Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris

 • Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que en el curs acadèmic 2017-2018 curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional:
  a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster.
  b) Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
  c) Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
  d) Crèdits complementaris o complements de formació necessaris per a l'accés o obtenció del Màster i del Grau.

  No s'inclouen en esta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS:
  a) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié. Estos requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) No posseir en el moment de sol·licitar la beca un títol de nivell igual o superior al dels estudis per als quals es demana la beca.

  REQUISITS ECONÒMICS:
  1. La renda familiar als efectes de beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculades segons s'indica en els apartats següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Als efectes de les beques i ajudes a l'estudi del curs 2017-2018, es computarà l'exercici 2016.
  2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
  a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, i s'exclouran tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2012 a 2015 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015 a integrar en la base imposable de l'estalvi.
  b) D'este resultat se'n restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
  3. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les persones físiques se seguirà el procediment descrit en la lletra a) anterior i del resultat obtingut se'n restaran els pagaments a compte efectuats.

  Membres computables.
  1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes de beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si és el cas; el sol·licitant, els germans fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de 2016 o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
  En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a qui es trobe unit per anàloga relació, així com els fills si n'hi ha i que convisquen en el mateix domicili.
  2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.
  Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable i sustentador principal, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes i patrimoni del qual s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.
  3. En els supòsits en què el sol·licitant de la beca siga un menor en situació d'acolliment, serà aplicable a la família d'acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d'un major d'edat tindrà la consideració de no integrat en la unitat familiar a estos efectes.
  4. En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, siga quin siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten la dita independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats resulten inferiors als gastos suportats en concepte d'habitatge i altres gastos considerats indispensables, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa, per al càlcul de la renda i patrimoni familiar als efectes de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es referixen els apartats 1 i 2 anteriors.
  Tractant-se d'estudiants independents, s'entendrà per domicili familiar el que l'alumne habita durant el curs escolar, per la qual cosa no serà procedent la concessió de la quantia lligada a la residència, ja que coincidix en estos casos la residència de l'estudiant durant el curs amb el seu domicili familiar.

  Deduccions de la renda familiar.
  1. Per a poder ser tingudes en compte les deduccions que s'indiquen en els paràgrafs següents, haurà d'acreditar-se que les situacions que donen dret a la deducció concorrien a 31 de desembre de 2015
  2. Calculada la renda familiar als efectes de beca segons el que establix anteriorment, s'aplicaran les deduccions següents:
  a) El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
  b) 525 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que convisca en el domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general i 800 euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial, sempre que tinga dret a este benefici. Quan siga el mateix sol·licitant el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computades en relació amb els fills que la componen. Esta deducció serà de fins a 2.000 euros en la convocatòria d'ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
  c) 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que presente discapacitat, legalment reconeguda, de grau igual o superior al 33%; o 2.881 euros quan la discapacitat siga de grau igual o superior al 65%. Esta deducció serà de 4.000 euros pel sol·licitant i un altra quantitat semblant per cada un dels seus germans amb discapacitat legalment qualificada de grau igual o superior al 33 % en la convocatòria d'ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
  d) 1.176,00 euros per cada germà del sol·licitant menor de 25 o el mateix sol·licitant que curse estudis universitaris i residisca fora del domicili familiar, quan siguen dos o més els estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris.
  e) El 20% de la renda familiar quan el sol·licitant siga orfe absolut i menor de 25 anys.

  Llindars de renda i quantia de la beca:
  LLINDAR 1 LLINDAR 2 LLINDAR 3
  Famílies d'1 membre 3.771 € 13.236 € 14.112 €
  Famílies de 2 membres 7.278 € 22.594 € 24.089 €
  Famílies de 3 membres 10.606 € 30.668 € 32.697 €
  Famílies de 4 membres 13.909 € 36.421 € 38.831 €
  Famílies de 5 membres 17.206 € 40.708 € 43.402 €
  Famílies de 6 membres 20.430 € 43.945 € 46.853 €
  Famílies de 7 membres 23.580 € 47.146 € 50.267 €
  Famílies de 8 membres 23.580 € 50.333 € 53.665 €
  A partir del huité membre s'afegiran 3.672 euros per cada nou membre computable de la família.
  (*) Per cada nou membre computable.

