Mestre o Mestra de l'Escola Infantil Municipal

Mestre o Mestra de l'Escola Infantil Municipal

 

  • Organisme 

   Castelló de Rugat
   Plaça Constitucio, 7
   Tel:962883010 
   Fax:962814040 

 

  • Termini 

   PENDIENTE. 15 dies hàbils dónes de la publicació dels presents Bases al BOP (nº 102 de 30/05/2016)

 

  • Procés selectiu 

   CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

 

  • Tipus de proba 

   Valoració de mèrits i entrevista personal.

 

  • Grup 

   A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

 

  • Titulació especifica 

   - Mestre d'Educació Infantil
   - Estar en possessió de la titulació corresponent al grau mitjà de Coneixements de Valencià, expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 

  • Requisits generals 

   1.-Tenir nacionalitat espanyola.
   2.-Tenir complits 18 anys d'edat i no excedir d'aquella en que falten menys de 15 anys per a la jubilació forçada.
   3.- Tenir la Titulació exigida
   4.- No patir malaltia o defecte físic que impedeixsca el desenvolupament de les corresponents funcions.
   5.- No trobar-se comprès en cap causa d'incompatibilitat per a ser personal al servei de l'Administració Local.
   6.- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de l'Estat , de l'Administració Autonòmica o de la Local.

 

  • Places 

   Descripció de les places

   Contractació laboral temporal, d'un Mestre/a de l'Escola Infantil Municipal , a jornada completa,durant el curs escolar 2016-2017

 

  • Documentació / Informació 

   Instància, a les que s'adjuntaran els justificants dels mèrits a valorar.
   La documentació es presenta en sobre tancat, i per a ser tinguda en compte haurà de ser original o fotocòpia degudament compulsada. S'entén degudament compulsada la realitzada per qualsevol de les següents administracions: 
   a) Ajuntament de Castelló de Rugat.
   b) Qualsevol organisme dependent de l'Administració de l'estatal o de la Generalitat Valenciana, subjecte al Conveni d'oficines integrades.

 

  • Lloc de presentació 

   Registre General de l'ajuntament o en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992.
   Si l'aspirant no presenta la instància al Registre General de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, haurà d'advertir-ho al mateix comunicant-ho en el fax 962814040 indicant la data i l'organisme en el qual ha presentat la instància, com a 
   màxim l'últim dia hàbil de terminació del termini de presentació d'instàncies.

 

Fase: Convocatòria 

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info