Convocatòria de la formació pedagógica i didàctica

Convocatòria de la formació pedagógica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'art. 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professionals i ensenyaments d'idiomes.

Objecte del tràmit

Convocar la formació conduent a l'obtenció de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habilite per a l'exercici de la docència a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster a la Comunitat Valenciana; convocatòria que es regix per la Resolució de 3 de març de 2016.

Establir els criteris de selecció i priorització de participants, així com la temporalització, concreció dels criteris d'avaluació i convalidació de les activitats.

Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Només podran accedir a esta formació el personal docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris arreplegats en la disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que preste servicis en centres sostinguts amb fons públics o estiga inclòs en una borsa de treball docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Requeriments

  Només podran accedir a esta formació els qui:
  - Posseïsquen una titulació declarada equivalent als efectes de docència en la LOE.
  - No puguen accedir als estudis de màster regulats per l'Orde ECI/3858/2007.
  - No hagen treballat per un període superior a un curs lectiu amb data anterior a l'1 de setembre de 2014.
  - Acrediten en el moment de la matrícula, i com a requisit previ, el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació NÚM. R (98)6 del Comité de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.

  * Aquells que, en el moment de la matrícula, no puguen acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent o superior al B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, hauran de sol·licitar la participació en una prova acreditativa prèvia al començament de la formació referida en esta resolució. El Servici de Formació del Professorat anunciarà en la seua pàgina web la data i lloc de realització d'esta prova.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció serà des del dia de la publicació d'esta convocatòria (DOCV 04.03.2016) fins al 13 de març de 2016, ambdós inclosos (Important: la data fi d'inscripció passa a ser fins al 14 de març del 2016 al ser el 13 dia festiu)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante 
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 Valencia 
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 Valencia 
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
  Tel: 333882

  Per internet

  http://www.ceice.gva.es/per/val/sfp_4a_paf.asp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Inscripció:
  1. La sol·licitud d'inscripció es farà a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat: http://www.ceice.gva.es/per/val/sfp_4a_paf.asp i, simultàniament, es presentarà per registre d'entrada. 
  2. A continuació, s'adjuntarà la sol·licitud escanejada amb el segell de registre d'entrada a la sol·licitud d'inscripció telemàtica que es va realitzar per a la participació en la convocatòria.
  En cas d'haver d'aportar alguna documentació, cal fer-ho durant el termini d'inscripció segons el procediment telemàtic que s'indicarà. No obstant això, la coordinació dels cursos podrà requerir posteriorment la documentació que crega oportuna quan no dispose d'esta.
  L'omissió o falsedat de qualsevol de les dades o de la documentació que siga requerida comportarà l'anul·lació de la inscripció en qualsevol moment.
  L'admissió vindrà determinada pel compliment de les condicions de situació laboral i de competència lingüística fixades en l'apartat 2 de la convocatòria.

  - Documentació a aportar en el moment de la matrícula (segons el procediment telemàtic que s'indicarà):
  1. Declaració jurada de no poder accedir al títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que establix els articles 94, 95 i 97 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i les Ensenyances de règim especial, segons l'annex III de la present resolució.

  2. Permís perquè l'administració puga consultar les dades de l'interessat en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, segons l'annex III de la present resolució.

  3. Certificat oficial de B1 o superior en una llengua estrangera, d'acord amb el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV núm. 7027 de 20 de maig) i la normativa posterior que el desplega.

  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb allò previst per la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics, ni aquells que disposen d'un certificat de capacitació en llengua estrangera amb un nivell de llengua mínim d'un B2 acreditat.

  4. En cas de sol·licitar l'exempció del pràcticum per convalidació, certificat expedit pel centre docent on l'interessat haja exercit la docència en cicles formatius, segons l'annex II de la present resolució, dins dels supòsits del resolc 4.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Inscripció telemàtica i per registre d'entrada.

  - Llesta de participants admesos:
  1. La llista provisional de persones seleccionades i no seleccionades es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 17 de març del 2016.
  S'obrirà un període de 5 dies naturals, a comptar de la publicació de la llista provisional perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions per registre d'entrada dirigides al Servici de Formació del Professorat. Paral·lelament, s'adjuntarà còpia de la dita al·legació a un correu electrònic dirigit a cefire@gva.es, a fi d'agilitzar el tràmit. En tot cas, només es prendrà en consideració la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds. Qualsevol informació omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.

