Prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2

Matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües dels Ensenyaments d'Idiomes de Règim Especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017.

 

  • Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües dels Ensenyaments d'Idiomes de Règim Especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017.

Objecte del tràmit

L'objecte del tràmit és la matrícula per a la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència .

  • Qui pot sol·licitar-ho?

Requeriments

1. Per a matricular-se en la prova de certificació dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitze la prova.

2. La matriculació en la prova de certificació no exigirà haver cursat ensenyances prèvies en les escoles oficials d'idiomes.

3. Alumnat no matriculat (lliure) durant el present curs en cap escola oficial de la Comunitat Valenciana:

a) Realitzarà la matriculació exclusivament per via telemàtica, i presentarà necessàriament en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes el justificant de pagament bancari junt amb la documentació sol·licitada perquè, d'esta manera, quede formalitzada la matrícula. La matriculació i el pagament es realitzaran entre els dies 27 de febrer i 10 de març de 2017.

b) Este alumnat podrà ser reubicat per a la realització de la prova de certificació en una altra seu diferent de la sol·licitada en funció dels recursos humans i l'aforament atesos els criteris següents:
- Província de residència a la Comunitat Valenciana.
- Major proximitat a la seu sol·licitatada.
- Província sol·licitada.

4. Alumnat estranger:
En la disposició final primera de l'Orde 87/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV: 25.09.2013) s'estableix que, per a matricular-se en la prova de certificació, "els ciutadans de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar la seua escolarització obligatòria".
Si hi ha convergència entre la llengua pròpia del país de què és nacional i la llengua de què desitgen examinar-se, hauran d'aportar certificat oficial, o a falta d'això, declaració jurada en què s'acredite la llengua en què va realitzar la seua escolarització obligatòria.

  • Taxes

Taxes 2017:

Model 046 corresponent al concepte 9667 (ensenyament d'idiomes):

1. Alumnat que es matricula per primera vegada:
a) Proves per a l'obtenció dels certificats A2, B1, B2: 67,28 euros
C1 i C2: 94,18 euros
b) Obertura d'expedient: 25,50 euros
c) Expedició de la targeta d'identitat: 2,22 euros
d) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, membres de famílies monoparentals de categoria general i beneficiaris de família nombrosa de categoria general: reducció del 50% del total. Hauran d'aportar la documentació justificativa.
e) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial: exempts. Hauran d'aportar la documentació justificativa.

2. Alumnat que ha estat matriculat alguna vegada en l'EOI on sol·licita matrícula:
a) Proves per a l'obtenció dels certificats A2, B1, B2: 67,28 euros; C1 i C2: 94,18 euros
b) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general, membres de famílies monoparentals de categoria general i persones amb una discapacitat igual o superior al 33%: reducció del 50%. Hauran d'aportar la documentació justificativa.

3. Gaudiran d'exempció total del pagament de taxes:
a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial. N'hi hauran d'aportar la documentació justificativa.
b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). N'hi hauran d'aportar la documentació justificativa.
c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (conforme a l'article 38 de la Llei 29/2011 de 22 de setembre). N'hi hauran d'aportar la documentació justificativa.
d)Membres de famílies nombroses de categoria especial.

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  • Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

La matrícula per a l'alumnat no matriculat (lliure) per a la prova de certificació de la convocatòria 2017 es realitzarà segons el calendari següent:

El període de matriculació d'este alumnat comprendrà des de les 09:00 hores del dia 27 de febrer fins a les 15:00 hores del 10 de març de 2017.

  • On s'ha d'anar?

Presencial

Per a presentar la documentació, una vegada omplit el tràmit telemàtic, i per a aclariment de dubtes, dirigir-se a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula.

El llistat d'escoles oficials d'idiomes, els idiomes que imparteixen i els nivells oferits en cada una d'elles es troba en sengles enllaços en l'apartat "Informació Complementària".

Per internet

Tramitar sense certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMLSF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  • Què s'ha de presentar?

Alumnat no matriculat (lliure) en les escoles oficials d'idiomes o que ha efectuat renúncia de matrícula:
Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula haurà de realitzar la matriculació via telemàtica, i haurà d'abonar la taxa corresponent a este efecte, en el termini de presentació de sol·licituds indicat anteriorment.

Una vegada realitzada la matrícula via telemàtica, per a formalitzar-la definitivament és imprescindible entregar en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes, fins el 10 de març, la documentació següent:

- Justificant del pagament bancari (obligatori)
- Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport (obligatori)
- Dos fotografies grandària carnet
- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa (si és procedent)
- Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa (si és procedent)
- Discapacitat: certificació oficial expedida per l'òrgan competent de benestar social (si és procedent)
- Víctimes de terrorisme, acreditat pel ministeri amb competències en esta matèria (si és procedent)
- Altres, amb la corresponent acreditació oficial (si és procedent)

  • Com sol·licitar-ho?

Passos

Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat (lliure) en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula haurà de realitzar la matrícula exclusivament per via telemàtica, i presentarà necessàriament en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes, entre els dies 27 de febrer i 10 de març de 2017, el justificant de pagament bancari junt amb la documentació sol·licitada perquè, d'esta manera, quede formalitzada la matrícula.

  • Com es tramita telemàticament?

Tramitar sense certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMLSF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

Tramitació

IMPORTANT!. CONSELLS PER A REALITZAR CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

ABANS d'emplenar el model 046 cal tindre en compte:
- Navegador recomanat: Firefox
- Requisits tècnics informàtics.
- Configuració de Java en el navegador. (Tota esta informació es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula haurà de realitzar la matrícula exclusivament via telemàtica, presentant necessàriament en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes, a partir de l'endemà de la formalització online del procediment, el justificant de pagament bancari junt amb la documentació sol·licitada perquè, d'esta manera, quede formalitzada la matrícula.

  • Informació complementària

* ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
Els estudis de les escoles oficials d'idiomes estan dividits en tres nivells del Marc Comú Europeu de Referència:
A: A1 - A2
B: B1 - B2
C: C1 - C2

NIVELL: A2 (dos cursos)
NIVELL: B1 (dos cursos)
NIVELL: B2 (dos cursos)
NIVELL: C1 (un curs)
NIVELL: C2 (un curs)

Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'Estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.


* SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA
Es publicaran en una resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial durant els mesos d'abril o maig.

Enllaços

Llistat d'Escoles d'Idiomes

Idiomes i nivells ofertats en les escoles d'idiomes

Navegador recomanat FIREFOX

Requisits tècnics informàtics

Java recomanat

Informació general web conselleria

Inici

  • Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).
- Resolució de 7 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017 (núm.7977, de 10/02/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre de 10 de març de 2008

Vegeu la Resolució del 7 de febrer de 2017

 

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info