Cursos preparatoris/proves Capacitació Lingüística Valencià, Llengües Estrangeres i Diploma de Mestre de Valencià

Convocatòria de cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
 
Què es pot sol·licitar?
 • Nom del tràmit

  Convocatòria de cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Objecte del tràmit

  - Es convoquen cursos preparatoris i proves d'accés lliure per a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  - S'estableix un nombre màxim de 7.000 places per al conjunt de les titulacions administratives per a realitzar les proves finals, de les quals un màxim de 3.000 correspondran a cursos preparatoris.

  - Les proves finals es celebraran a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València, excepte les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que només tindrà lloc a la ciutat de València.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar les persones a què reunisquen els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria. Per a valorar aquestes sol·licituds s'estableixen dos grups:

  1. Grup 1:
  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris continguts en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  - Estar inclòs en una borsa de treball docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

  2. Grup 2: Les persones que no reunisquen els requisits del Grup 1 però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d'ingrés en els diversos cossos docents.
  * Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.
  * A totes les sol·licituds, tant del Grup 1 com del Grup 2 se'ls assignarà un número en el moment d'efectuar-ne la sol·licitud.
  * Seran admeses totes les sol·licituds del Grup 1 que reunisquen els requisits establits.
  * Per a les sol·licituds del Grup 2 es començaran a seleccionar les persones participants de les llistes definitives, a partir del número triat per sorteig fins a completar el total de places convocades.

  Requeriments

  1. Criteris d'admissió

  S'ha de complir, de manera simultània, tant el requisit laboral com el requisit lingüístic.
  En les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no estar en possessió dels requisits per a impartir ensenyances en la aquesta llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de mestres, o de professors o catedràtics d'Ensenyança Secundària, o bé per disposar de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que, en aquest cas, d'acord amb la Disposició Addicional Segona de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitàries a la Comunitat Valenciana, es considerarà, a tots els efectes, que el professorat està capacitat per a l'ensenyament en la llengua estrangera determinada en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en les aquestes àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat, no se li requerirà ni se li expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera de la llengua corresponent.


  2. Requisits laborals

  2.1. Per al Grup 1:
  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris continguts en la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Mmillora de la qualitat educativa, o estar inclòs en una borsa de treball docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  - Només el personal que preste serveis a centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat, a centres privats no sostinguts amb fons públics o d'altres administracions haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos de juny, setembre o octubre de 2017. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de la persona interessada, el període afectat, ajustat als terminis especificats més amunt, el lloc de treball i el segell del centre. En el cas que no es dispose de nòmina per haver-se incorporat recentment al centre educatiu s'hi pot aportar còpia del contracte laboral, en què haurà de constar la data de signatura igual o posterior a l'1 d'octubre de 2017.

  2.2. Per al Grup 2:
  -S 'ha d'aportar còpia compulsada de la titulació que dóna dret a l'accés a procediments selectius als diversos cossos docents (títol de Magisteri o equivalent per al cos de mestres o títol del Màster de Secundària o equivalent per als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional).
  -En cas d'estar inscrit en una borsa de treball docent d'una administració diferent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat es pot justificar aquest fet mitjançant un certificat emés per l'administració corresponent.


  3. Requisits lingüístics previs:
  S'hauran de justificar documentalment, excepte en els casos que s'indiquen expressament en els paràgrafs posteriors.
  No han de presentar documentació acreditativa de la competència lingüística les persones que l'hagen obtingut per mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i les persones que hagen sigut admeses en anteriors convocatòries sempre que participen en una prova per a obtindre la mateixa titulació administrativa a què van optar i hagueren aportat aquesta documentació per registre d'entrada. No obstant això, no es podrà aplicar aquesta exempció a les persones participants en els cursos preparatoris d'anteriors convocatòries.

  3.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
  Certificat de nivell C1 de valencià: Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d'Idiomes, universitats, etc.).

  3.2. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera
  Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7.027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que la desenvolupa.
  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:
  - Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca al professorat dels nivells d'ensenyament no universitàari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
  - Les persones participants que hagen obtingut la qualificació d'apte en les proves finals del Pla formatiu de Competència Comunicativa en Anglés dels cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16.

