Sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació i ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats

 • Nom del tràmit

  Sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora per a centres privats concertats 2019/2020 i ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora i d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019- 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Per a la sol·licitud d'hores addicionals: centres educatius privats concertats, situats a la Comunitat Valenciana, que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO).
  2. Per a la sol·licitud d'ajudes econòmiques: centres privats concertats que impartisquen Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8539, de 02.05.2019); per tant, el termini de sol·licitud començarà el dia 3 de maig de 2019 a les 00.00 hores i finalitzarà el dia 31 de maig de 2019 a les 23.59 hores.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud presentada de manera telemàtica per mitjà de l'Oficina Virtual per als Centres Educatius (OVICE).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Per a cada convocatòria, la sol·licitud d'ajudes dels centres privats concertats ha d'incloure, per a acreditar els requisits necessaris, la documentació següent:
  a) Declaració responsable de la titularitat del centre de no incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari de la convocatòria de subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  b) Declaració responsable de compromís de compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció.
  c) Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
  Certificat actualitzat de l'Administració de la Seguretat Social, acreditatiu del fet que el centre es troba al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  Certificat actualitzat de la delegació corresponent de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, acreditatiu del fet que el centre es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal.
  Certificat actualitzat de la conselleria competent en hisenda de la Generalitat, acreditatiu del fet que el centre es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica valenciana.

  2. La presentació d'aquests certificats es podrà substituir per l'autorització a la conselleria competent en educació per a accedir a la informació proporcionada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per l'Administració de la Seguretat Social i per l'Administració tributària de la Generalitat, de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta autorització s'ha d'incloure en la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  D'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, sense perjudici que se'n puga interposar qualsevol altre que es considere pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/login?idArbol=10007&idPrehoja=10024&idform=PAM01_SOLCON01

  Inici
 • Informació complementària

  * Definició del Pla d'actuació per a la millora (PAM)
  1. El Pla d'actuació per a la millora (PAM) constitueix la part pedagògica de la programació general anual (PGA).
  2. Està conformat pel conjunt d'intervencions educatives que es realitzen en un centre educatiu per a la millora de la qualitat educativa que inclou, entre altres aspectes, la consecució de l'equitat en l'educació i la millora de les competències de l'alumnat.
  3. Les intervencions educatives han de donar resposta a les necessitats, els interessos i les motivacions de tot l'alumnat del centre des d'una perspectiva inclusiva, i s'han d'organitzar dins de les línies d'acció següents, algunes de les quals es configuren com a programes:
  a) Programa d'aula compartida (PAC).
  b) Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR de 3r d'ESO per àmbits).
  c) Programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4).
  d) Altres actuacions:
  - Concreció del currículum.
  - Projecte lingüístic del centre.
  - Organització de grups flexibles.
  - Organització d'activitats de reforç i d'aprofundiment.
  - Organització de l'opcionalitat.
  - Mesures o programes de compensació educativa.
  - Reducció de l'abandó escolar primerenc.
  - Millora de la convivència.
  - Mesures educatives complementàries per a l'alumnat que romanga un any més en el mateix curs.
  4. Els centres desenvoluparan el PAM amb el professorat de la seua plantilla. No obstant això, poden sol·licitar hores addicionals de professorat per al seu desenvolupament, d'acord amb el que s'estableix per a cada actuació.

  * Programa d'aula compartida per a ESO (PAC)

  1. Definició i finalitats
  1. El PAC és un programa d'atenció a la diversitat i inclusió educativa dirigit a l'alumnat en risc d'exclusió social matriculat en els centres d'Educació Secundària Obligatòria, que presenta conductes disruptives, dificultats d'adaptació al medi escolar i tendència a l'absentisme escolar crònic o a l'abandó escolar.
  2. Té com a finalitat:
  a) Reduir l'absentisme escolar amb una oferta educativa diversa, adaptada a les diferents necessitats, interessos, motivacions i aspiracions de l'alumnat.
  b) Previndre l'abandó escolar prematur i fomentar la integració socioeducativa de l'alumnat.
  c) Reforçar les competències clau i les aptituds necessàries per a la prevenció i el tractament dels comportaments disruptius.
  d) Oferir un espai alternatiu que millore l'experiència educativa de l'alumnat.
  e) Crear un entorn de cooperació.
  f) Optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat.
  g) Potenciar la incorporació al món laboral.

  * Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR de 3r d'ESO per àmbits)

  1. Definició i finalitats
  1. El PMAR de 3r d'ESO per àmbits és un programa d'atenció a la diversitat i inclusió educativa dirigit als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria.
  2. Està dirigit a l'alumnat que presenta dificultats rellevants d'aprenentatge no atribuïbles a la falta d'estudi o esforç.
  3. Té com a finalitat facilitar que tot l'alumnat aconseguisca els objectius i adquirisca les competències corresponents.

  * Programa de reforç de 4t d'ESO (PR4)

  1. Definició i finalitats
  1. El PR4 és un programa d'atenció a la diversitat i inclusió educativa dirigit als centres sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria.
  2. Va dirigit a l'alumnat que mostra interés a obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i que, en cursos anteriors, ha presentat dificultats generalitzades d'aprenentatge.
  3. Aquest programa té com a finalitat que l'alumnat desenvolupe les competències clau i adquirisca als objectius generals de l'etapa.
  4. El PR4 podrà autoritzar-se als centres educatius privats concertats que tinguen autoritzat, almenys, un grup de PMAR de 3r d'ESO per àmbits durant el curs 2017-2018 o un programa de reforç de 4t d'ESO durant el curs 2017-2018.

  * Línia altres actuacions

  1. Definició i finalitats
  Aquesta línia d'acció dona suport a les mesures o els programes de compensació educativa, així com a qualsevol altra actuació que no estiga inclosa en les línies anteriors, i permet que els centres educatius es puguen desenvolupar per aconseguir les finalitats establides en el PAM, des d'una perspectiva inclusiva.

  Enllaços

  Pla d'actuació per a la millora (PAM)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2019-2020
  - RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019-2020.


  - RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la convocatòria de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 25 d'abril de 2019, d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions incloses dins del Pla d'Actuació per a la millora.

  Vegeu la Resolució de 25 d'abril de 2019, de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019-2020.

  RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2019

Fuente: gva.es

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info