  Llindars indicatius de patrimoni familiar.
  1. Independentment de quina siga la renda familiar calculada segons el que disposen els articles anteriors, es denegaran les beques o ajudes a l'estudi sol·licitades per al curs 2017-2018 quan se superen els llindars indicatius de patrimoni familiar que es fixen a continuació:
  a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanguen als membres computables de la família, exclòs l'habitatge habitual, no podrà superar 42.900 euros. En cas d'immobles en què la data d'efecte de l'última revisió cadastral estiguera compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002 es multiplicaran els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de la mencionada revisió fóra posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels coeficients següents:
  - Per 0,43 els revisats en 2003.
  - Per 0,37 els revisats en 2004.
  - Per 0,30 els revisats en 2005.
  - Per 0,26 els revisats en 2006.
  - Per 0,25 els revisats en 2007.
  - Per 0,25 els revisats en 2008.
  - Per 0,26 els revisats en 2009.
  - Per 0,28 els revisats en 2010.
  - Per 0,30 els revisats en 2011.
  - Per 0,32 els revisats en 2012.
  - Per 0,34 els revisats en 2013.
  - Per 0,36 els revisats en 2014.
  - Per 0,36 els revisats en 2015
  - Per 0,36 els revisats en 2016
  En els immobles enclavats en la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà en tot cas per 0,50.
  b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral de la construcció que constituïsca l'habitatge habitual de la família, no podrà superar els 42.900 euros, i seran aplicables a les dites construccions els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en què s'haguera efectuat l'última revisió cadastral, que s'establixen en el paràgraf a) anterior.
  c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques exclosos els valors cadastrals de les construccions que pertanguen als membres computables de la família no podrà superar 13.130 euros per cada membre computable.
  d) La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables de la família no podrà superar 1.700 euros.

  No s'inclouran en esta suma les subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, la renda bàsica d'emancipació ni l'import dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries inferiors a 1.500 euros. Els guanys patrimonials derivats dels mencionats premis es computaran d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  El valor d'estos elements indicatius de patrimoni es determinarà de conformitat amb el que disposa la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2016.

  2. Quan siguen diversos els elements indicatius del patrimoni descrits en l'apartat anterior dels que disposen els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element respecte del llindar corresponent. Es denegaran les beques i ajudes a l'estudi sol·licitades quan la suma dels percentatges esmentats supere el valor cent.

  3. També es denegarà la beca o ajuda a l'estudi sol·licitada quan es comprove que la suma dels ingressos que s'indiquen a continuació obtinguda pel conjunt dels membres computables de la família supere la quantitat de 155.500 euros:
  a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
  b) Ingressos procedents d'una participació dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques realitzades mitjançant entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra classe d'entitat jurídica, una vegada aplicat als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació.

  4. Als efectes del còmput del valor dels elements a què es referixen els apartats anteriors, es deduirà el 50 % del valor d'aquells que pertanguen a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

  REQUISITS ACADÈMICS:
  Consulteu la taula que apareix en l'enllaç al Ministeri.

  ALTRES REQUISITS
  A més dels requisits anteriors, cal tindre en compte que s'han de reunir també altres condicions per a obtindre determinats components de la beca: per exemple, cal acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar per a tindre dret a la quantia fixa associada a la residència.

  Així mateix, hi ha circumstàncies específiques que requerixen acreditació especial o que modifiquen els components a percebre. Per exemple:

  - Alumnes independents de la unitat familiar dels seus pares, que hauran d'acreditar posteriorment davant de la unitat de tramitació la titularitat o lloguer del seu habitatge habitual, així com disposar de mitjans econòmics propis suficients.
  - Alumnes que realitzen estudis no presencials o que es matriculen d'un número inferior a 60 crèdits.
  - Alumnes que realitzen el curs de preparació per a accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  - Alumnes que realitzen el projecte fi de carrera.

  Consulteu la convocatòria en este mateix portal per a completar esta informació sobre les situacions que puguen donar-se si és el cas.

  D'altra banda, els alumnes que resulten beneficiaris de beca, com a perceptors d'una subvenció estatal, estan obligats a destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedix. S'entendrà que no es complix este requisit quan es produïsca alguna de les circumstàncies següents:
  - Haver anul·lat la matrícula.
  - No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. Este percentatge serà del 40% per als alumnes d'ensenyaments tècnics.
  En el cas d'estudiants que realitzen el projecte fi de carrera, no haver-ho presentat en el termini de dos anys des de la data de la resolució de concessió de la beca.

  En estos supòsits, l'alumne haurà de reintegrar l'import de la beca percebuda, excepte en el cas que no haja superat el 50% o el 40% dels crèdits, que li donarà dret a mantindre almenys la beca de matrícula.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  * Classes i quanties de les beques:
  1. Quanties fixes. Seran les següents:
  a) Gratuïtat de la matrícula: comprendrà el preu públic oficial dels servicis acadèmics universitaris corresponent als crèdits en què s'haja matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2017-2018, en els termes que preveu l'article 5 d'esta resolució.
  b) Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.500,00 euros.
  c) Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs: 1.500,00 euros.
  d) Beca bàsica: 200,00 euros.
  2. Quantia variable. La beca podrà incloure, així mateix, una quantia variable i distinta per als diferents sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar i l'import de la qual mínim serà de 60,00 euros.