  3.3. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià
  . Certificat de nivell C2 de valencià: Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d'Idiomes, universitats, etc.).
  . Addicionalment s'estableix un requisit de competència professional: estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Només han d'acreditar la capacitació en valencià les persones que no l'hagen registrat en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des del 16 de novembre fins al 27 de novembre de 2017, els dos inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes , a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Emplenar telemàticament la sol·licitud i després imprimir-la.
  - Presentar per registre d'entrada la sol·licitud impresa acompanyada dels documents que en cada cas s'estableixen.
  - Només es tindrà en compte la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.
  - Qualsevol informació omesa per la persona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ:
  1. Totes les persones interessades a participar han d'emplenar telemàticament la sol·licitud i després imprimir-la. La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat , en l'apartat "Capacitació".

  2. A l'hora d'emplenar aquesta sol·licitud les persones integrants del Grup 1 hauran de triar entre l'accés al curs preparatori o l'accés directe a la prova. La selecció del curs preparatori implica l'accés posterior a la prova, encara que hauran de confirmar-hi la participació (punt 6). En cas que hi haja més sol·licituds que places adscrites al curs preparatori, s'efectuarà un sorteig pel qual es triarà un dels números assignats a les sol·licituds. En les llistes definitives, es començarà a seleccionar particiants a partir d'aquest número fins a completar el total de places convocades.
  Els integrants del Grup 2 participaran, obligatòriament, en les proves d'accés lliure.

  3. A la sol·licitud, que haurà d'anar signada, s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que figuren en els annexos d'aquesta convocatòria. La documentació s'haurà d'acreditar aportant fotocòpia compulsada dels originals o presentant originals i fotocòpies per tal que es compulsen.

  4. La no-presentació de la sol·licitud, tant en format electrònic com en paper, suposarà l'exclusió de l'aspirant.

  5. Les persones sol·licitants podran presentar tantes sol·licituds com titulacions administratives diferents vulguen obtindre segons aquesta convocatòria, però en cap cas podrà presentar més d'una sol·licitud per a la mateixa titulació administrativa.

  6. La presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa titulació administrativa, comportarà l'exclusió de l'aspirant del procediment.

  7. La sol·licitud i la documentació que l'acompanye s'ha de presentar, preferentment, al registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  També es podrà presentar a qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud a una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè el funcionari de Correus date i segelle la sol·licitud abans certificar-la. Si no és així, no es podrà considerar que s'ha presentat en aquesta data.

  LLISTA DE PARTICIPANTS ADMESOS:
  1. La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat a partir del dia 19 de desembre de 2017. Les persones excloses podran presentar al·legacions per registre d'entrada fins al 29 de desembre de 2017.
  - La llista provisional del Grup 1 contindrà les sol·licituds admeses i no admeses, als efectes de possibles esmenes.
  - La llista provisional del Grup 2 contindrà les sol·licituds amb el número assignat a cada una, només als efectes que es puga comprovar si han complit o no amb el procediment establit. Aquesta llista no suposarà cap dret a participar en aquest procediment, ja que dependrà de les places que queden per cobrir després d'adjudicar el Grup 1.

  2. La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses amb el lloc de realització de les proves i l'elecció de participar en el curs preparatori o en la prova lliure es publicarà a partir del 30 de gener de 2018. Aquesta llista contindrà totes les persones del Grup 1 que complisquen els requisits i el nombre de persones del Grup 2 necessari per a completar el nombre total de places convocades.

  CONFIRMACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL CURS, DE L'ASSISTÈNCIA A LES PROVES I DE LA CELEBRACIÓ D'AQUESTES:
  1. Totes les persones participants que siguen admesos en el procés d'inscripció, hauran de confirmar l'assistència mitjançant l'enllaç que s'habilitarà a aquest efecte en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat d'acord amb el calendari següent:
  - Els admesos en el curs preparatori han de confirmar la seua assistència al curs i a la prova de l'1 al 6 de febrer de 2018, els dos inclosos.
  - Els admesos a les proves lliures, han de confirmar la seua assistència a la prova de l'1 al 6 de febrer de 2018, els dos inclosos.
  No confirmar una o altra assistència comportarà la renúncia a fer el curs preparatori i/o la prova, segons corresponga.

  2. Les proves se celebraran els dies següents:
  1. Per als admesos del Grup 1 que trien l'opció de curs preparatori, totes les proves se celebraran el dia 5 de maig de 2018 per a les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres, Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre. Les proves se celebraran a les 9:30 hores.
  2. Per als admesos del Grup 1 que trien l'accés directe a la prova i els admesos del Grup 2, les proves se celebraran el dia 24 de febrer de 2018 per a les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i el dia 3 de març de 2018 per a la Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre. La prova dels dos dies tindrà lloc a les 9:30 hores.

