Estades de formació al Regne Unit i Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana

Convocatòria d'estades de formació al Regne Unit i Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'estades de formació al Regne Unit i Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  - Es convoca la realització d'estades formatives a Irlanda i Regne Unit per al professorat d'Infantil, Primària i Secundària que treballe en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de conéixer i actualitzar ferramentes metodològiques pròpies de l'ensenyança d'anglés i en anglés en un context intercultural d'immersió lingüística que facilite el desenrotllament de la competència comunicativa en llengua anglesa.
  - Les estades de formació del professorat pretenen aconseguir els objectius següents:
  1. Conéixer i actualitzar ferramentes metodològiques pròpies de l'ensenyança d'anglés i en anglés.
  2. Millorar la competència comunicativa en anglés en totes les destreses (4 skills) per mitjà d'una experiència d'immersió lingüística.
  3. Acostar-se i conéixer un altre context cultural.
  4. Potenciar l'elaboració de materials educatius per a millorar la seua tasca educativa en els seus centres.
  5. Compartir experiències laborals entre els docents per a aconseguir un esperit crític cap al desenrotllament de la seua tasca docent.
  6. Fomentar el treball cooperatiu entre els participants.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - En esta convocatòria podrà participar el professorat que pertany als cossos de Mestres, de Catedràtics i Professors d'Educació Secundària i de Professors Tècnics de Formació Professional que exercisca docència directa durant el curs 2017-2018 en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.

  - S'oferiran un total de 600 places per a la realització d'estades, distribuïdes en funció de l'etapa educativa i àrea en què el professorat impartisca la docència de la manera següent:
  1. Educació Infantil: 250
  2. Educació Primària:
  2.1. D'àrees no lingüístiques: 150
  2.2. Especialistes d'anglés: 50
  3. Educació Secundària i FP:
  3.1. D'àrees no lingüístiques:120
  3.2. Especialistes d'anglés: 30
  - En el cas que el nombre de sol·licitants siga inferior al nombre de places oferides en alguna de les modalitats anteriors, es podrà incrementar el nombre de places en altres modalitats més demandades fins a completar el total de 600 places.

  Requeriments

  1. El professorat especialista en llengua estrangera (anglés) dels cossos de Mestres, de Catedràtics i Professors d'Educació Secundària i de Professors Tècnics de Formació Professional ha d'estar en actiu.

  2. El professorat especialista d'àrees no lingüístiques dels cossos de Mestres, de Catedràtics i Professors d'Educació Secundària i de Professors Tècnics de Formació Professional ha d'estar en actiu i estar en possessió d'un nivell de competència en anglés B1 o superior (B2, C1 o C2) acreditat per mitjà d'algun dels certificats següents:
  a) Els certificats de superació dels distints nivells dels ensenyaments d'idiomes, expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes.
  b) Els certificats expedits a l'empara d'altres normes del mateix rang o d'un rang superior, que establisquen el reconeixement i l'acreditació de la competència lingüística.
  c) Els certificats expedits per les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen en l'annex I.
  d) Els certificats de Capacitació per a l'Ensenyança en Llengua Estrangera (Anglés).

 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport / Formació del Professorat i finalitzarà el 7 de juny de 2017.

 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud telemàtica.
  - Documentació escanejada enviada amb la sol·licitud telemàtica si és el cas.
  - Les persones admeses en els llistats definitius hauran d'aportar en format paper la documentació escanejada presentada en la sol·licitud telemàtica, en original o còpia compulsada.

 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de sol·licituds:
  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport / Formació del Professorat , i finalitzarà el 7 de juny de 2017.
  Els sol·licitants que desitgen participar hauran d'omplir la sol·licitud per via telemàtica, utilitzant els formularis que estaran a la seua disposició en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport / Formació del Professorat: . A esta sol·licitud s'adjuntarà la documentació escanejada que acredite estar en possessió dels requisits per a participar en el procés, sempre que no estiguen ja en poder de l'Administració.
  En la mateixa sol·licitud telemàtica es triarà el període en què es desitge fer l'estada. Es podrà triar un sol mes (juliol o agost) o triar els dos mesos, amb indicació de la preferència d'un mes o d'un altre. Per a l'assignació de places en el mes d'agost, es donarà prioritat als membres dels equips directius.
  Només podrà presentar-se una sol·licitud telemàtica per participant.

