Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Participació assignació d'auxiliars de conversació

Sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres sostinguts amb fons públics a què en el curs 2015-2016 seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversació en llengües estrangeres.

Objecte del tràmit

Convocar els centres docents públics i privats concertats de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participació perquè sol·liciten auxiliars de conversació en llengua estrangera per al curs

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

a) Són destinataris de la present convocatòria els centres públics i privats concertats pertanyents a la Xarxa de Centres Plurilingües en el curs 2014-2015, en els quals s'impartix la llengua vehicular per a la qual sol·liciten auxiliar de conversació. L'etapa educativa per la qual el centre pertany a la Xarxa ha de coincidir amb l'etapa per a la qual el centre sol·licita l'auxiliar.

b) En el cas dels auxiliars de conversació de llengua anglesa, els centres a què s'ha assignat un auxiliar en els cursos 2011-12, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 no podran tornar a sol·licitar un auxiliar de la dita llengua a excepció dels centres que es troben en un del els casos següents:

- Centres autoritzats per a aplicar un programa experimental plurilingüe d'acord amb l'Orde de 19 de maig de 2009 (DOCV del 12/6/09).

- Centres a què el Ministeri d'Educació ha assignat un auxiliar de conversació per al curs 2014-2015, però que, per raons administratives o sobrevingudes alienes al centre educatiu, bé no s'ha incorporat durant el dit curs, o bé ha renunciat formalment a la plaça d'auxiliar de conversació abans de gener de 2015.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7449, de 23/01/15.

Inici

On s'ha d'anar?

Presencial

Els centres interessats a participar en la present convocatòria hauran d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud disponible en la web http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=188 i adjuntar en la plataforma la documentació justificativa corresponent als criteris de selecció.

- Una vegada omplit, el formulari electrònic de sol·licitud haurà d'imprimir-se, ser segellat i firmat pel director o la directora públic o pel titular del centre privat concertat. Junt amb el formulari de sol·licitud s'imprimixen l'annex I, i l'annex II automàticament.

- A continuació, s'ha d'omplir l'apartat C de l'annex I .

- El formulari de sol·licitud, l'annex I (amb l'apartat C omplit), l'annex II, i la documentació justificativa corresponent als criteris de selecció han de presentar-se preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Avda. Campanar, 32, 46015 València), sense perjuí del que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .

- En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser enviat. Si no es fa d'esta manera, la sol·licitud es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. L'ompliment telemàtic del formulari de sol·licitud en cap cas suposarà l'eliminació del tràmit de presentació, en forma i termini, de la sol·licitud impresa davant de l'organisme competent. Així mateix, l'omissió del tràmit telemàtic o la no-inclusió dels annexos o dels documents justificatius en la plataforma també seran motius d'exclusió.

3. Les sol·licituds, junt amb la documentació necessària, seran dirigides al Servici d'Ensenyança en Llengües (Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, Av. Campanar, 32 - 46015 València).

4. Una vegada s'haja presentat la sol·licitud en el registre o en una oficina de correus, s'haurà d'adjuntar en el formulari electrònic de sol·licitud la còpia de l'annex I segellat en el que aparega clarament el registre d'entrada o la data i segell de l'oficina de correus que demostre que la sol·licitud ha sigut presentada en forma i termini.

5. Aquells centres que desitgen sol·licitar auxiliar de conversació para més d'una llengua estrangera, hauran de presentar tantes sol·licituds, acompanyades de la documentació necessària, com a auxiliars se sol·liciten.

Inici

Què s'ha de presentar?

1. Junt amb el formulari de sol·licitud imprés, segellat i firmat per la direcció o titular del centre educatiu i l'annex I referit en l'apartat Cinc.1 de la Resolució, els centres hauran de presentar la següent documentació que prèviament s'haurà adjuntat (escanejada, en format pdf) a la sol·licitud a través del formulari electrònic el compromís de participació en el programa (annex II) i la documentació justificativa corresponent als criteris de selecció que s'establixen en l'apartat set de lal Resolució, si és procedent.

2. Una vegada s'haja presentat la sol·licitud en el registre o en una oficina de correus, s'haurà d'adjuntar en el formulari electrònic de sol·licitud la còpia de l'annex I segellat en el qual aparega clarament el registre d'entrada o la data i segell de l'oficina de correus que demostre que la sol·licitud ha sigut presentada en forma i termini.

3. Els centres autoritzats per a aplicar un programa experimental plurilingüe d'acord amb l'Orde de 19 de maig de 2009 (DOCV del 12/6/09); centres a què el Ministeri d'Educació ha assignat un auxiliar de conversació per al curs 2014-2015, però que, per raons administratives o sobrevingudes alienes al centre educatiu, bé no s'haja incorporat durant el dit curs, o bé haja renunciat formalment a la plaça d'auxiliar de conversació abans de gener de 2015, només hauran de presentar els annexos I i II.