  ATENCIÓ A LES PERSONES ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT:
  S'adoptaran les mesures necessàries perquè les persones aspirants amb discapacitat tinguen les mateixes oportunitats que la resta dels participants per a fer els exercicis.
  Les persones aspirants amb discapacitat ho hauran de fer constar en la sol·licitud de participació a les proves, a la qual hauran d'adjuntar, a més de la documentació requerida en l'annex I, el certificat que acredite aquesta circumstància perquè es puguen efectuar les adaptacions necessàries de temps i mitjans per a dur a terme la prova en les condicions més favorables. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta d'aspirants.

  IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:
  Les persones aspirants han de portar a la prova un document oficial d'identitat que permeta identificar-les de manera unívoca.
  Les persones responsables de l'organització de la prova podran requerir, en qualsevol moment, la identificació de les persones aspirants, que hauran d'acreditar la seua personalitat mitjançant l'exhibició del document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció, i no seran vàlides còpies d'aquests documents.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  Inici
 • Informació complementària

  ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LES PROVES:
  1. Les proves seran úniques per a cada titulació administrativa i hauran de dur-se a terme en la llengua objecte de la certificació, tenint en compte els objectius i continguts establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
  2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà a disposició de les persones aspirants, mitjançant la pàgina web de Servei de Formació del Professorat, materials per a la preparació de les proves regulades per aquesta convocatòria.
  3. Totes les proves se celebraran segons l'horari i el calendari que figura en el punt sisé d'aquesta convocatòria, a les seus que s'indicaran en el moment de la publicació de les llistes definitives de sol·licituds admeses.
  4. Per a obtindre la qualificació d'apte, eles persones participants han de superar la part oral i escrita de les proves, les dues conjuntament.
  5. Quan un responsable de l'organització de les proves observe un acte o conducta indeguda, prendrà les mesures oportunes que garantisquen la correcta realització de les proves i ho farà constar en una diligència acreditativa de l'incident.
  6. L'ús per part de les persones aspirants de mitjans il·lícits en el transcurs de la prova o la suplantació de personalitat seran sancionats amb la qualificació de no apte, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat que corresponga.

  DESCRIPCIÓ DE LA PROVA:
  1. Duració de la prova:
  1.1 Les persones aspirants disposaran de 2 hores i 30 minuts per a fer la prova.
  1.2 Les proves se celebraran el 24 de febrer, 3 de març i 5 de maig, segons s'estableix al punt sisé de la convocatòria.
  - Després del període de confirmació d'assistència a les proves i abans de la realització d'aquestes, es publicarà un llistat en què constarà la titulació administrativa de la qual s'examinen les persones aspirants i el lloc de celebració.
  2. Parts de la prova:
  2.1. Part escrita:
  - Elaboració d'un text d'entre 250 i 300 paraules que es triarà d'entre dos temes que es proposen.
  - Qüestionari de deu ítems de resposta múltiple (quàdrupla) i deu ítems de verdader o fals.
  2.2 Part oral:
  - Elecció, per part de la persona aspirant, d'un dels dos temes proposats per a exposar-lo en veu alta. En aquest apartat la persona aspirant podrà elaborar un guió per a estructurar el seu discurs.
  3. Superació de la prova:
  Cal superar la part escrita i la part oral de manera independent.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ:
  La comissió d'avaluació estableix els requisits de superació de les proves, la puntuació mínima per a aprovar, així com els criteris i barems de la part oral, i també per a la correcció i valoració de la part escrita, per a aconseguir la uniformitat i garantir la igualtat de les persones aspirants. Aquests criteris figuren en l'annex IV d'aquesta convocatòria.

  PUBLICACIÓ DE RESULTATS:
  1. Una vegada realitzades les proves, es farà pública en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la llista provisional de les persones aspirants amb la qualificació d'apte o de no apte.
  2. Es podrà interposar una al·legació, per registre d'entrada, en el termini de deu dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la llista provisional.
  3. Les al·legacions seran resoltes en el termini de dos mesos des de la finalització del període de presentació i, en transcórrer aquest termini, es consideraran desestimades les no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats.

