Oposiciones . Galicia - 2016

Accés al cos d'inspectors d'educació, cos de professors d'Ensenyança Secundària i cossos de mestres i de professors tècnics de Formació Professional.

 

 

  • Descripció 

   Accés al cos d'inspectors d'educació, cos de professors d'Ensenyança Secundària i cossos de mestres i de professors tècnics de Formació Professional.

 

  • Organisme 

   Xunta de Galícia: Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària
   Edificis Administratius - San Caetano, s.n.
   15704 Santiago de Compostel.la
   Tel.: 98 1 545 400
   Fax 98 1 545 443
   Webhttp://www.xunta.es/consellerias

 

  • Termini 

   ABIERTO. Termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de Galícia núm. 74, de data 18/04/2016.

 

  • Procés selectiu 

   OPOSICIÓ

 

  • Tipus de proba 

   Concurs oposició

 

  • Grup 

   Sense especificar - Sense especificar

 

  • Titulació especifica 

   Sense especificar

 

  • Requisits especifics 

   Professors d'Ensenyança Secundària. 
   a) Estar en possessió del títol de doctor , llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència o haver superat tots els estudis conduents per a obtindre'ls i haver satisfet els drets d'expedició. En les especialitats de Formació i Orientació Laboral , Hostaleria i Turisme, Informàtica i Intervenció Sociocomunitària, seran admesos els que, tot i no tindre la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'una de les titulacions que figuren en l'annex IX d?esta orde.

   b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica. Amb caràcter general, reuniran este requisit els que estiguen en possessió del títol oficial de màster universitari que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'Ensenyança Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d'idiomes. L'especialitat que conste en l'esmentat títol facultarà per a la presentació del personal aspirant en qualsevol especialitat.

   Estarà dispensat de la possessió de l'esmentat títol el personal aspirant que acredite tindre amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 algun dels requisits següents:

   - Estar en possessió del títol de professional d'especialització didàctica, del certificat d'aptitud pedagògica o del certificat de qualificació pedagògica.

   - Estar en possessió del títol de mestre, diplomat en professorat d'Educació General Bàsica, mestre d'Ensenyança Primària, llicenciat en Pedagogia o en Psicopedagogia. Al mateix temps, també estaran exempts els que estiguen cursant alguna de les tres anteriors titulacions i hagen cursat 180 crèdits d'estes l'1 d'octubre de 2009. 

   - Haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, a falta d'això, durant 12 mesos exercits en períodes continus o descontinus, en centres públics o privats degudament autoritzats, en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, o de Batxillerat, o de Formació Professional, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre. 

   Cos de professors tècnics de Formació Professional.
   a) Estar en possessió del títol de doctor , llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, o haver superat tots els estudis conduents a obtindre'ls i haver satisfet els drets d'expedició. De conformitat amb el que establix la disposició addicional única del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, per a ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en les especialitats de Cuina i Pastisseria, Manteniment de Vehicles i Mecanitzat i Manteniment de Màquines, seran admesos els que, tot i no tindre la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'una de les titulacions declarades equivalents a l'efecte de la docència que figuren en l'annex X d?esta orde.

   Així mateix, el títol de tècnic superior o de tècnic especialista es declara equivalent als exigits per a l'accés al cos de professors tècnics de Formació Professional quan el titulat haja exercit com a professor interí en centres públics de la Comunitat Autònoma de Galícia, en l'especialitat docent a què pretenga accedir i durant un període mínim de dos anys abans del 31 d'agost de 2007. 

   b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Amb caràcter general, reuniran estos requisits els que estiguen en possessió del títol oficial de màster universitari que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'Ensenyança Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d'idiomes. L'especialitat que conste en l'esmentat títol facultarà per a la presentació del personal aspirant en qualsevol especialitat. 

   En les especialitats de Cuina i Pastisseria, Manteniment de Vehicles i Mecanitzat i Manteniment de Màquines, aquelles persones que per raons de la seua titulació no puguen accedir als estudis de màster a què es referix el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, hauran d'acreditar la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica regulada per l'Orde EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l'Orde ECD/1058/2013, de 7 de juny. 

   Estaran dispensats de la possessió de l'esmentat títol o, quan siga el cas, de la formació equivalent al màster de formació pedagògica i didàctica el personal aspirant que acredite tindre amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 algun dels requisits següents:

   - Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, del certificat d'aptitud pedagògica o del certificat de qualificació pedagògica. 

   - Estar en possessió del títol de mestre, diplomat en professorat d'Educació General Bàsica, mestre d'Ensenyança Primària, llicenciat en Pedagogia o en Psicopedagogia. Així mateix, també estaran exempts els que cursen alguna de les tres anteriors titulacions i hagen cursat 180 crèdits d'estes a l'esmentada data d'1 d'octubre de 2009.

   - Haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, a falta d'això, durant 12 mesos exercits en períodes continus o descontinus, en centres públics o privats degudament autoritzats, en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, o de Batxillerat, o de Formació Professional, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre. 

