Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Becas estudios universitarios

15 días naturales.

Beques per a l'alumnat que inicia els seus estudis universitaris de Grau i per a l'alumnat que finalitzarà els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2015/2016 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Beques per a l'alumnat que inicia els seus estudis universitaris de Grau i per a l'alumnat que finalitzarà els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2015/2016 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Objecte del tràmit

Atendre el gasto de matrícula tant de l'alumnat que inicia els seus estudis oficials de Grau, com de l'alumnat tendent a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques que conformen el sistema universitari valencià, durant el curs 2015-2016, a fi d'evitar l'exclusió dels estudiants amb menors recursos econòmics.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1. Podrà sol·licitar la beca qui haja iniciat estudis universitaris en alguna de les universitats públiques que conformen el sistema universitari valencià, no haja realitzat altres estudis universitaris i s'haja matriculat per primera vegada durant el curs acadèmic 2015/2016 de primer curs d'estudis de Grau amb una nota d'accés a la universitat obtinguda en la prova o ensenyança que permet l'accés a la universitat, que haurà de ser igual o superior a 5 i inferior a 5,50 punts.

2. Així mateix, podrà sol·licitar beca l'alumnat a qui li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs 2015-2016 en les universitats públiques que integren el sistema universitari valencià, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o la quarta matrícula. Per a estos alumnes, la concessió de la beca quedarà supeditada al que disposa la base 3, punt 3, de la convocatòria.


EXCLUSIONS:
No s'inclouen en esta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster ni els corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Requeriments

1. Requisits generals exigibles:

a) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. No serà exigible la condició de resident permanent o l'acreditació de treballar per compte propi o alié, per a l'obtenció de beca de matrícula, segons l'apartat 1 de l'article 4 del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'establix el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 15, de 17.01.2008), modificat pel Reial Decret 472/2014, de 13 de juny. 
D'altra banda, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la seua condició de residents permanents o ser treballadors per compte propi o alié. Queden exclosos de concórrer a estes beques els qui es troben en situació d'estada.
b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials de Grau o conduents a l'obtenció dels títols de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic, en universitats públiques de la Comunitat Valenciana o en centres públics adscrits a estes.
d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'establixen en esta orde.

2. Requisits econòmics:

1. La renda familiar s'obtindrà per agregació de les rendes de l'exercici 2014 de cada un dels membres computables de la família calculada segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que presenten declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent:
- Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi. S'exclouen els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents als exercicis 2010 a 2013 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2010, 2011, 2012 i 2013 a integrar en la base imposable de l'estalvi.
- D'este resultat se'n restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se seguirà el procediment descrit en el punt primer de l'apartat anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Inici

On s'ha d'anar?

Presencial

Les sol·licituds, una vegada omplit i imprés el formulari per via telemàtica, es presentaran firmades en algun dels llocs següents:

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, a:

- El centre universitari on curse els seus estudis.
- Registres de l'Administració de la Generalitat.
- Registres de l'Administració General de l'Estat
- Registres d'ajuntaments que hagen establit el corresponent conveni. 

Poden consultar-se els registres concertats en la pàgina següent:

http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

Per internet

Tramitar sense certificat electrònic: 
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-NA-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17840

Inici

Què s'ha de presentar?

1. Els alumnes que sol·liciten beca ompliran el formulari telemàtic.

2. Els sol·licitants hauran d'imprimir totes les pàgines del justificant de sol·licitud, que hauran de ser generades una vegada registrada la sol·licitud del formulari esmentat en el punt 1 anterior, i les presentaran amb les corresponents firmes originals, en qualsevol dels llocs indicats en l'apartat "Llocs de presentació".

3. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa la base sèptima d'esta orde, hauran d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud. 
Els qui al·leguen independència familiar i econòmica hauran de justificar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten la dita independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.
Els alumnes no hauran d'aportar, inicialment, junt amb la sol·licitud documentació justificativa de les circumstàncies al·legades en el paràgraf anterior, ni de la situació d'independència. En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

4. Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant i el pare, la mare, el tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant en el cas de ser este menor d'edat no emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'estes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o semblant.
e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5. La sol·licitud haurà d'anar firmada per tots els membres computables de la família, majors d'edat, els quals podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a obtindre les dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic i les dades necessàries de renda i patrimoni familiars als efectes de beques, a través de les corresponents administracions públiques, així com el consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat.

6. En cas de no atorgar el consentiment a què fa referència l'apartat anterior, els sol·licitants hauran de remetre a la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència la documentació següent:
a) Certificat d'empadronament del sol·licitant.
b) Certificat de renda de l'exercici 2014, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
c) Certificat de béns immobles, expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables.
d) Document nacional d'identitat (DNI) o, si és el cas, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.

Inici

Com sol·licitar-ho?

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Inici

Com es tramita telemàticament?

Tramitar sense certificat electrònic: 
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-NA-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17840

Inici

Informació complementària

Enllaços

Enllaç al web d'ajudes i beques universitàries

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Llistat de normativa

 

 

 

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info