Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Renovació de directors de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

Descripció 

Renovació de directors de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

 

Organisme 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
AVDA. CAMPANAR, 32
46015 Valencia

 

Termini 

ABIERTO. El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 09/11/2015.

 

Procés selectiu 

CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS

 

Tipus de proba 

Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)

 

Grup 

Sense especificar - Sense especificar

 

Titulació especifica 

Sense especificar

 

Requisits especifics 

Els aspirants i les aspirants a la renovació hauran de posseir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els següents requisits específics:
a) Ser funcionaris o funcionàries de carrera.
b) Haver sigut anomenat o anomenada director o directora, de conformitat amb l'article 136 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
c) Haver sigut nomenat o nomenada director o directora en virtut de la Resolució d'1 de març de 2012 o haver obtingut la renovació després de la seua participació en el procediment convocat per Resolució de 4 de gener de 2012.

 

Requisits generals 

Per a ser admesos en el concurs de mèrits, els aspirants hauran de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els següents requisits específics:
a) Tindre una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.
b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de com a mínim cinc anys, en alguna de les ensenyances de què oferix el centre a què s'opta.
c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre el desenrotllament de la funció directiva.

 

Places 

Descripció de les places

La present resolució té per objecte la renovació del nomenament de director o directora dels qui ho sol·liciten, d'entre els que conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenats en virtut de la Resolució d'1 de març de 2012 o per haver obtingut la primera renovació després de la seua participació en el procediment convocat per Resolució de 4 de gener de 2012. Els/les possibles aspirants a la renovació es relacionen en l'annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

 

Documentació / Informació 

- Els aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d'esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I-A, I-B o I-C.
- El model d'instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esporthttp://www.cece.gva.es).
- Els aspirants hauran d'acompanyar a la instància de sol·licitud la documentació següent:
a) Original o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, conforme es determina en el barem de l'annex IV. En cada un dels documents que presenten a estos efectes, els aspirants hauran d'indicar l'apartat i subapartat del barem a què es referix. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran tinguts en compte.
Es faculta les secretaries dels centres per a efectuar les corresponents compulses del personal destinat en el centre d'acord amb la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
L'Administració podrà requerir als interessats, en qualsevol moment, perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
b) Full d'autobarem, degudament omplit, conforme al model de l'annex V d'esta convocatòria.
c) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres a què s'aspira ajustat al que establix l'annex III d'esta convocatòria.

 

Lloc de presentació 

La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre al qual s'opta (annex IV) o bé en els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud i la documentació que l'acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent direcció territorial, l'interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada, al número que s'indica en l'annex IV.

 

Altres formas de presentació 

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

Enllaços d'interés 

Informació en web organisme

http://www.cece.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=400

Seguiment

Fase: Convocatòria 

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini] 

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info