  COMISSIÓ TÈCNICA DE REVISIÓ:
  1. Es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves integrada per la persona titular del Servei de Formació del Professorat, dos tècnics del Servei de Formació del Professorat i dos funcionaris designats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, un dels quals actuarà com a secretari. No podran formar part d'aquesta comissió els avaluadors de la part oral o els correctors de la part escrita responsables de la qualificació contra la qual es recorre.
  2. La Comissió procedirà, si és necessari, a una segona correcció, per a la qual cosa podrà comptar amb assessorament extern.
  3. La comissió emetrà un informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre.
  4. El president de la Comissió d'Avaluació podrà, en tot moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics que es deduïsquen dels expedients, i modificar les actes i els registres informàtics corresponents als errors detectats.

  EXPEDICIÓ DE TITULACIONS ADMINISTRATIVES:
  Una vegada publicades les llistes definitives de persones aptes, s'emetran d'ofici les titulacions administratives corresponents a les proves superades a les quals fa referència aquesta convocatòria.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA PROVA:
  1. Criteris d'avaluació de la part escrita:

  1.1 Text de 250-300 paraules:
  - El text té una valoració màxima de 80 punts.
  -- Adequació i contingut 40 punts
  -- Coherència 20 punts
  -- Cohesió gramatical 10 punts
  -- Cohesió lèxica 10 punts
  - En totes les proves de Certificat de Capacitació i de Diploma de Mestre de Valencià es descomptarà 1 punt per cada errada gramatical o ortogràfica comesa.
  - Els textos que no aconsegueixen extensió mínima requerida (250 paraules) tindran una puntuació global de 0 punts.
  - S'entén per paraula cada unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant pauses potencials i blancs en l'escriptura.

  1.2. Qüestionari de 20 ítems:
  - Cada resposta encertada valdrà 1 punt
  - Cada resposta errònia descomptarà:
  -- Ítems de verdader o fals: 0,5 punts
  -- Ítems d'opció quàdrupla de resposta: 0,25 punts
  - Cada resposta en blanc valdrà 0 punts

  1.3. Valoració global de la prova escrita:
  - APTE, entre 60 i 100 punts
  - NO APTE, entre 0 i 59 punts

  2. Criteris d'avaluació de la part oral:

  2.1. La intervenció oral té una valoració màxima de 20 punts:
  - Pronunciació 3 punts
  - Lèxic 3 punts
  - Morfosintaxi 3 punts
  - Cohesió i coherència textual 3 punts
  - Aspectes paralingüístics 3 punts
  - Contingut 5 punts

  2.2. Valoració global de la prova oral:
  -APTE, entre 12 i 20 punts
  -NO APTE, entre 0 i 11 punts  *** INSTRUCCIONS SOBRE ELS CURSOS PREPARATORIS:
  Instruccions per les quals s'estableix l'estructura dels cursos preparatoris convocats per la Convocatòria de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
  NOTA IMPORTANT: Consultar periòdicament la pàgina web del Servei de Formació del Professorat per si hi ha modificacions en el pla previst per a la realització dels cursos preparatoris que són objecte d'aquestes instruccions.

  1. Persones participants admeses

  El procediment per a la presentació de sol·licituds i els criteris d'admissió estan regulats per la Convocatòria de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat a partir del dia 19 de desembre de 2017. Les persones que n'estiguen excloses podran presentar al·legacions per registre d'entrada fins al dia 29 de desembre de 2017.

  La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses amb la indicació de participar en el curs preparatori o en la prova lliure es publicarà a partir del dia 30 de gener de 2018.


  2. Assignació de centres

  Entre el 9 i el 16 de gener de 2018 (els dos inclosos) la persones sol·licitants dels cursos preparatoris hauran de triar la localitat i el torn en què volen fer el curs, mitjançant un formulari disponible en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Els grups semipresencials seran reagrupats i reubicats en funció de la demanda, de la disponibilitat d'aules en els centres educatius i del nombre de participants. Consegüentment, l'assignació de centre serà provisional fins a l'aparició de la llista definitiva de persones admeses. Per a organitzar un grup el nombre mínim de participants serà de 25 i el màxim de 30, excepte en els casos en què només hi haja un grup a la localitat; en aquest cas el mínim serà de 15 alumnes.

  La llista definitiva de persones admeses amb la indicació del lloc de realització dels cursos es farà pública en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat a partir del dia 30 de gener de 2015.


