AVAP - convocatòria d' avaluació professorat

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els requisits que han de reunir les persones sol·licitants per a obtindre l'avaluació positiva de l'AVAP s'indiquen a continuació, diferenciats per a cada figura contractual de professorat.

Requeriments

1. Professora o professor contractat doctor i professora o professor doctor d'universitat privada:
- Estar en possessió del títol de doctorat, o si és el cas, de la seua homologació en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en la present convocatòria.
- Aconseguir una puntuació final mínima de 55 o més punts, una vegada ponderades les puntuacions directes obtingudes en cada un dels quatre criteris de què consta el sistema, segons s'especifica a continuació:
. Formació acadèmica i experiència professional 12%.
. Experiència investigadora i de transferència del coneixement 55%.
. Experiència docent 30%.
. Altres mèrits 3%

2. Professora o professor ajudant doctor:
- Estar en possessió del títol de doctorat, o si és el cas, de la seua homologació, en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en la present convocatòria.
- Aconseguir una puntuació final mínima de 50 o més punts, una vegada ponderades les puntuacions directes obtingudes en cada un dels quatre criteris de què consta el sistema, segons s'especifica a continuació:
. Formació acadèmica i experiència professional, 20 %.
. Experiència investigadora i de transferència del coneixement, 55 %.
. Experiència docent, 22 %.
. Altres mèrits, 3 %.

Inici

?  Taxes

Importe de la tasa

57,44 ?

Tasa

Taxes 2015:

L'AVAP realitzarà l'avaluació amb el pagament previ de la taxa de 57,44 euros. 

L'imprés per a realitzar el pagament de la taxa figura com a annex III de la Resolució de 20 de febrer de 2015, i estarà disponible en la seu electrònica de l'AVAP. 

El dit pagament s'haurà de realitzar per mitjà d'una transferència bancària al compte de l'AVAP que s'indica a continuació:
- Entitat BANKIA -Número de compte: 2038 6159906000072276/ IBAN ES27 2038 6159 9060 0007 2276

Inici

?  Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds seráa partir de l'endemà a la seua publicació en el DOCV i fins al 15 d'abril inclusivament (DOCV núm. 7740, de 14/03/2016)

Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

La recepció en un dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els diumenges i els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

Inici

?  On s'ha d'anar?

Presencial

En el cas que no siga possible la presentació electrònica, es podrà presentar la sol·licitud d'avaluació presencialment en la seu de l'AVAP o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En este supòsit, s'haurà d'imprimir la sol·licitud degudament omplida des de l'Oficina Virtual de l'AVAP, en la qual haurà d'indicar-se quina documentació de la que s'indica en l'apartat 4 d'esta resolució és la que s'aporta. Esta doumentació haurà de presentar-se escanejada a través de l'oficina virtual d'AVAP

- En la seu de l'AVAP:

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)
PL. CARME, 4
46003 Valencia 
Tel: 963108010

Per internet

https://appweb.edu.gva.es/OV_AVAP/entradaSEU.jsp

Inici

?  Què s'ha de presentar?

- Les persones interessades en l'avaluació de professorat, objecte d'esta convocatòria, presentaran preferentment per via electrònica la sol·licitud, a la qual adjuntarà escanejada tota la documentació exigida.

- Per a això s'utilitzaran els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de l'AVAP.
- Els formularis i el curriculum vitae (CVN) s'ompliran en línia.

Al formulari normalitzat de sol·licitud d'avaluació omplit telemàticament s'acompanyarà una còpia escanejada de la següent documentació que figura enumerada en l'apartat 4 de la convocatòria:

1. Imprés normalitzat de la taxa, que figura com a annex III de la present resolució, en el qual figure la certificació bancària del corresponent pagament o document de banca electrònica que acredite el dit pagament.

2. Currículum vitae normalitzat (CVN de FECYT) al qual es pot accedir des de l'apartat "Documentació" de l'Oficina Virtual de l'AVAP.

3. Títol de doctorat, o a falta d'això, certificació de l'òrgan competent de la corresponent universitat, acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

4. En el cas de títols de doctorat obtinguts en l'estranger, certificat de reconeixement o d'homologació espanyola del títol.

5. Títol de grau, llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

6. Diploma de Menció de Doctorat Europeu, quan corresponga.

7. Document que acredite la concessió de la Menció de Qualitat del Programa de Doctorat, quan corresponga.

8. Certificat de tota la docència impartida que s'haja fet constar en el currículum, expedit per la Secretaria General de la corresponent universitat. Si s'ha impartit docència en llengua anglesa en l'àmbit universitari, haurà d'especificar-se en el certificat, així com els crèdits que s'han impartit en la dita llengua.

9. Si és el cas, certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent en matèria d'investigació, de:

- Haver disfrutat d'alguna beca d'investigació predoctoral o postdoctoral concedida en convocatòries públiques en concurrència competitiva, on figure el període disfrutat.

- Haver participat en projectes d'investigació subvencionats en convocatòries públiques en concurrència competitiva, tant d'àmbit autonòmic, nacional, europeu o altres d'àmbit internacional, on figure el tipus i temps de participació (duració de la participació en el projecte i dedicació a este, i si esta ha sigut a temps complet o parcial) i grau de responsabilitat en el projecte de la persona sol·licitant així com l'import de la subvenció concedida.

Només es podran fer constar en el currículum els mèrits que puguen ser acreditats fefaentment. Inicialment no es requerix la presentació de tota la documentació addicional referent als dits mèrits, excepte la prevista en els apartats anteriors; no obstant això, l'AVAP podrà requerir a les persones sol·licitants, quan ho considere necessari, que acrediten cada un dels mèrits al·legats en el currículum.