Impresos associats

Accés a la sol·licitud. Auxiliars de conversació en llengües estrangeres.

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Presentació de la sol·licitud (telemàtica i en paper) i documentació requerida.

2. La proposta de resolució la durà a terme la comissió de valoració nomenada per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

3. Es constituirà una llista d'espera ordenada per puntuació amb els centres a què no s'haja adjudicat un o una auxiliar.

4. La comissió de valoració emetrà un informe a la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística que dictarà la resolució de concessió on s' indiquen els centres sol·licitants que complixen els requisits i als quals es proposarà per a l'assignació d'un auxiliar de conversació.

5. Esta resolució serà notificada als centres, es publicarà en el DOCV i serà exposada en la pàgina web del Servici d'Ensenyança en Llengües http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm

Inici

Informació complementària

* FUNCIONS DE L'AUXILIAR DE CONVERSACIÓ

1. A l'auxiliar, per estar assignat per una llengua estrangera determinada, no se li podran assignar tasques d'una altra llengua.

2. Les funcions específiques de l'auxiliar fonamentalment s'encaminaran a reforçar les destreses orals de l'alumnat. Exercirà, entre altres, les funcions següents:

a. Col·laborar i coordinar-se prioritàriament amb el professorat que vehicula una àrea, matèria o mòdul en la llengua estrangera de l'auxiliar, integrant les seues actuacions en el desenrotllament de la programació didàctica.

b. Col·laborar i coordinar-se amb el professorat de llengua estrangera realitzant activitats que faciliten la comunicació i la interacció amb l'alumnat.

c. Col·laborar amb el professorat, especialment amb el d'àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en l'elaboració o l'adaptació de materials didàctics en la llengua estrangera.

d. Desenrotllar activitats que fomenten la motivació i l'interés de l'alumnat per la llengua i cultura del seu país d'origen.

e. Fomentar la creació d'un ambient plurilingüe i intercultural en el centre.

f. Realitzar altres tasques relacionades amb l'aprenentatge de la llengua estrangera d'acord amb el que s'establisca en la Guia per a Auxiliars de Conversació Estrangers a Espanya del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.

* FUNCIONS DEL DOCENT RESPONSABLE DE L'AUXILIAR DE CONVERSACIÓ I RECONEIXEMENT

1. La persona tutora de l'auxiliar tindrà les funcions següents:

a. Posar-se en contacte amb l'auxiliar assignat abans que arribe a la Comunitat Valenciana, per a facilitar-li informació del seu interés.

b. Prestar-li ajuda per a la seua plena integració en el centre i el seu entorn, així com en els primers tràmits després de la seua arribada (busca d'allotjament, tràmits administratius referents a l'obtenció o renovació del NIE -número d'identitat de l'estranger-, empadronament, sol·licitud d'assistència mèdica, etc.) o altres que poden resultar necessaris. El Servici d'Ensenyament en Llengües assessorarà els centres en este sentit i facilitarà documentació, recursos i un espai web de col·laboració.

c. Informar l'equip directiu del centre de les possibles incidències.

d. Acudir a les reunions o sessions formatives que establisca el SEL.

e. Vetlar per la bona coordinació entre l'auxiliar i el professorat amb què col·labore.

f. Coordinar-se, per a l'elaboració de la memòria d'activitat, amb el professorat que rep en les seues classes a l'auxiliar de conversació.

g. Entregar la memòria d'activitat a l'equip directiu perquè este, al seu torn, la puga remetre per correu electrònic al Servici d'Ensenyament en Llengües (sel@gva.es) en el termini establit en l'apartat deu d'esta resolució.

2. Prèvia avaluació de la memòria d'activitat, al tutor o tutora de l'auxiliar li serà inscrit en el Registre de Formació del Professorat el període de tutorització en els termes indicats en l'Orde 65/2012, en funció dels trimestres complets que l'auxiliar haja romàs en el centre.

Criteris de valoració

1. Els centres d'auxiliar de conversació de llengua anglesa adjudicat en els cursos 2011-12 i posteriors no podran ser seleccionats per a esta mateixa llengua.

2. S'establix una quota de reserva per als centres autoritzats per a aplicar un programa experimental plurilingüe d'acord amb l'Orde de 19 de maig de 2009 (DOCV del 12/6/09); i per als centres a què el Ministeri d'Educació ha assignat un auxiliar de conversació per al curs 2014-2015, però que, per raons administratives o sobrevingudes alienes al centre educatiu, bé no s'haja incorporat durant el dit curs, o bé haja renunciat formalment a la plaça d'auxiliar de conversació abans de gener de 2015.