   A més, en les especialitats de Cuina i Pastisseria, Manteniment de Vehicles i Mecanitzat i Manteniment de Màquines estaran dispensats de la possessió de l'esmentat títol aquelles persones que amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014 hagen impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, a falta d'això, durant 12 mesos exercits en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats degudament autoritzats, en les ensenyances de Formació Professional. 

   Cos de mestres. 
   Estar en possessió dels títols següents:
   - Títol de mestre o el títol de grau corresponent. 
   - Títol de professor d'Educació General Bàsica. 
   - Títol de mestre d'Ensenyança Primària.

 

  • Requisits generals 

   a) Tindre nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea o de qualsevol altre dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals realitzats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique a lliure circulació de treballadors i treballadores.
   També podran participar-hi les persones, qualsevol que siga la seua nacionalitat, descendents de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors de la la dita edat dependents. 
   També podran participar-hi les persones, qualsevol que siga la seua nacionalitat, que siguen cònjuges de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix, podran participar les persones, qualsevol que siga la seua nacionalitat, descendents del cònjuge no separat de dret de persones que posseïsquen la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors de la la dita edat dependents. 
   b) Tindre fets els setze anys i no haver complit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
   c) Estar en possessió de les titulacions que, per a cada cos, s'especifiquen en esta base. En el cas que les dites titulacions s'obtinguen a l'estranger, haurà de tindre's concedida la corresponent credencial d'homologació. 
   d) No patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta. 
   e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servici de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, quan es tracte d'accedir al cos o escala de personal funcionari del qual la persona va ser separada o inhabilitada.
   f) No tindre antecedents en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
   g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del cos a què s'aspira a ingressar, excepte que es concórrega al procediment per a l'adquisició de nova especialitat, cas en què el personal funcionari de carrera podrà participar-hi. 
   h) Acreditar el coneixement del gallec.
   i) Acreditar, si és el cas, el coneixement del castellà.

 

  • Places 

   Nombre de places

   1112

   Descripció de les places

   Mestres (codi: 0597):
   500 places professors d'Ensenyança Secundària (codi:0590): 
   478 places professors tècnics de Formació Professional (codi: 0591): 122 places
   Cos d'inspectors d'Educació (codi: 0510): 12 places

 

  • Documentació / Informació 

   a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, excepte el personal aspirant que autoritze en la instància la consulta de dades del Servici de Verificació d'Identitat. 

   b) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés en el corresponent cos o certificat acadèmic que acredite que van realitzar tots els estudis per a l'obtenció del títol, juntament amb la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu conforme que es va efectuar el pagament corresponent dels drets d'expedició. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà de presentar-se la credencial de la seua homologació o la credencial de reconeixement de la titulació per a exercir la professió de professor d'Educació Secundària. 

   c) Documentació acreditativa d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, o, si és el cas, de la formació equivalent. 

   Quan, en substitució del màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professionals i ensenyaments d'idiomes, s'al·legue docència efectiva amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, o, quan siga el cas, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, durant dos cursos complets o dotze mesos continus o discontinus, en ensenyances reglades dels nivells i ensenyances les especialitats de les quals es regulen en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, no serà necessari presentar cap documentació si la docència s'ha impartit en centres públics dependents d'esta Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària i els servicis prestats consten en l'aplicació informàtica de personal. En estos casos el certificat serà expedit i incorporat d'ofici a l'expedient corresponent pel subdirector general de Recursos Humans. 

   En qualsevol altre cas es justificarà de la manera següent: 

   - Si es tracta d'un centre públic, per mitjà d'un certificat en què conste la data d'inici i fi, el nivell de l'ensenyança impartida i l'especialitat, expedida pel secretari del centre, amb el vistiplau de la direcció i el contracte, o el nomenament expedit per l'organisme corresponent. 

   - Si tracta d'un centre privat dels mencionats en el paràgraf quint del punt 3.2.c) d'esta convocatòria, per mitjà d'un certificat en què conste la data d'inici i fi, el nivell de l'ensenyança impartida i la matèria, expedit per la direcció del centre , amb el vistiplau dels servicis d'inspecció educativa corresponents. 

   Personal aspirant que no tinga la nacionalitat espanyola.

   El personal aspirant que no tinga la nacionalitat espanyola inclòs en el primer paràgraf del punt 2.1.a) que residisca a Espanya, haurà de presentar una fotocòpia del document d'identitat o passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari, o, si és el cas, la targeta temporal de resident comunitari o de personal treballador comunitari fronterer, en vigor. 

   El personal aspirant inclòs en el segon paràgraf del punt 2.1.a) haurà de presentar una fotocòpia del passaport o del visat i, si és el cas, del justificant d'haver sol·licitat la targeta o l'exempció del visat i de la dita targeta. En cas contrari, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de la persona amb què hi ha este vincle del fet que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, que el personal aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.

 

 

  • Altres formas de presentació 

   a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:

  • Seguiment

Fase: Convocatòria 

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info