  3. Confirmació de l'assistència als cursos

  Totes les persones participants que estiguen admeses en el procés d'inscripció hauran de confirmar l'assistència mitjançant l'enllaç que s'habilitarà en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat d'acord amb el calendari següent:
  Els admesos en el curs preparatori hauran de confirmar la seua assistència al curs i a la prova de l'1 al 6 de febrer de 2018, els dos inclosos.

  La no-confirmació de l'assistència comportarà la renúncia a fer el curs preparatori i a la prova.

  Si després d'haver confirmat l'assistència no s'hi pot assistir, caldrà RENUNCIAR, ja que segons el punt 4 de l'article 17 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 6893 de 31.10.2012) la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els dotze mesos següents a l'efectivitat de la baixa.


  4. Estructura i continguts dels cursos preparatoris

  Els cursos preparatoris de les proves per a l'obtenció dels certificats de capacitació per a l'Ensenyament En Valencià o en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià, tindran una duració de 40 hores i s'organitzaran en la modalitat semipresencial amb la càrrega horària següent:
  30 hores presencials distribuïdes en 12 sessions setmanals de 2 hores i 30 minuts que s'impartiran els dilluns i els dimecres en torn de matí o de vesprada segons el calendari següent:
  Sessió 1: 5 de març de 2018
  Sessió 2: 7 de març de 2018
  Sessió 3: 12 de març de 2018
  Sessió 4: 14 de març de 2018
  Sessió 5: 21 de març de 2018
  Sessió 6: 26 de març de 2018
  Sessió 7: 28 de març de 2018
  Sessió 8: 11 d'abril de 2018
  Sessió 9: 16 d'abril de 2018
  Sessió 10: 18 d'abril de 2018
  Sessió 11: 23 d'abril de 2018
  Sessió 12: 25 d'abril de 2018

  En tots els casos, el torn del matí serà de 10:00 a 12:30 hores i el de la vesprada serà de 17:30 a 20:00 hores.

  10 hores corresponents al treball en línia

  Els cursos es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle del Servei de Formació del Professorat (http://cefire.edu.gva.es/index.php?lang=ca_valencia). Per a conéixer el funcionament de la plataforma es podrà accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle: http://cefire.edu.gva.és/course/view.php?id=13966.

  Els continguts i l'estructura dels cursos preparatoris s'hauran d'ajustar al que estableixen els annexos II i IV de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llegües estrangeres en els ensenyaments no universitàris a la Comunitat Valenciana.

  Per a les titulacions de capacitació lingüística en valencià i en llengües estrangeres, els cursos s'impartiran en la llengua objecte de la capacitació. Per a la titulació de Diploma de Mestre de Valencià, els cursos s'impartiran en valencià.

  Per a l'avaluació d'aquest curs se seguirà el que s'establei en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que ordena el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.


  6. Assistència, lliurament de tasques i avaluació del curs

  Per a la superació dels cursos de formació semipresencial caldrà assistir de manera obligatòria a la primera sessió presencial. D'acord amb el que preveu el punt 3 de l'article 17 de l'Ordre 65/2013, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en cas de no justificar l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació. Així mateix, per a la superació del curs semipresencial caldrà assistir de manera obligatòria al 85% del total de les sessions presencials del curs i obtindre la qualificació d'apte.

  Per a la formació semipresencial, és obligatòria la realització i la superació de totes les activitats plantejades en la formació a distància i el lliurament d'aquestes dins del calendari fixat en la plataforma de formació. Correspondrà al tutor l'avaluació final del mòdul.

  Els resultats de l'avaluació dels cursos preparatoris no tenen cap efecte sobre les proves per a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament En Valencià, Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià. La superació dels cursos no comporta la superació de les proves ni eximeix de realitzar-les. Així mateix, les persones que renuncien als cursos i els assistents que no superen els cursos de formació es podran presentar igualment a les proves, sempre que hi confirmen l'assistència.

  Enllaços

  Proves lliures / Cursos de Capacitació i Diploma de Mestre de Valencià

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).

  - Convocatòria de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià, Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i Diploma de Mestre de Valencià (web del Servei de Formació del Professorat).

  Llistat de normativa

  Convocatòria de 15 de novembre de 2017 de la Capacitació i el Diploma de Mestre.

Fuente: gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info