Conservador y gestión de colecciones

Descripció

Conservador (conservació i gestió de col·leccions) (AD 7) EPSO/AD/310/15

 

Organisme

Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)

  

Termini

ABIERTO. Termini per a la inscripció: 23 de juliol de 2015 a les 12.00 del migdia, hora de Brussel·les

 

Procés selectiu

PROCESSOS ESPECIALS

 

Tipus de proba

Oposició

  

Grup

Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions

 

Titulació especifica

Altres grups i titulacions

 

Requisits especifics

Qualificacions i experiència laboral:

Un mínim de quatre anys d'estudis universitaris complets certificats per un títol o diploma en conservació, museologia o àmbits relacionats, seguit de sis anys d'experiència professional com a míni en un àmbit relacionat amb el perfil.

 

Condicions específiques: llengües

- Llengua 1: nivell mínim - C1 en una de les 24 llengües oficials de la UE

- Llengua 2: nivell mínim - B2 en anglés, francés o alemany; la llengua 2 ha de ser diferent de la llengua 1

- Pot consultar informació més detallada sobre els nivells de llengua en el Marc Comú de Referència per a les Llengües (https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr)

  

Condicions específiques: qualificacions i experiència laboral

Per a les qualificacions específiques i l'experiència laboral per a cada oposició i perfil, vegeu l'annex II

- Pot consultar informació més detallada sobre els títols o diplomes en l'annex I de les normes generals aplicables a les oposicions generals http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

La segona llengua triada haurà de ser l'anglés, el francés o l'alemany. Estes tres llengües són les principals llengües de treball de les institucions de la UE i, en interés del servici, el personal acabat de contractar ha de ser operatiu immediatament i capaç de comunicar-se eficaçment, per a la seua activitat laboral quotidiana, en almenys una d'estes.

Per a més informació sobre les llengües en les oposicions de la UE, vegeu l'ANNEX III.

 

Requisits generals

Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

e) Estar en possessió de la titulació exigida.

 

Places

Nombre de places

5

 

Descripció de les places

L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) organitza una oposició general basada en qualificacions i tests, amb vista a la constitució de la llista de reserva a partir de la qual el Parlament Europeu contractarà nous funcionaris en les categories d'administradors i assistents (grup de funcions AD i AST, respectivament) per a la Casa de la Història Europea.

 

Documentació / Informació

La present convocatòria d'oposició, junt amb les normes generals aplicables a les oposicions generals, publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea C 70 A, de 27 de febrer de 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) constituïxen el marc jurídic vinculant per a estos processos de selecció.

 

Lloc de presentació

Inscripció via electrònica.

 

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

http://europa.eu/epso/index_es.htm

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info