3. La selecció de la resta de centres per a l'acollida d'auxiliars de conversació es realitzarà atesos els criteris següents:

a) Per no haver comptat d'auxiliar de conversació per a la mateixa llengua estrangera (francés, alemany o italià) que se sol·licita en els últims cursos d'acord amb el barem de la taula següent, fins a 100 punts no sent necessari presentar documentació acreditativa.

- No haver comptat d'auxiliar en la llengua estrangera sol·licitada (francés, alemany o italià) en els 4 últims cursos

2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-15

Puntuació: 100 punts

- En els 3 últims cursos: 2012-13, 2013-14 i 2014-15

Puntuació: 75 punts

- En els 2 últims cursos: 2013-14 i 2014-15

Puntuació: 50 punts

- En el present curs 2014-15

Puntuació: 25 punts

b) Pel nombre d'àrees, matèries o mòduls que es vehiculen en la llengua estrangera que se sol·licita, segons certificat presentat per la direcció del centre en què s'especificaran les dites àrees, matèries o mòduls, el curs i grup així com el nom i especialitat dels professors i professores que els estan impartint, fins a 30 punts.

c) Per ser centre autoritzat i estar aplicant el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL / e-PEL) durant el curs 2014-2015 segons certificat presentat per la direcció del centre en què s'especifique el nom i especialitat dels professors i professores que l'apliquen, fins a 15 punts.

d) Justificació de la necessitat de la presència d'un auxiliar de conversació, fins a 50 punts. Es valorarà principalment la integració de les tasques de l'auxiliar de conversació en les matèries, àrees o mòduls no lingüístics durant els cursos 2013-14 o 2014-15.

En cas d'obtindre la mateixa puntuació, es donarà prioritat als centres que no hagen acollit un auxiliar de la mateixa llengua estrangera que se sol·licita durant els cursos 2012-13, 2013-14 o 2014-2015.

Es comprovarà minuciosament que la informació del formulari electrònic coincidix amb la documentació presentada en registre. Així mateix, tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats pels centres serà verificada pel Servici d'Ensenyança en Llengües. La falta de coincidència o veracitat de la informació o de la documentació aportada, detectada en qualsevol fase del procediment, comportarà la desestimació de la sol·licitud, sense perjuí d'altres responsabilitats en què puga incórrer el sol·licitant en el supòsit de falsedat.

Obligacions

La direcció dels centres proposats es compromet a complir amb les obligacions següents:

a) Designar un o una docent com a persona responsable que tutele les activitats de l'auxiliar de conversació en el centre educatiu.

b) Comunicar al Servici d'Ensenyança en Llengües el nom, telèfon i adreça de correu electrònic del dit docent, així com qualsevol modificació d'estes dades, tan ràpidament com siga possible.

c) Assignar un horari a l'auxiliar d'acord amb el que establix l'apartat Tres.2 de la convocatòria i remetre'l al Servici d'Ensenyança en Llengües, segons el model establit, en els 20 dies naturals immediats a la seua arribada al centre.

d) Assegurar la presència de l'auxiliar en les àrees, matèries o mòduls no lingüístics vehiculats en la llengua estrangera.

e) Controlar el compliment de l'horari de l'auxiliar. La direcció del centre podrà concedir permisos per assumptes particulars, sense la intervenció del SEL i de la Subdirecció General de Promoció Exterior Educativa, si es tracta de períodes d'una setmana o inferiors. En este cas, l'auxiliar haurà d'acordar amb el tutor o tutora, i sempre amb el vistiplau de la direcció del centre, un pla de recuperació de les hores no ateses.

f) Comunicar per escrit al Servici d'Ensenyança en Llengües la renúncia de l'auxiliar quan es produïsca així com les absències prolongades, qualsevol problema o incidència greu, especialment les relatives a la salut dels auxiliars.

g) Facilitar l'assistència de l'auxiliar de conversació i del seu tutor o tutora, o un altre docent amb qui col·labore, a les reunions informatives o sessions formatives que establisca el SEL.

h) Remetre al Servici d'Ensenyança en Llengües, abans del 19 de juny de 2016, la Memòria d'Activitat segons el model que s'establisca.

i) Entregar a l'auxiliar un certificat firmat per la direcció del centre que acredite el temps que ha romàs en el centre i les activitats que ha realitzat.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Resolució de 15 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics i privats concertats que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversació en llengües estrangeres per al curs 2015-2016 (DOCV núm. 7449, de 23/01/15).

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de 15 de gener de 2015

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info