  - Persones admeses:
  Les persones admeses en els llistats definitius hauran d'aportar en format paper la documentació escanejada presentada en la sol·licitud telemàtica, en original o còpia compulsada, preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o en qualsevol dels llocs i pels procediments a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si, fent ús d'eixe dret, l'expedient és remés per correu, es presentarà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de la certificació. Este termini de presentació serà de 7 dies naturals a partir de la publicació dels llistats definitius. Serà motiu d'exclusió la falta de comunicació telemàtica de la sol·licitud, així com la falta de presentació de la documentació requerida als seleccionats en un registre públic per part dels participants en este termini.

  - Instrucció i comissió de selecció:
  El òrgan instructor de la present convocatòria serà el Servici de Formació del Professorat.
  Com a òrgan col·legiat en el procés de valoració i selecció de les propostes d'estades es constituirà una comissió de selecció i seguiment, integrada pels següents membres que emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació. La comissió estarà constituïda per:
  Presidència:
  - El cap del Servici de Formació del Professorat o persona en qui delegue.
  Vocalies:
  - Un representant de la Direcció General de Política Lingüística.
  - Un representant de la Subdirecció General d'Ordenació.
  - Un representant del CEFIRE Específic de Plurilingüisme
  Secretaria:
  - Un funcionari del Servici de Formació del Professorat.


  -Resolució:
  1. Proposta motivada de resolució
  El Servici de Formació del Professorat, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió de selecció, formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servici de Formació del Professorat.
  S'obrirà un termini de cinc dies naturals, a comptar de l'endemà de la seua publicació per a presentar al·legacions davant de la comissió, que es realitzaran a través de la pàgina web abans indicada.
  Examinades les al·legacions adduïdes, si és el cas, pels interessats, el Servici de Formació del Professorat formularà una proposta de resolució definitiva al Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació.
  2. Resolució definitiva
  Vista la proposta del Servici de Formació del Professorat, el secretari autonòmic d'Educació i Investigació aprovarà la selecció definitiva de les estades de formació, la qual serà notificada als interessats a l'adreça de correu electrònic indicada en la documentació presentada i serà publicada en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servici de Formació del Professorat.

  - Renúncies:
  En el període de 5 dies establit per a la presentació d'al·legacions als llistats provisionals de participants es podrà efectuar la renúncia a continuar en el procés de selecció.
  Després de la publicació dels llistats definitius de participants, si hi ha causes justificades de força major que impedisquen la incorporació del professorat a l'estada formativa, es podrà renunciar a esta. La renúncia es presentarà en el Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i es comunicarà també per correu electrònic a la direcció .
  La no incorporació a l'estada, o l'abandó abans de la finalització sense causa justificada, suposarà la renúncia a la participació en estes estades formatives durant els quatre anys següents i no es podrà realitzar cap tipus de formació vinculada a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport durant el curs acadèmic 2017/2018.

 • Com es tramita telemàticament?

  http://avalua.edu.gva.es/formularis/index.php/916838?lang=ca-valencia

   
 • Informació complementària

  - Programa de l'estada:
  L'estada inclourà els servicis següents, sense cap cost per als participants:

  1. Curs de formació
  Durant les quatre setmanes es realitzarà un curs d'un mínim de 25 hores setmanals i tindran un màxim de 15 alumnes per classe.
  Els cursos estan dissenyats específicament per al professorat amb una metodologia adequada que permeta l'aprenentatge i l'actualització de ferramentes metodològiques per a l'ensenyança de l'anglés i en anglés. Segons el professorat destinatari, es realitzarà un dels cursos específics següents:
  - Curs per al professorat d'Educació Infantil, que inclourà estratègies i ferramentes metodològiques per a la introducció de l'anglés en esta etapa.
  - Curs per al professorat d'Educació Primària especialista en anglés, que inclourà l'actualització en estratègies i ferramentes metodològiques per a l'ensenyança de la llengua anglesa.
  - Curs per al professorat d'Educació Primària, no especialista d'anglés, per a vehicular altres àrees o assignatures en llengua anglesa, i que inclourà les tècniques i ferramentes metodològiques que subjauen en l'enfocament CLIL (content language integrated learning: aprenentatge integrat de contingut i llengua).
  - Curs per al professorat d'Educació Secundària especialista en anglés, que inclourà l'actualització en estratègies i ferramentes metodològiques per a l'ensenyança de la llengua anglesa.
  - Curs per al professorat d'Educació Secundària, no especialista d'anglés, per a vehicular altres àrees o assignatures en llengua anglesa, i que inclourà les tècniques i ferramentes metodològiques que subjauen en l'enfocament CLIL (content language integrated learning: aprenentatge integrat de contingut i llengua).