  * Quanties addicionals per domicili insular o a Ceuta o Melilla.
  - Els beneficiaris de beca amb domicili familiar en l'Espanya insular, o a Ceuta o Melilla, que es vegen en la necessitat d'utilitzar transport marítim o aeri per a accedir al centre docent en què cursen els seus estudis des del seu domicili, disposaran de 442,00 euros més sobre la beca que els haja correspost.
  - Esta quantitat addicional serà de 623,00 euros per als becaris amb domicili familiar en les illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiuses. Estos complements de beca seran també aplicables a l'alumnat matriculat en centres universitaris d'educació a distància o en centres oficials de Batxillerat a distància que residisca en territori insular que no tinga centre associat o col·laborador.
  - En el cas que l'estudiant haja de desplaçar-se entre les illes Balears o les illes Canàries i la Península, les quantitats a què es referixen les dos lletres anteriors seran de 888,00 euros i 937,00 euros, respectivament.
  - Per a la concessió d'estes quanties addicionals s'aplicarà el llindar 2 de renda familiar.

  * Beques especials per a estudiants universitaris afectats d'una discapacitat.
  - Els estudiants d'ensenyaments universitaris afectats d'una discapacitat legalment qualificada de grau igual o superior al 65 per cent podran reduir la càrrega lectiva a matricular en els termes que preveu els articles 21.5 i 26.4 d'esta convocatòria.
  - Quan no es faça ús de la matrícula reduïda i l'estudiant formalitze la matrícula en la totalitat dels crèdits assenyalats en els articles 21.1 i 26.1, les quanties de les beques que els corresponguen s'incrementaran en un 50 per cent, a excepció de la beca de matrícula, que es concedirà per l'import fixat en el curs 2017-2018 per als crèdits de què s'haja matriculat per primera vegada.
  - La matrícula reduïda en el cas d'estos estudiants no comportarà la limitació en les quanties que s'establixen en els articles precedents per als supòsits de matrícula parcial.
  - No es concedirà beca de matrícula o quantia lligada a la residència quan estes despeses es troben cobertes prou per servicis o fons públics.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Del 11 d'agost de 2017 al 17 d'octubre de 2017, inclusivament, per als estudiants universitaris.

  Les sol·licituds de beca hauran de presentar-se, en tot cas, en els terminis indicats en els paràgrafs anteriors, encara que els terminis no coincidisquen amb el termini de matrícula corresponent.

  No obstant això, podran presentar-se sol·licituds de beca després dels terminis assenyalats i fins al 31 de desembre de 2017 en els casos següents:
  - En cas de defunció del sustentador principal de la família, o per jubilació forçosa d'este que no es produïsca per complir l'edat reglamentària ocorreguts després de transcorregut el dit termini.
  - En cas d'estudiants la situació econòmica familiar dels quals es veja greument afectada per causa excepcional sobrevinguda i degudament justificada.

  En estos casos, les sol·licituds es presentaran directament en les comunitats autònomes o en les universitats en què corresponga realitzar els estudis per als quals se sol·licita el benefici i els òrgans col·legiats de selecció atendran, per a la concessió o denegació de la beca sol·licitada, a la nova situació econòmica familiar sobrevinguda. Perquè esta nova situació econòmica familiar puga ser tinguda en compte, serà necessari que el sol·licitant expose i acredite documentalment tant la realitat dels fets causants de la situació com les característiques d'esta.

  A més de pel procediment previst en l'article anterior, podran presentar-se les sol·licituds en els registres, oficines de correus, oficines consulars d'Espanya i en qualsevol altra de les dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud es presentarà per mitjà de formulari en línia a través de la pàgina web d'este ministeri.
  A més de procediment previst anteriorment, podran presentar-se les sol·licituds en els registres, oficines de correus, oficines consulars d'Espanya i en qualsevol altra de les dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=747

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud s'haurà d'omplir per mitjà del formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del departament en l'adreça https://sede.educacion.gob.es en l'apartat corresponent a Tràmits i servicis o en l'adreça electrònica .

  Una vegada omplida la sol·licitud, haurà de ser firmada per l'interessat amb qualsevol dels sistemes de firma electrònica establits en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, i serà enviada pel procediment telemàtic establit. La sol·licitud quedarà així presentada a tots els efectes. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit i obtinguen el resguard de sol·licitud, que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a acreditar, en cas que siga necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

  Així mateix, la firma per tots els membres computables de la unitat familiar en l'apartat corresponent del formulari haurà de realitzar-se per qualsevol dels sistemes de firma electrònica establits en el paràgraf anterior i implica que autoritzen les universitats i les administracions educatives a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, acadèmiques i familiars així com de renda i patrimoni necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca.