El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que complix els requisits establits en la normativa vigent per a accedir a l'avaluació objecte de la present convocatòria, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a disposició de l'AVAP per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació en l'esmentada declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. Així mateix, es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al reconeixement del corresponent dret.

Així mateix, la sol·licitud incorpora una autorització de la persona sol·licitant perquè l'AVAP realitze electrònicament totes les notificacions corresponents al procediment administratiu de l'expedient. Estes notificacions es realitzaran a l'adreça electrònica que la persona sol·licitant faça constar en l'imprés de sol·licitud.

Impresos associats

Veure formularis associats. AVAP

Inici

?  Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Recepció de sol·licituds i esmena
-Quan les sol·licituds presentades en termini no reunisquen els requisits exigits o s'ha omés la presentació dels documents necessaris per a la tramitació del procediment, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta aportant els documents preceptius. En la sol·licitud s'autoritzarà, si és el cas, l'AVAP a realitzar telemàticament el requeriment d'esmena de documentació, així com totes les notificacions del procediment.
-En cas que la persona sol·licitant no esmene la dita falta en el termini assenyalat, es considerarà que desistix de la seua petició.

2. Avaluació de l'expedient
-Una vegada comprovat que la sol·licitud ha sigut presentada en el termini establit i que la documentació aportada per la persona sol·licitant reunix tots els requisits exigits, l'expedient serà remés al corresponent comité d'avaluació.
-El comité d'avaluació emetrà un informe motivat de l'avaluació realitzada, tenint en compte els criteris d'avaluació establits en la convocatòria i l'annex IV, principis i orientacions per a l'aplicació dels criteris d'avaluació que establix el corresponent barem.

7. Resolució
-El director general de l'AVAP resoldrà les sol·licituds d'avaluació presentades.
-La resolució haurà d'indicar el caràcter positiu o negatiu de l'avaluació i la figura contractual per a la qual té validesa. Les resolucions l'avaluació de les quals siga negativa es motivaran incloent, junt amb la resolució, l'informe emés pel respectiu comité d'avaluació, que haurà de seguir i respectar els criteris d'avaluació i de la present convocatòria; no obstant això, l'òrgan competent per a resoldre podrà apartar-se del mencionat informe motivant la seua decisió, que podrà estar avalada per altres informes dictats per assessors o assessores especialistes.
-El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
-Transcorregut el dit termini, sense que hi haja recaigut una resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud d'avaluació. El còmput d'este termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena i millora de la sol·licitud.
-Al terme del procés d'avaluació, es procedirà a notificar la resolució de l'avaluació obtinguda.

Recursos que procedixen contra la resolució

Contra les resolucions dictades en el present procediment, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Comissió Executiva de l'AVAP, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que establixen l'article 114 i següents de la Llei 30/1992.

Inici

?  Com es tramita telemàticament?

https://appweb.edu.gva.es/OV_AVAP/entradaSEU.jsp

Tramitació

Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada de la Generalitat, emesa per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, . 

Així mateix podrà realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud telemàticament amb el DNI electrònic.

La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtica.

Inici

?  Informació complementària

* GARANTIES I EFECTES
1. Els efectes de l'avaluació positiva, dictada per l'òrgan competent, no estan subjectes a termini de cap caducitat i tindran efectes per a la contractació en les corresponents figures, en totes les universitats valencianes.
2. La persona interessada que haja obtingut una avaluació negativa no podrà sol·licitar una nova avaluació, respecte de la mateixa figura contractual, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què es va dictar la resolució.

* PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Telèfon de l'AVAP: 963 108 010

Criteris de valoració

1. S'establixen els criteris d'avaluació següents, així com la seua quantificació global i condicions que s'han de complir per a cada una de les figures contractuals de professorat universitari, previstes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

2. Es valoren els següents tipus de mèrits, segons les distintes figures contractuals:
2.1. Professora o professor contractat doctor i professora o professor d'universitat privada:
- Formació acadèmica i experiència professional, 12 %.
- Experiència investigadora i de transferència del coneixement, 55 %.
- Experiència docent, 30 %.
- Altres mèrits, 3 %.

. Professora o professor ajudant doctor:
- Formació acadèmica i experiència professional, 20 %.
- Experiència investigadora i de transferència del coneixement, 55 %.
- Experiència docent, 22 %.
- Altres mèrits, 3 %.

3. Per a obtindre l'acreditació han de complir-se simultàniament les condicions següents:
. Professora o professor contractat doctor i professora o professor d'universitat privada:
- Aconseguir un mínim de 20 punts en experiència investigadora i de transferència del coneixement.
- Aconseguir un mínim de 15 punts en experiència docent.
- Obtindre un mínim total de 55 punts com a suma de tots els apartats.

. Professora o professor ajudant doctor:
- Aconseguir un mínim de 15 punts en experiència investigadora i de transferència del coneixement.
- Obtindre un mínim total de 50 punts com a suma de tots els apartats.

4. Els principis i orientacions per a l'aplicació dels criteris d'avaluació així com el barem aplicable figuren en l'annex IV de la Resolució d'1 de març de 2016 i, així mateix, estaran disponibles en la pàgina web de l'AVAP: www.avap.es

Enllaços

Enllaç web AVAP

Inici

?  Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 307, de 24/1/2001 i BOE núm. 89, de 13/4/2007)
-Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (DOCV núm. 5267, de 26/05/2006)
-Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (DOCV 5684, de 21/1/2008).
- RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2016, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada.

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de1 de març 2016

Inici

?   

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info