Beques del Programa Santiago Grisolía

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Beques del Programa Santiago Grisolía

Objecte del tràmit

L'objecte d'esta convocatòria és la concessió de beques per a estades de personal investigador en organismes d'investigació de la Comunitat Valenciana. La seua finalitat és el suport a les tasques d'investigació i desenrotllament , i va dirigida a persones que hagen obtingut una titulació universitària per una institució no espanyola en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació a què desitge adscriure's.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podran proposar projectes, per mitjà del seu centre d'investigació i com a investigadors responsables de l'estada, el personal investigador doctor, que tinga vinculació estatutària o contractual, en el moment de la sol·licitud i que haurà de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

Requeriments

Els dits investigadors hauran de ser investigadors principals d'un projecte d'investigació vigent, finançat per Plans Nacionals d'I+D o per programes marc de la Unió Europea. A més, el personal investigador haurà de tindre reconegut un mínim de 2 trams d'avaluació positiva de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI), o haver finalitzat com a investigador principal un mínim de 2 projectes d'I+D del pla nacional o de programes marc de la Unió Europea, amb una duració superior a un any.

Este extrem haurà d'acreditar-se per la unitat responsable en matèria d'investigació de l'entitat.

Inici

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La dotació de les beques serà de 1.200 euros bruts mensuals, quantitat a la qual es practicarà la retenció d'IRPF corresponent. La dita quantitat s'alliberarà a la persona beneficiària per mensualitats anticipades, sempre que siga possible. En aquells supòsits previstos en esta convocatòria que impliquen un meritació econòmica a la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional al dit període.

A més, la beca inclou una dotació addicional de:

a) 1.600 euros, que haurà de destinar-se als gastos de viatge i d'establiment a la Comunitat Valenciana de la persona beneficiària, durant el primer any de la beca.

b) 1.200 euros cada any, que haurà de destinar-se quan siga procedent a les taxes dels crèdits del seu programa de màster universitari, durant els dos anys de la beca.

La dotació addicional serà a càrrec de l'organisme d'investigació a què s'adscriga la persona beneficiària, que a més haurà de contractar, a càrrec seu, una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan siguen ciutadans de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola, o quan les cobertures d'este concert foren insuficients, una assegurança d'assistència mèdica. Estes assegurances hauran de cobrir el total del període de duració de la beca.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de setembre de 2014.

Finalitzat este termini, els centres disposen de 10 dies naturals per a presenetar les sol·licituds rebudes.

Inici

On s'ha d'anar?

El personal investigador doctor presentarà les seues propostes de projectes en el registre d'entrada de l'organisme d'investigació a què estiga adscrit.

Els centres d'investigació presentaran les sol·licituds rebudes en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC, llevat que en l'annex corresponent s'especifique un altre.

Les persones proponents que no utilitzen la firma electrònica avançada remetran telemàticament la seua proposta i tota la documentació requerida. La proposta s'imprimirà i amb firmes originals es presentarà junt amb els certificats que exigisca la convocatòria, originals o còpies confrontades, en els registres dels centres d'investigació on el proponent tinga o vaja a tindre la seua vinculació estatutària o laboral.

Inici

Què s'ha de presentar?

A la sol·licitud s'acompanyarà un resum del projecte indicant les activitats que realitzarà en l'estada la persona que resulte seleccionada per a la beca i el document dels resultats científics en matèria d'investigació, com a investigador principal, de la persona proponent del projecte en els últims sis anys.

1. El personal investigador responsable dels projectes aprovats d'acord amb la base 2 de la present convocatòria, seran els encarregats de seleccionar i proposar una persona candidata i dos candidats més ordenats per a constituir llista de reserva.

2. A la dita proposada haurà d'adjuntar un certificat emés pel responsable en matèria d'investigació de l'entitat en què es faça constar que tots els candidats proposats complixen els requisits establits en la convocatòria.

Impresos associats

Veure impresos associats. Programa Santiago Grisolía (GRISOLIA)

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

El personal investigador responsable dels projectes aprovats d'acord amb la base 2 de la present convocatòria, seran els encarregats de seleccionar i proposar una persona candidata i dos candidats més ordenats per a constituir llista de reserva.

El termini de presentació de la proposta de persones candidates a la beca serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven els projectes d'investigació.

Les persones candidates proposades hauran de complir els requisits següents:

a) Posseir una titulació universitària per una institució no espanyola en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació a què desitge adscriure's i haver-hi finalitzant els estudis després de l'1 de gener de 2012.

b) Posseir un coneixement, a nivell de conversació, de l'espanyol o de l'anglés adequat per al desenrotllament de les tasques pròpies de la formació proposada. c) No Estar en possessió del títol de doctor .

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció que fa del seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/1/99).

Inici

Com es tramita telemàticament?

Tramitació

Beques per a la formació de personal investigador en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Programa Santiago Grisolía)

L'objecte d'este procediment és permetre als usuaris sol·licitar beques per a la formació de personal investigador estranger. SENSE CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL.

INSTRUCCIONS

Pas 1: Descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.

Tramitació telemàtica Pas 2: Ompliu la sol·licitud telemàtica. Recordeu que heu d'IMPRIMIR el formulari. L'elaboració de la sol·licitud per si sola no es considera una sol·licitud formal. Per tant, és imprescindible la presentació de la sol·licitud formal en un registre convencional, impresa en paper i firmada.

Pas 3: Annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

Resolució

Per a més informació, polse ací

Inici

Informació complementària

El termini de presentació de la proposta de persones candidates a la beca serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació, en l'adreça d'internet , de la resolució del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven els projectes d'investigació.

Criteris de valoració

Els criteris d'avaluació dels projectes seran els següents:

a) Mèrits de l'investigador responsable del projecte (60%)

b) Qualitat del projecte (40%)

Obligacions

1. Les persones beneficiàries estaran obligades a:

a) Incorporar-se al centre d'investigació corresponent en el termini previst en la resolució de concessió. Si no s'incorpora en els terminis previstos, es considerarà que renúncia a la beca, excepte si està disfrutant de les suspensions previstes en la present Orde.

b) Realitzar les activitats i complir els objectius previstos en els seus programes de formació i especialització en la investigació amb aprofitament, atenint-se a les normes de funcionament del centre en què desenrotlle les seues activitats.

c) Presentar en la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència , en el termini d'un mes des de la finalització de la beca, independentment de la causa que motive la finalització, una memòria de tot el treball realitzat en el període global subvencionat i els resultats obtinguts.

2. L'entitat receptora estarà obligada a notificar la incorporació de la persona beneficiària de la beca a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència dins dels 10 dies següents a la data en què es produïsca.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

ORDE 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d'ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. (DOCV nº 7332 de 5/8/2014)

Llistat de normativa

Vegeu l'Ordre 64/14.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info