrada en el Registre d'Entitats Religioses. En el certificat s'especificarà la pertinença de la persona sol·licitant a la congregació.

  - Les persones que necessiten una atenció especial el dia de la prova han d'indicar-ho en la matrícula. Les comissions examinadores adoptaran les mesures necessàries perquè les persones inscrites amb diversitat funcional tinguen les mateixes oportunitats per a la realització de la prova que la resta dels participants. Les adaptacions que la JQCV pot arbitrar per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen adequadament en el moment d'inscriure's, són les següents: a) Taula adaptada a una cadira de rodes
  b) Ampliació de temps de duració de la prova
  c) Augment de la grandària de la lletra de la prova
  d) Intèrpret de llenguatge de signes
  e) Adaptació de la prova al sistema Braille d'escriptura
  f) Persona de suport per a la realització de la prova
  g) Possibilitat d'ús d'aparells tècnics de suport
  Els participants que s'acullen a aquesta opció han d'adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula o enviar-ho a la JQCV per mitjà de qualsevol dels formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerit expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, dels serveis competents de les altres comunitats autònomes que tinguen la competència o de l'Estat. Els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta d'aspirants. La Comissió Coordinadora podrà establir l'exempció d'avaluació d'alguna àrea de la prova.

  - Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la seua pàgina web la llista d'aspirants convocats a l'exercici corresponent, amb especificació de nom, cognoms, document d'identitat, nivell, torn i localitat.

  - La presidència de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià farà públics els resultats provisionals obtinguts pels aspirants, per mitjà d'una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La qualificació obtinguda en les proves, en termes d'apte o no apte, podrà ser consultada per les persones aspirants en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: .

  - L'aspirant podrà sol·licitar la revisió de la prova només en el cas de tindre un resultat de no apte en la resolució de publicació dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - L'aspirant podrà presentar una reclamació per la qualificació obtinguda només en el cas de tindre un resultat no apte en la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i per una causa justificada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PRUEBASGEN-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PRUEBASGEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=281

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI
  Primer període

  Dia 9 de juny de 2018:
  - Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
  - Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià (primera jornada)
  - Certificat de llenguatge administratiu

  Dia 16 de juny de 2018:
  - Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
  - Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació

  Dia 30 de juny de 2018:
  - Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià (segunda jornada)
  - Certificat de correcció de textos.

  Segon període

  Dia 27 d'octubre de 2018:
  - Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià (primera jornada)

  Dia 3 de novembre de 2018:
  - Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià

  Dia 10 de novembre de 2018:
  - Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià (segunda jornada)

  * HORARIS

  Les proves de certificat de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 començaran a les 9.00 h.
  Les proves dels certificats de capacitació tècnica començaran a les 9.30 h:
  - Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació
  - Certificat de llenguatge administratiu
  - Certificat de correcció de textos.

  * LOCALITATS I PROVES A2, B1, B2, C1 i C2
  Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

  Certificats de capacitació tècnica (lenguaje en els Mitjans de comunicació, llenguatge administratiu i correcció de textos): València

  * CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  Alacant
  Universitat d'Alacant. Aulari 2. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig .
  Alcoi
  Edifici Ferràndiz. Campus d'Alcoi. Universitat Politècnica de València. Plaça Ferràndiz i Carbonell, 2.
  Alzira
  IES núm. 4. C/ En Projecte, 5.
  Benidorm
  IES Bernat de Sarrià. Partida Salt de l'Aigua, s/n.
  Borriana
  IES Jaume I. Pl. Sanchis Guarner, s/n.
  Buñol
  IES La Foia de Buñol. Av. Rafael Ridaura, s/n.
  Castelló de la Plana
  Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Humanes i Socials. Av. Vicente Sos Baynat, s/n.
  Dénia
  IES Historiador Chabás. C/ Manuel Vallalta, 3.
  Elda
  IES La Torreta. Av. Ronda, 77.
  Elx
  IES Misteri d'Elx . Av. de la Universitat d'Elx, 1.
  Gandia
  Campus de Gandia. Universitat Politècnica de València. C/ Paranimf, 1. El Grau de Gandia.
  Llíria
  IES Camp de Túria. C/ Alcalde M. Garcia, s/n.
  Ontinyent
  IES Pou Clar. Av. Vicent Gironés, s/n.
  Orihuela
  IES Gabriel Miró, C/ del Catedràtic José Guillén García, 1.
  Paterna
  IES Henri Matisse. C/ Enric Valor, s/n.
  Sagunt
  IES Camp de Morvedre. C/ Advocat F. Caruana, s/n.
  Segorbe
  IES Nostra Senyora de la Cova Santa. Av. Fra Luis Amigó , núm. 19.
  Sueca
  IES Joan Fuster. Camí dels Dos Pontets, s/n.
  Torrent
  IES Veles e Vents . Camí dels Cànters, s/n.
  València
  Universitat Politècnica de València. Camí de Vera, s/n.
  Vall d'Uixó,
  IES Benigasló. Av. Arcadi Garcia i Sanz, 1.
  Villena
  IES A. Navarro Santafé. Paratge Sant Benito, s/n.
  Vinaròs
  IES Leopold Querol. C/ Gil d'Atrocillo, s/n.
  Xàtiva
  IES Josep de Ribera. C/ Acadèmic Maravall, 15.

  * ESTRUCTURA I DURACIÓ DE LA PROVA

  - Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
  Àrea de Comprensió oral 25 % ± 15 minuts
  Àrea de Comprensió escrita 25 % 1 hora i 35 minuts
  Àrea d'Expressió Escrita 20 %
  Àrea d'Expressió i Interacció Orals 30 % ± 25 minuts
  La duració de l'àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

  - Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
  Àrea de Comprensió oral 25 % ± 20 minuts
  Àrea de Comprensió escrita 25 % 1 hora i 50 minuts
  Àrea d'Expressió Escrita 25 %
  Àrea d'Expressió i Interacció Orals 25 % ± 25 minuts
  La duració de l'àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

  - Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià
  Àrea de Comprensió oral 20 % ± 20 minuts
  Àrea de Comprensió escrita 20 % 2 hores i 10 minuts
  Àrea d'Estructures Lingüístiques 15 %
  Àrea d'Expressió Escrita 20 %
  Àrea d'Expressió i Interacció Orals 25 % ± 25 minuts
  La duració de l'àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

  - Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià
  Àrea de Comprensió escrita 10 % 3 hores i 15 minutos amb una pausa
  Àrea d'Estructures Lingüístiques 20 %
  Àrea d'Expressió Escrita 35 %
  Àrea d'Expressió i Interacció Orals 35 % ±25 minuts
  La duració de l'àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

  - Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià
  Àrea de Comprensió escrita 10 % 3 hores i 45 minuts amb una pausa
  Àrea d'Estructures Lingüísticas 20 %
  Àrea d'Expressió Escrita 45 %
  Àrea d'Expressió i Interacció Orals 25 % ±25 minuts
  La duració de l'àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

  - Llenguatge als mitjans de comunicació
  Àrea 1. La llengua i els Mitjans de comunicació 10 %
  Àrea 2. Normativa gramatical i llengua estàndard 40 %
  Àrea 3. Normativa gramatical i registre periodístic 20 %
  Àrea 4. Elocució, ortologia i puntuació 30 %
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%. La duració d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  - Llenguatge administratiu
  Àrea 1. Comprensió lectora 10 %
  Àrea 2. Expressió escrita 45 %
  Àrea 3. Coneixements pràctics de llenguatge administratiu 45 %
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les tres àrees d'un mínim del 60 %. La duració d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  - Correcció de textos
  Àrea 1. Correcció de textos escrits (original) 70 %
  Àrea 2. Normativa lingüística i registres 10 %
  Àrea 3. Correcció tipogràfica (galeradas) 20 %
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les tres àrees d'un mínim del 60 %. La duració d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  Enllaços

  Web Junta Qualificado de Coneixements de Valencià

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  - RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. (DOGV núm. 8248, de 6/03/18).

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març

  Vegeu la Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

Fuente gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info