Borsa de treball com a professor en el Conservatori Professional de Música

 10 días a contar desde el siguiente a su publicación.

  • Borsa de treball com a professor en el Conservatori Professional de Música

 

  • Organisme 

   Moncada
   C/ Mayor, 63
   Tel:961390716 
   Fax:961395663 

 

  • Termini 

   PENDIENTE. 10 dies naturals a comptar de l'endemà hàbil a la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la Província (BOP núm. 73 de19/04/2016)

 

  • Procés selectiu 

   BORSA DE TREBALL

 

  • Tipus de proba 

   Concurs oposició

 

  • Grup 

   A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

 

  • Titulació especifica 

   a) Per al lloc de Professor d'harmonia, fonaments de composició i piano: 
   - Títol Superior de Música especialitat de composició o equivalent dels plans anteriors, que és el títol de Professor Superior d'Harmonia, contrapunt, composició i instrumentació (del Pla 66) i del títol Superior de Piano.

   b) Per al lloc de Professor de viola: Títol Superior de Viola

 

  • Requisits generals 

   1) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjuí d'allò que s'ha disposat a continuació:
   Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari o laboral, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques. Estes previsions seran aplicables, qualsevol que siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents. L'accés a l'ocupació pública com personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors. Els estrangers anteriorment referits, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

   2. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 

   3. Estar en possessió de la titulació requerida per a cada lloc convocat. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

   4. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. 

   5. No trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. 

   6. No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. 

   7. Els/les aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.

 

  • Tasa ordinària 

   80,00 €


   Descripció de la tasa

   Ingrés dels drets d'examen en qualsevol de les entitats bancàries següents:
   SABADELL-CAM (0081-0290-82-0001248526) 
   CAIXABANK (2100-7351-03-2200075501).

 

  • Places 

   Descripció de les places

   - Professor d'harmonia, fonaments de composició i Piano.
   - Professor de Viola.

 

  • Documentació / Informació 

   Sol·licitud que s'acompanyarà dels documents següents:
   a) Projecte previst en la base sèptima.
   b) Fotocòpia del DNI.
   c) Curriculum vitae.
   d) Copia de la titulació acadèmica indicada. Els aspirants que al·leguen estudis equivalents als específicament assenyalats en la dita base hauran de citar la disposició legal en què es reconega tal equivalència o, si és el cas, aportar certificació de l'òrgan competent.
   e) Document acreditatiu de l'abonament dels drets d'examen.
   g) De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, els/les aspirants hauran d'aportar certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.

 

  • Lloc de presentació 

   Registre General de l'Ajuntament de MONCADA o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
   del Procediment Administratiu Comú.

 

Fase: Convocatòria 

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info