  2. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, la firma electrònica tant de l'interessat com de tots els membres computables de la seua unitat familiar podrà efectuar-se per mitjà de la utilització de claus concertades i/o l'aportació d'informació coneguda per ambdós parts.

  3. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb allò que disposa l'article 16 d'esta resolució, o els que siguen titulars o partícips de les activitats econòmiques a què es referix l'article 18.4 hauran d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.

  Els qui al·leguen independència familiar i econòmica hauran de justificar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten la dita independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

  4. La presentació de la sol·licitud firmada pel sol·licitant i, en el cas que siga menor d'edat o no estiga emancipat, pel pare, mare, tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant implica que amb la dita firma declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  - Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten beca.
  - Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  - Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o reintegrament de la beca.
  - Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'estes beques i que, en cas d'obtindre una altra beca o ajuda procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada, haurà de comunicar-ho a la universitat en què estan matriculats.
  - Que manifesten la seua voluntat de rebre notificacions de forma telemàtica via SMS certificats.

  5. No cal aportar documentació, perquè les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reunixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats supòsits molt específics s'haurà d'aportar la documentació concreta que se vos especificarà en el formulari.
  No obstant això, en qualsevol moment les unitats encarregades de la tramitació podran requerir-vos la presentació de documentació relacionada amb la sol·licitud de beca.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - Els òrgans de selecció examinaran les sol·licituds presentades i requeriran a l'interessat, si és el cas, que esmene els eventuals defectes o acompanye els documents preceptius en el termini de deu dies comptats des de la recepció del requeriment, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, la qual serà arxivada després de dictar-se una resolució en els termes de l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.

  - Els òrgans esmentats comprovaran, així mateix, si les sol·licituds presentades complixen els requisits generals exigibles, i cursaran quinzenalment una proposta de denegació als sol·licitants que no els reunisquen o acrediten. En esta proposta de denegació es farà constar la causa que la motiva i se'ls informarà de les al·legacions que poden formular.

  - En casos específics, els òrgans col·legiats de selecció de sol·licituds de beques, podran requerir els documents complementaris que s'estimen necessaris per a un adequat coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de garantir la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a beques.

  - Els mencionats òrgans de selecció remetran a la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport quinzenalment i, en tot cas, abans del 30 de desembre de 2014 i per qualsevol de les vies informàtiques habilitades a este efecte, un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada dels sol·licitants que reunisquen els mencionats requisits generals.

  - Els suports informàtics a què es referix el paràgraf anterior contindran les dades acadèmiques necessàries per a la comprovació dels requisits corresponents i s'acompanyaran amb la corresponent acta de l'òrgan de selecció que contindrà l'informe anteriorment assenyalat, i on s'especifiquen les seues dades identificatives així com els criteris de valoració seguits per a efectuar-ho.

  - Amb estes sol·licituds, la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions comprovarà el compliment per part dels sol·licitants dels requisits acadèmics que establix esta convocatòria i elaborarà una base de dades que contrastarà amb la informació sobre rendes i patrimonis que li faciliten les administracions tributàries corresponents als efectes de determinar, així mateix, el compliment dels requisits econòmics establits en esta convocatòria.

  - D'acord amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest als interessats perquè en el termini de quinze dies al·leguen i presenten els documents i justificacions que estimen pertinents. No obstant això, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que els adduïts per l'interessat.

  - En el mateix termini assenyalat en l'apartat 4 d'este article, les comunitats autònomes que hagen subscrit el conveni a què es referix la disposició transitòria primera d'esta resolució, comunicaran al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport l'import a què ascendixen les beques adjudicades.

  - Per a obtindre informació sobre l'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se l'estat de tramitació de l'expedient en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE del sol·licitant de la beca.

  - A la vista de la documentació aportada, el secretari general d'Universitats, per delegació de la Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, resoldrà el procediment mitjançant una resolució que haurà de ser adoptada en un termini no superior a dos mesos des de la data assenyalada. Tot seguit, la mencionada resolució es publicarà en el Boletín Oficial del Estado.

  - Els llistats de becaris en cada curs seran públics. A estos efectes, per resolució del director general de Política Universitària que serà publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el tauler d'edictes de la seu electrònica de Ministeri d'Educació, Cultura i Esport s'ordenarà la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria incloent la relació dels sol·licitants als que es concedix la beca, en els taulers d'anuncis i en la pàgina web de les universitats i de les administracions educatives corresponents. S'entendran denegades la resta de les sol·licituds pel mateix motiu que consta en la proposta de denegació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=747

  Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que arreplegarà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE del sol·licitant de la beca.

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de normativa

  Vegeu Reial Decret 726 de 21 de juliol

Fuente: gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info