  2. La llista definitiva de persones admeses i no admeses, amb la indicació del lloc de realització dels cursos, es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 23 de març de 2016.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  http://www.ceice.gva.es/per/val/sfp_4a_paf.asp

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ I TEMPORALITZACIÓ

  1. Duració:
  Els estudis als quals es referix esta resolució s'organitzarà en tres mòduls, segons s'especifica en l'annex I, i es duran a terme entre el 29 de març i el 10 de juliol de 2016. 

  2. Pràcticum:
  El Pràcticum començarà el 25 d'abril i finalitzarà el 30 de juny. Es realitzarà en col·laboració amb les institucions educatives que impartisquen les ensenyances corresponents establides per les administracions educatives. El Servici de Formació del Professorat comunicarà als participants el centre educatiu on realitzaran este mòdul, així com el tutor assignat, amb suficient antelació i per mitjà del correu electrònic que el participant haja indicat en el moment de la matrícula, i la publicació en la web del Servici de Formació del Professorat. 
  Aquells participants que en el moment de realització del pràcticum estiguen treballant com a professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat amb què estan matriculats en la formació, se'ls convalidarà este mòdul a raó de 20 hores setmanals.

  3. Règim de presencialitat:
  Els estudis als quals es referix esta resolució s'impartiran en la modalitat a distància. Els crèdits corresponents al pràcticum seran presencials.

  * EXEMPCIÓ DEL PRÀCTICUM PER CONVALIDACIÓ
  El pràcticum podrà ser convalidat per a aquell professorat que acredite una experiència professional per un període mínim de 200 hores d'activitat lectiva en la família professional per la qual opten en centres educatius públics i privats que impartisquen les ensenyances corresponents, En el cas dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, l'administració comprovarà d'ofici segons conste en els seus registres. L'experiència professional desenrotllada en centres sostinguts amb fons públics d'altres administracions o en centres privats no concertats, s'haurà d'aportar certificat expedit per la direcció dels dits centres, seguint el model del annex II.

  * CENTROS ESPECÍFICS DE PRÀCTIQUES
  1. A més dels centres reconeguts pels procediments establits per l'Orde de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, la direcció general amb competència en matèria d'ordenació convocarà, si s'estima necessari, un procés de selecció per a reconeixement de centres específics de pràctiques per a assegurar que es puguen atendre la realització del pràcticum del professorat participant en les ensenyances regulades per esta orde independentment de la seua especialitat.

  2. El professorat que exercisca la tutorització haurà d'acreditar una experiència mínima de 3 anys en la docència de l'esmentada especialitat. A falta d'això, la tutorització s'exercirà per part d'una professora o professor de la mateixa família professional.

  * ASISTENCIA I ENTREGA DE TASQUES I AVALUACIÓ DEL CURS
  - Mòdul 1: general
  Per a la superació del mòdul 1 cal assistir de manera obligatòria a les sessions presencials que es determinen. D'acord amb el que preveu el punt 3 de l'article 17 de l'Orde 65/2013, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, cas de no justificar l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació. A més, és obligatòria la realització i la superació de totes les activitats plantejades en la formació a distància i la seua entrega dins del calendari fixat en la plataforma de formació. Correspondrà al tutor l'avaluació final del mòdul.
  La superació del mòdul 1 donarà accés immediat al mòdul 2.

  - Mòdul 2: específic
  Per a la superació del mòdul 2 cal assistir de manera obligatòria a les sessions presencials que es determinen. D'acord amb el que preveu el punt 3 de l'article 17 de l'Orde 65/2013, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, cas de no justificar l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació. A més, és obligatòria la realització i la superació de totes les activitats plantejades en la formació a distància i la seua entrega dins del calendari fixat en la plataforma de formació. Correspondrà al tutor l'avaluació final del mòdul.
  La superació del mòdul 2 donarà accés immediat al mòdul 3.

  - Mòdul 3: pràcticum
  Per a la superació del mòdul 3 cal assistir de manera obligatòria a les sessions formatives en els centres docents prèviament determinats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. A més, és obligatòria la qualificació positiva del Treball de Fi d'Estudis per part del professor tutor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la EL 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Orde de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professionals i ensenyaments d'idiomes (DOCV núm. 7733, de 03/03/16).
  - Resolució de 3 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professionals i ensenyaments d'idiomes (DOCV núm. 7734, de 04/03/16).

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Orde 4/2016, de 1 de març

  Vegeu la Resolució de 3 de març de 2016

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info