Bolsa Trabajo - Esp. Francés

Hasta el 10 de noviembre

Convocatòria de constitució d'una borsa extraordinària de treball per al cos de professors d'Ensenyança Secundària de l'especialitat de Francés.

  • Termini

   ABIERTO. El termini de presentació de documentació serà del 4 de novembre al 10 de novembre de 2014, ambdós inclosos .

  • Procés selectiu

   BORSA DE TREBALL

  • Tipus de proba

   Valoració de mèrits

  • Grup

   A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent

  • Titulació especifica

   - Grau en Estudis Francesos.
   - Llicenciat en Filologia Francesa.
   - Llicenciat en Filologia:
   * Secció Filologia Romànica (Francés).
   * Secció Filologia Moderna: especialitat Francés.
   - Llicenciat en Filosofia i Lletres: * Secció Filologia Francesa.
   * Divisió Filologia: Secció Filologia Romànica (Francés).
   * Divisió Filologia: Secció Filologia Moderna: especialitat Francés.
   * Divisió Filologia: Secció Filologia Francesa.

  • Requisits generals

   - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea; o cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'esta edat dependents, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
   - Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que s'indiquen en l'annex II.
   - Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex III d'esta convocatòria.
   - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
   - No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
   - No haver sigut separat per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
   - Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana.

  • Documentació / Informació

   Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud, que figura com a model en l'annex IV, i que podran obtindre en l'adreça d'internet:

  • Lloc de presentació

   Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

  • Altres formas de presentació

   - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Direcció web

  http://www.cece.gva.es/per/docs/bolsas/14-15/docentes/sec/convocatoria_14_15_sec_FRANCES_cas.pdf

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Termini

  Obert.

  El termini de presentació de documentació serà del 4 de novembre al 10 de novembre de 2014, ambdós inclosos .

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Data de publicació

  03/11/2014

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Mitjà de publicació

  Web-

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud, que figura com a model en l'annex IV, i que podran obtindre en l'adreça d'internet: http://www.cece.gva.es/per/val/bosses.htm. Esta sol·licitud es dirigirà junt amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (annex I) a la Subdirecció General de Centres i Personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Altres formas de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info