Oposiciones Enseñanza 2016 - Andalucía2

Professors d'escoles oficials d'idiomes (especialitats: Francés, Anglés).

Organisme

Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació
Av. Juan Antonio de Vizarrón s.n.
Edifici Torretriana, Illa de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel. 95 506 40 00
Fax 95 506 40 10

Termini

ABIERTO. Quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemàl de la publicació d'esta orde en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Procés selectiu

OPOSICIÓ

Tipus de proba

Concurs oposició

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

TITULACIÓ
Estar en possessió d'alguna de les titulacions relacionades a continuació:
a) Titulació de doctorat, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títol de grau corresponent.
b) Títol d'Especialització Didàctica o del Títol Oficial de Màster que acredite la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, regulat en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, sense perjuí del que establix la base dihuitena d'esta orde.

Requisits especifics

- Coneixement del castellà per aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat: podran participar per esta reserva aquells aspirants que, a més de reunir els requisits generals i específics exigits, tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o hagen sigut declarats en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent de la docent.
Els que concórreguen per este torn no podran fer-ho pel torn general d'ingrés al mateix cos i especialitat.

Requisits generals

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat a què s'apliquen el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre.
En aplicació del Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, també podran participar-hi, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars d'un ciutadà d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, quan l'acompanyen o es reunisquen amb ell, segons es relacionen:
- El cònjuge, sempre que no hi haja un acord o una declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
- La parella amb què mantinga una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establit a eixos efectes en un estat membre de la Unió Europea o en un estat part en l'Espai Econòmic Europeu , i sempre que no s'haja cancel·lat la dita inscripció, la qual cosa haurà de ser acreditada. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideraran, en tot cas, incompatibles entre si.
- Els descendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada, sempre que no hi haja un acord o una declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella, menors de vint-i-un anys, majors de la dita edat que visquen a càrrec seu o incapacitats.
- Els ascendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada que visquen a càrrec seu, sempre que no hi haja un acord o una declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella.
El personal aspirant que no posseïsca la nacionalitat espanyola i el seu idioma oficial no siga el castellà haurà d'acreditar un coneixement adequat d'este idioma en la forma que establix l'apartat 3.2.2.d) d'esta convocatòria. Així mateix, de conformitat amb el que establix l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, haurà d'acreditar no estar sotmés a una sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu país d'origen, l'accés a la funció pública.
b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la funció pública i no excedir l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.
c) Estar en possessió o haver sol·licitat l'expedició d'alguna de les titulacions requerides en la convocatòria.
d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos i l'especialitat a què s'opta. No patir cap malaltia ni tindre cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb la pràctica de la docència.
e) No estar en situació de separació del servici, per expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni en situació d'inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques.
f) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent, del mateix cos a què es pretén ingressar o accedir, llevat que es concórrega als procediments per a l'adquisició de noves especialitats a què es referix el títol III d'esta orde.

Tasa ordinària

52,00 €

Descripció de la tasa

La taxa haurà de liquidar-se utilitzant l'imprés oficial, model 046, d'autoliquidació de taxes, que s'autoomplirà a través del mateix formulari web de participació en el procediment selectiu disponible en el portal web de la Conselleria d'Educació. Esta taxa podrà abonar-se en qualsevol sucursal de les entitats financeres reconegudes com a col·laboradores de la Junta d'Andalusia o a través del sistema de pagament telemàtic que possibilita la plataforma de pagament dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

En l'apartat corresponent del formulari web associat al model de sol·licitud (annex I), s'autocompletarà el codi numèric identificatiu de l'imprés model 046 d'autoliquidació de la taxa que figura en la part superior del codi de barres de cada exemplar (casella 01 de l'imprés).

Exempció / Reducció taxes

DEVOLUCIÓ
De conformitat amb l'article 2 del Decret 195/1987, de 26 d'agost, pel qual es regula el procediment per a la devolució d'ingressos indeguts, només serà procedent la devolució dels drets d'examen en els casos previstos en l'esmentada disposició. No serà procedent la devolució de les taxes per dret a participar en el present procediment selectiu al personal que s'excloga definitivament per causes imputables a ell.

DESCOMPTES
Els que utilitzen el mitjà telemàtic per a l'ompliment, la firma, el registre de la sol·licitud i el pagament per banca electrònica, tindran dret a una bonificació de 3 ?.

Places

Descripció de les places

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS
Francés: 13 places
Places lliure: 12
Reserva discapacitats: 1

Anglés: 70 places
Places lliure: 65
Reserva discapacitats: 5

Total ingrés lliure: 77
Total reserva discapacitats: 6

Documentació / Informació

- Els que vulguen participar en este procediment selectiu hauran d'omplir el formulari web associat a l'annex I (sol·licitud de participació) i a l'annex V (sol·licitud de destinacions), que facilitarà esta administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació (www.juntadeandalucia.es/educacion), d'acord amb les indicacions i instruccions que s'hi inclouen. L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'este sistema generarà un número identificatiu, que li donarà validesa i unicitat. Este número identificatiu serà el mateix para l'annex I (sol·licitud de participació) i per a l'annex V (sol·licitud de destinacions).

- Les sol·licituds i la documentació que corresponga es dirigiran a la persona titular de la Direcció General del Professorat i Gestió de Recursos Humans.

- No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat i cos, la qual cosa no garantix al personal aspirant que puga assistir a l'acte de presentació i a la realització de les proves de cada una de les especialitats sol·licitades.

- A la sol·licitud adjuntaran la documentació acreditativa relacionada en el punt 3.2.1 d'esta orde.

- El personal aspirant que participe pel torn de reserva de discapacitat i necessite una adaptació, ho assenyalarà en el lloc indicat de la sol·licitud, i estos aspirants, a més de la documentació a què es referixen els subapartats 3.2.1 o 3.2.2, adjuntaran a la sol·licitud el certificat en vigor de l'òrgan competent, estatal o autonòmic, en què conste que es té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, i el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan de qualificació del grau de minusvalidesa, en què s'acredite de forma fefaent les causes permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut.

En el cas del personal amb incapacitat permanent en grau total, una resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per la qual se li declara la incapacitat permanent en grau total en una professió diferent de la docent.

Lloc de presentació

VIA PRESENCIAL
En els registres de les delegacions territorials d'Educació, sense perjuí del que s'establix en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.

En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud puga siga datada i segellada pel personal de l'oficina.

VIA TELEMÀTICA
Per mitjà del registre telemàtic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà a través del portal web de la Conselleria d'Educació, d'acord amb el que establix el Decret 183/2003, de 24 de juny, pel qual es regula la informació i l'atenció al ciutadà i la tramitació de procediments administratius per mitjans electrònics (internet).

Altres formas de presentació

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced

SeguimentFase: Convocatòria

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info