XI Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana (14, 15 i 16 de desembre de 2023)/XI Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana (14,15 y 16 de diciembre de 2023)

Companys i companyes, Com cada any, ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la celebració de les Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana, organitzades per les Seccions d'Arqueologia dels Col·legis de Docents i Professionals de la Cultura de València-Castelló i d’Alacant. Aquesta edició, la número XI, tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de desembre al Museu de Prehistòria de València. 

Sovint el treball de l’arqueòleg és isolat. Redacció de projectes, excavacions, memòries, cates murals o donar classes, tendeixen a involucrar una única persona, la qual realitza la feina de manera individual. De vegades, per contra, tenim la sort de participar en projectes més grans, excavacions extenses o treballs coordinats amb altres companys i companyes que ens permet ampliar punts de vista, acarar formes de treballar i raonar sobre l'arqueologia en general. En aquests moments som conscients de com d’enriquidors són la comunicació i el debat per avançar en el coneixement arqueològic i històric.

L’objectiu d’aquestes jornades és, justament, exposar les novetats arqueològiques donant visibilitat als projectes i investigacions vigents, però no solament. Pretenem que aquesta trobada anual es convertisca en un fòrum on reflexionar, repensar i debatre la disciplina arqueològica en totes les seues vessants (metodològica, pràctica, ètica, social) i un punt de trobada entre els professionals del patrimoni arqueològic i històric. Estructura

Enguany proposem estructurar les jornades en tres eixos temàtics, a partir dels quals s’organitzaran les comunicacions:

    • Intervencions arqueològiques: en aquest bloc seran incloses les comunicacions referentsa les excavacions urbanes i rurals o de territori, arqueologia subaquàtica, treballs d’arqueologia de l'arquitectura, d’arqueologia forense, d’estudis de materials arqueològics, etc.

    • Gestió-difusió del patrimoni: s’hi inclouran les comunicacions de projectes de posada en valor, difusió i didàctica, arqueologia pública, valorització del patrimoni arqueològic, memòria històrica, arqueologia feminista, etc. 

    • Professionalització de l’arqueologia: bloc dedicat a la reflexió sobre la professió, a través de qüestions com l’ètica i la deontologia professional, la metodologia de treball, les propostes de formació dels professionals, etc.

Com a part del debat reflexiu, en aquesta edició s’organitzaran dues taules rodones:      Taula 1. «Intervencions arqueològiques: on? I per què?». Debatrem sobre els criteris d’intervenció, els tipus de jaciments o edificis i el paper de les administracions públiques.      Taula 2. «La societat al centre de l’arqueologia». Parlarem sobre com l’arqueologia contribueix a la reivindicació i construcció dels drets civils (igualtat, memòria, identitat i altres). Les jornades finalitzaran amb una visita comentada a les renovades sales dedicades a les societats caçadores-recol·lectores del Museu de Prehistòria de València, on recentment s’han instal·lat algunes restes de gran transcendència, com l’esquelet neandertal de la Cova Foradada d’Oliva.

Modalitats d'assistència

Hi haurà dues modalitats d’assistència, ambdues gratuïtes:

     a. Assistent      b. Ponent (presentació de comunicació)

En qualsevol de les dues modalitats és obligatòria la inscripció, mitjançant un formulari digital que el trobareu al següent enllaç https://forms.gle/TA3DedXQEsbqQVEF9

Les persones que assistisquen a un 75% de les jornades (3 sessions) rebran un certificat d’assistèn- cia. Amb aquesta fi, la secretaria posarà a disposició dels i les assistents un full de signatures. El certificat d’assistència o de comunicació serà gratuït per als membres del CDL de València-Castelló i d’Alacant. Les persones no col·legiades podran sol·licitar-lo a les secretaries dels respectius CDLs, previ abonament de les taxes corresponents.

Comunicacions

Per a la presentació de les comunicacions heu d’enviar un email a jornadescvdarqueologia@gmail.com amb el resum de la proposta. La data límit per a l’enviament és el dia 18 d’octubre (inclòs). El resum, enviat en arxiu Word o semblant, ha de constar d’un màximde 150 paraules i anar acompanyat del títol de la comunicació, els noms complets dels/les autores i la filiació (entitat, universitat, empresa, núm. de col·legiat).

Les comunicacions seran organitzades segons l’eix temàtic que trieu i tindran una durada màxima de 15 minuts. Les llengües oficials de les jornades seran el castellà i el valencià, tot i que s’ac- ceptaran també comunicacions en anglès.