  2. Transport:
  Els desplaçaments fins als països on es duran a terme els cursos es faran des dels aeroports de la Comunitat Valenciana. El programa de l'estada inclou el desplaçament fins els països de destinació i el desplaçament entre les seus dels CEFIRE situats en les localitats de València, Castelló de la Plana i Alacant i l'aeroport d'eixida. També s'inclourà el trasllat des dels aeroports de destinació a les seus de les estades on faran els cursos i els trasllats necessaris per a la realització d'activitats extracurriculars.
  La resta de desplaçaments que s'efectuen en el període de l'estada no estaran inclosos.

  3. Allotjament:
  L'allotjament es farà en residència en habitació d'ús individual.

  4. Manutenció:
  Les estades es faran en règim de pensió completa en el país de destinació des de l'arribada al lloc d'allotjament fins l'eixida d'este. Es garantiran els servicis de desdejuni, menjar i sopar tots el dies ajustant l'horari del menjador a les activitats formatives.

  5. Assegurança:
  Els participants disposaran d'una assegurança que cobrisca gastos d'accidents (gastos mèdics, hospitalització i farmàcia) il·limitats, gastos de viatge segons els gastos efectius ocasionats (repatriació mèdica, transport del difunt, bitllet de visita d'un familiar en cas d'hospitalització de l'assegurat i allotjament, bitllet de volta d'urgència en cas de defunció), segur d'equipatge (danys, pèrdua, robatori, retard d'equipatge) i assegurança de responsabilitat civil.

  - Duració i períodes de realització:
  El temps de l'estada formativa a l'estranger per a esta convocatòria serà de 4 setmanes i es podrà realitzar durant un dels períodes següents:
  -- primer període: mes de juliol de 2017,
  -- segon període: mes d'agost de 2017.

  - Seguiment, avaluació i certificació:
  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport realitzarà el seguiment, avaluació i certificació d'estes estades formatives.
  Per a l'avaluació de la realització de l'estada, el participant enviarà la memòria final, que inclourà la documentació següent:
  a) Certificat, firmat i segellat, de l'empresa, que acredite la realització de l'estada, amb especificació de les hores totals, les dates i lloc de realització.
  b) Els participants hauran d'elaborar una memòria guiada on es reflectiran les consecucions de l'estada i la seua incidència en la docència directa, la valoració del procés seguit i dels resultats aconseguits, i les propostes que, per al futur, es deriven de la seua realització.
  Esta documentació es remetrà via en línia des de la pàgina de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servici de Formació del Professorat, utilitzant els mitjans facilitats pel servidor. Per a això, el certificat d'acreditació de l'estada referit en l'apartat a haurà de ser escanejat, i la resta de documentació corresponent als apartats b, c i d serà enviada directament en un únic fitxer, preferentment en format OpenDocument o PDF.
  La data límit per a l'entrega d'esta documentació serà el 30 de setembre de 2017. Per a poder avaluar esta documentació haurà d'estar completa i ben omplida.
  Una vegada estudiada la documentació remesa, el Servici de Formació del Professorat realitzarà els informes de seguiment i elaborarà l'acta final d'avaluació.
  El CEFIRE certificarà als assistents 100 hores de formació, d'acord amb el que establix l'article 14 d'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.
  Les persones participants que no hagen superat el curs, que no hagen assistit al mínim d'hores d'assistència o que no hagen entregat dins dels termes marcats la memòria final no seran certificats i no podran realitzar qualsevol tipus de formació vinculada a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport durant el curs acadèmic 2017/2018.

  Criteris de valoració

  - Criteris de selecció:
  Els participants seran seleccionats en cada una de les modalitats assenyalades en l'apartat tercer d'esta convocatòria segons els criteris de prioritat que figuren en l'annex II d'esta convocatòria.
  En el cas que, segons l'aplicació dels criteris anteriors, es produïsca un empat, els participants se seleccionaran per sorteig segons el procediment que es publique en la web del Servici de Formació del Professorat.

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 23 de maig 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (publicat en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).

  Llistat de normativa

  Vegeu la convocatòria

  Vegeu Web del Servei de Formació del Professorat

 

Fuente: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17018

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info