Bolsas de trabajo - 26fe

Bolsas de trabajo

 

ARAGÓN

Convocatoria extraordinaria 23/02/2016 bolsa docente de la especialidad de Informática, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Quienes deseen participar en la presente convocatoria, deberán cumplimentar la solicitud que se obtendrá exclusivamente a partir del siguiente enlace web yestará disponible desde las 00:00 horas del miércoles 24 de febrero, hasta las 23:59 horas del lunes 29 de febrero.

Dicha instancia será impresa y entregada el día de la realización de la prueba práctica, en el lugar y hora indicados en el Anexo II, junto con fotocopia del DNI, de la titulación alegada y del Certificado de Aptitud Pedagógica, Máster de Formación del Profesorado o de formación pedagógica y didáctica equivalente.

Ficheros:

Resolución Convocatoria ((413 KB)) pdf

Anexo I Titulaciones ((23 KB)) pdf

Anexo II Prueba ((13 KB)) pdf

Comisión Calificadora (90 KB)

EUSKADI

Apertura extraordinaria de listas en centros públicos Curso 2015-2016

Convocatoria de 27 de noviembre de 2015 Mantenimiento de listas abiertas

- Secundaria: Inglés, Alemán, Latin (Afinidad 1), Griego (Afinidad 1), Lengua Castellana y Literatura (Afinidad 1) y Navegación e Instalaciones Marinas.

- Escuelas Oficiles de Idiomas: EOI Inglés.

Convocatoria (Documento Adjunto)

En la página http://www.irakasle.eus/, pinchando el enlace “Consulta personalizada”, se podrá obtener información individualizada de la solicitud realizada

Descargar Archivos/Documentos:

ARAGÓN

Convocatoria extraordinaria 25/02/2016 bolsa docente de la especialidad de Inglés, del Cuerpo de Maestros

Quienes deseen participar en la presente convocatoria, deberán cumplimentar la solicitud que se obtendrá exclusivamente a partir del siguiente enlace web yestará disponible desde las 00:00 horas del viernes 24 de febrero, hasta las 14:00 horas del miércoles 8 de marzo..

Dicha instancia será impresa y entregada el día de la realización de la prueba práctica, en el lugar y hora indicados en el Anexo II, junto con fotocopia del DNI, de la titulación alegada y del Certificado de Aptitud Pedagógica, Máster de Formación del Profesorado o de formación pedagógica y didáctica equivalente.

Ficheros:

Resolución Convocatoria ((413 KB)) pdf

Anexo I Titulaciones ((23 KB)) pdf

Anexo II Prueba ((13 KB)) pdf

ISLAS BALEARES.

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de febrer de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Al núm. 68, de 17 de maig de 2014, es va publicar la Resolució del director general Butlletí Oficial de les Illes Balears de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Aquesta Resolució va ser objecte d’una correcció d’errors al BOIB núm. 70 de 22 de maig de 2014, per tal de publicar l’annex que s’havia omès, i de dues modificacions, publicades als BOIB núm. 67, de 2 de maig de 2015, i núm. 114, de 28 de juliol de 2015.

La base general segona, continguda en l’annex de la Resolució esmentada, preveu, a més del procediment ordinari de selecció de personal funcionari interí, un procediment específic i extraordinari. Així, quan per a alguna o algunes especialitats o funcions i/o illes no s’hagi pogut seleccionar cap aspirant mitjançant el procediment ordinari, o bé s’hagi exhaurit la borsa d’aspirants corresponent o sigui previsible que s’exhaureixi, es pot aprovar una convocatòria pública per completar la borsa existent d’aspirants a funcionaris interins docents per a aquestes especialitats, funcions concretes, i/o illes.

La base general divuitena regula el procediment específic i extraordinari i determina, entre d’altres coses, que només poden participar-hi nous aspirants, tal i com els defineixi la convocatòria. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en la convocatòria ordinària i aquests s’han d’acreditar en la forma establerta en la convocatòria esmentada. L’ordre a les borses dels aspirants admesos determinarà l’ordre a l’hora d’oferir i adjudicar les places.

En data 2 de maig de 2015 es va publicar al BOIB núm. 67, la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Aquesta resolució va ser objecte d’una correcció d’errades al BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015, i de dues modificacions publicades en els BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015 i núm. 180, de 10 de desembre de 2015.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2015, (BOIB núm. 113, de 25 de juliol) va executar el procés d’adjudicació de destinacions provisionals. Durant aquest curs escolar s’han executat, a més a més, fins a set processos ordinaris de substitucions amb els corresponents processos extraordinaris. No obstant això, en aquest moment, algunes de les borses resten exhaurides El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent l’ordenació i la gestió del personal docent i del personal al servei dels centres educatius. D’altra banda, d’acord amb la lletra b) de l’apartat primer de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general d’Educació i Cultura (BOIB núm. 174, de 20 de desembre), es delega en la directora general de Personal Docent –la qual ha assumit les competències en aquesta matèria de l’anterior director general d’Educació i Cultura- la competència de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, d’establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració. [....]

ANNEX 2 Especialitats objecte de la convocatòria

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

 • 0590002 Grec
 • 0590003 Llatí
 • 0590006 Matemàtiques
 • 0590012 Alemany
 • 0590019 Tecnologia
 • 0590107 Informàtica
 • 0590124 Sistemes Electrònics
 • 0590125 Sistemes Electrotècnics i Automàtics
 • 0590803 Cultura Clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

 • 0591203 Estètica
 • 0591209 Manteniment de vehicles
 • 0591218 Perruqueria
 • 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

 • 0592001 Alemany
 • 0592012 Italià

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

 • 0594407 Cor
 • 0594414 Guitarra
 • 0594422 Percussió
 • 0594435 Dansa Espanyola
 • 0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

 • 0596605 Ebenisteria Artística

 

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info