Educació regula el procediment per a agilitzar la provisió dels llocs de difícil cobertura

25/02/2016
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui al "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana" la resolució per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura.

Mitjançant aquest procediment, la Conselleria realitzarà adjudicacions efectives i ràpides, atés que s'agilitzarà la substitució dels docents de baixa, especialment en cas que les baixes es consideren de difícil cobertura.

La principal novetat de la nova regulació és el procediment de cobertura dels llocs considerats com de difícil cobertura, és a dir, aquells que hagen quedat sense adjudicar, bé per no haver sigut elegits per cap aspirant, bé perquè han sigut objecte de renúncia. Aquests llocs s'anunciaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i podran optar a aquests totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establits en la convocatòria.

En la convocatòria que es publicarà en la web http://www.ceice.gva.es s'especificarà el cos, especialitat, centre a què estiga adscrit, així com el tipus de lloc. Després de la publicació, les persones interessades tindran 24 hores per a formalitzar la sol·licitud, que es realitzarà telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital.

Quant a l'ordre pel qual s'adjudicaran els llocs, en primer lloc s'adjudicarà el personal integrant de la borsa de la mateixa especialitat, per ordre de borsa. En segon lloc, els integrants d'altres borses de treball que estiguen en possessió dels requisits dels llocs, que optaran per ordre de registre de la sol·licitud. En tercer lloc, aquelles persones que, sense formar part de les borses de personal docent de la Conselleria d'Investigació, Cultura i Esport estiguen en possessió dels requisits dels llocs a què aspiren, els quals també s'adjudicaran per ordre de registre de la sol·licitud.

Cal dir que les persones a les quals se'ls ha adjudicat una plaça sense formar part de la borsa de treball de l'especialitat passaran a formar part per darrere de l'últim interí o de l'última interina amb serveis del curs escolar vigent i l'ordre d'incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

Desactivació temporal de la borsa

D'altra banda, la resolució preveu la possibilitat que els integrants en les borses de treball puguen desactivar-se voluntàriament de la borsa de manera temporal abans que es produïsca l'adjudicació dels llocs de treball en què no estan interessats. D'aquesta manera s'elimina l'obligatorietat de participar en tots els procediments d'adjudicació sense una causa justificada, com fins al moment, i s'evita que els docents puguen ser nomenats forçosament i després presenten la seua renúncia.

La desactivació temporal es mantindrà fins que per part de la persona interessada es comunique novament l'activació en la borsa, i no suposarà la pèrdua de la posició en borsa.

Cal recordar que la Conselleria també va acordar eliminar el termini dels deu dies lectius que calia esperar abans de traure a adjudicació les baixes de docents, la qual cosa possibilita iniciar el procediment per a cobrir la baixa des del mateix moment en què es té constància d'aquesta.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info