Convocatòria extraordinària d'admissió i matrícula per a l'accés a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (eoivirtual.com).

 • Convocatòria extraordinària d'admissió i matrícula per a l'accés a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (eoivirtual.com).

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és el segon periode d'admissió i matrícula per al accés a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (eoivirtual.com).

  L'eoivirtual.com ha estat creada amb la finalitat d'oferir cursos d'idiomes en línia a les persones empadronades en la Comunitat Valenciana.

  L'eoivirtual.com oferirà en convocatòria extraordinària els següents nivells de l'idioma anglés:
  - Anglés: A2 (1er i 2n), B1 (1er i 2n), B2 (1er i 2n), C1 (1er i 2n)

  Aquest tràmit només es podrà iniciar si amb anterioritat s'ha obtingut cita prèvia. El tràmit sols estarà disponible en el termini establert en la cita assignada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a matricular-se en l'eoivirtual.com és requisit imprescindible tindre 16 anys l'any que es comencen els estudis.

  En la pàgina web 'www.eoivirtual.com' es publicarà un llistat d'admesos una vegada finalitzat el període de matrícula.

  Requeriments

  1. L'alumnat que no estiga matriculat en el mateix idioma durant el present curs acadèmic en un curs presencial en alguna Escola Oficial d'Idiomes de la Comunitat Valenciana podrà agafar torn per a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana des de les 9.00 del dia 23 de novembre de 2022 fins que s'esgoten els torns.

  2. És requisit d'accés acreditar el nivell d'idioma en la sol·licitud per a qualsevol nivell superior a 1er d'A2. En el cas dels estudis de valencià en l'EOI Virtual Valenciana i atés que el primer nivell que s'ofereix és el B2, és imprescindible presentar un document vàlid que acredite un nivell B1 de valencià per a l'accés.

  3. El fet d'haver obtingut un torn no garanteix l'obtenció d'una plaça.

  4. La matrícula en la EOI Virtual Valenciana no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

  5. La matrícula serà exclusivament telemàtica.

  6. La matrícula en la EOI Virtual Valenciana estarà limitada per la capacitat d'alumnat per grup.

  Inici
 • Taxes

  Taxa de matrícula per a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana:

  - Matrícula del nivell A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) : 82,54 euros

  Reducció del 50% del pagament de les taxes:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famííles monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de famílies nombroses de categoria general.

  Exempció total del pagament de taxes:

  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Beneficiaris de família monoparental de categoria especial.
  c) Persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  d) Persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  * L'alumnat que demana una exempció o bonificació de la taxa accepta la comprovació de la veracitat de les dades al llarg del curs 2022/23.

  * La falsetat de dades comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  El període de sol·licitud de torn d'aquest alumnat començarà a les 9.00 hores del dia 23 de novembre fins que s'esgoten els torns. Per a això haurà d'accedir a la següent pàgina web: www.eoivirtual.com
  A continuació l'alumnat amb torn procedirà a formalitzar la seua matrícula en el dia i la franja horària assignats. (DOGV núm. 9474, de 21/11/2022).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

  2. L'alumnat haurà de marcar la casella de la declaració responsable una vegada elegit el nivell i curs d'anglés o valencià que desitja estudiar. Si el curs és superior a 1er A2 tindrà un termini fins al 9 de desembre per a enviar per correu electrònic la documentació que demostre el nivell previ al que desitje cursar al correu de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana: 12008466@edu.gva.es

  3. L'alumnat no haurà d'adjuntar la documentació justificativa de la bonificació o exempció de taxa, encara que s'ha de tindre en compte que l'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents per a comprovar-ne la veracitat. La falsedat de les dades comportarà l'anul·lació de la matrícula.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tots els pasos de l'admissió i matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana es farà de manera telemàtica.

  Per a poder matricular-se en la prova unificada de certificació, la persona interesada haurà de realitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana del 24 al 25 de novembre de 2022 (en el dia i la franja horària que li haja sigut assignat per a la formalització de la matrícula) i guardar el justificant de la matrícula que genere l'aplicació telemàtica després de la validació.

  Les persones interessades hauran de tramitar la sol·licitud amb certificat digital.

  Cada persona interessada només podrà optar a un torn. Una vegada obtingut el torn, podrà fer una única sol·licitud telemàtica en la qual es triarà la seua preferència horària d'un sol idioma i nivell.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDC_INSEOI_VIRTUAL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=23072

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Requisits tècnics informàtics

  Preguntes freqüents per a incidències tècniques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  - ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
  - DECRET 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.
  - DECRET 19/2022, de 25 de febrer, del Consell, de creació de l'Escola oficial d'idiomes virtual valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana durant el curs 2022-2023.
  - RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'obri un segon període d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana.

  Llista de normativa

  DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

  ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

  DECRET 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.

  RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana durant el curs 2022-2023.

  RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2022, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se abre un segundo periodo de admisión y matrícula para el curso académico 2022-2023 en la Escuela Oficial de Idiomas Virtual Valenciana.

  Fuente: gva.es
 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info