Organitzen:

Secció d’Arqueologia del Col·legi de Docents i Professionals de la Cultura de València i Castelló. Secció d’Arqueologia del Col·legi de Docents i Professionals de la Cultura d’Alacant. Col·labora:

Museu de Prehistòria de València Centre Cultural de la Beneficència Diputació de València C/ Corona 36, 46003, València

XI Jornadas de Arqueología 

 

Compañeros y compañeras,

Como cada año, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la celebración de las Jornadas de Arqueología de la Comunitat Valenciana, organizadas por las Secciones de Arqueología de los Colegios de Docentes y Profesionales de la Cultura de València-Castelló y de Alicante. Esta edición, la número XI, tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre en el Museu de Prehistòria de València.


A menudo, el trabajo del profesional de la arqueología es aislado: redacción de proyectos, excavaciones, memorias, catas murales o dar clases, tienden a involucrar a una única persona, la cual realiza el trabajo de manera individual. A veces, por el contrario, tenemos la suerte de participar en proyectos más grandes, excavaciones extensas o trabajos coordinados con otros compañeros y compañeras que nos permite ampliar puntos de vista, cotejar formas de trabajar y razonar sobre la arqueología en general. En estos momentos somos conscientes de cómo de enriquecedores son la comunicación y el debate para avanzar en el conocimiento arqueológico e histórico.

El objetivo de estas jornadas es, justamente, exponer las novedades arqueológicas dando visibilidad en los proyectos e investigaciones vigentes, pero no solo esto. Pretendemos que este encuentro anual se convierta en un foro donde reflexionar, repensar y debatir la disciplina arqueológica en todas sus vertientes (metodológica, práctica, ética, social) y un punto de encuentro entre los profesionales del patrimonio arqueológico e histórico.

Estructura

Este año proponemos estructurar las jornadas en tres ejes temáticos, a partir de los cuales se organizarán las comunicaciones:
• Intervenciones arqueológicas: en este bloque se incluirán las comunicaciones referentes a las excavaciones urbanas y rurales o de territorio, arqueología subacuática, trabajos de arqueología de la arquitectura, de arqueología forense, de estudios de materiales arqueológicos, etc.
• Gestión-difusión del patrimonio: se incluirán las comunicaciones de proyectos de puesta en valor, difusión y didáctica, arqueología pública, valorización del patrimonio arqueológico, memoria histórica, arqueología feminista, etc.
• Profesionalización de la arqueología: bloque dedicado a la reflexión sobre la profesión, a través de cuestiones como la ética y la deontología profesional, la metodología de trabajo, las propuestas de formación de los profesionales, etc.

Como parte del debate reflexivo, en esta edición se organizarán dos mesas redondas:

Mesa 1. «Intervenciones arqueológicas: ¿Dónde? y ¿Por qué?». Debatiremos sobre los criterios de intervención, los tipos de yacimientos o edificios y el papel de las administraciones públicas.
Mesa 2. «La sociedad en el centro de la arqueología». Hablaremos sobre cómo la arqueología contribuye a la reivindicación y construcción de los derechos civiles (igualdad, memoria, identidad y otras).

Las jornadas finalizarán con una visita comentada en las renovadas salas dedicadas a las sociedades cazadoras-recolectoras del Museu de Prehistòria de València, donde recientemente se han instalado algunos restos de gran trascendencia, como el esqueleto neandertal de la Cueva Foradada de Oliva.

Modalidades de asistencia

Habrá dos modalidades de asistencia, ambas gratuitas:
a. Asistente
b. Poniente (presentación de comunicación)

En cualquier de las dos modalidades es obligatoria la inscripción, mediante un formulario digital que lo encontraréis en el siguiente enlace https://forms.gle/TA3DedXQEsbqQVEF9

Las personas que asistan a un 75% de las jornadas (3 sesiones) recibirán un certificado de asistencia. Con este fin, la secretaría pondrá a disposición de los y las asistentes una hoja de firmas. El certificado de asistencia o de comunicación será gratuito para los miembros del CDL de València-Castelló y de Alicante. Las personas no colegiadas podrán solicitarlo a las secretarías de los respectivos CDLs, previo abono de las tasas correspondientes.

Comunicaciones

Para la presentación de las comunicaciones tenéis que enviar un email a jornadescvdarqueologia@gmail.com con el resumen de la propuesta. La fecha tope para el envío es el día 18 de octubre (inclusive). El resumen, enviado en archivo Word o similar, tiene que constar de un máximo de 150 palabras e ir acompañado del título de la comunicación, los nombres completos de los/las autoras y la filiación (entidad, universidad, empresa, n.º de colegiado/a).

Las comunicaciones serán organizadas según el eje temático que elijáis y tendrán una duración máxima de 15 minutos. Las lenguas oficiales de las jornadas serán el castellano y el valenciano, aunque también se aceptarán comunicaciones en inglés.

Organizan:
Sección de Arqueología del Colegio de Docentes y Profesionales de la Cultura de València y Castelló.
Sección de Arqueología del Colegio de Docentes y Profesionales de la Cultura de Alicante.

Colabora:
Museu de Prehistòria de València
Centro Cultural de la Beneficencia
Diputación de València

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info