Convocatoria evaluación profesorado universidad valencianas

Convocatòria, corresponent a l'any 2014, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada.

Objecte del tràmit
El sistema serà aplicable a totes aquelles persones que, d'acord amb la Llei Orgànica 6/2001, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, sol·liciten a l'AVAP l'avaluació per a ser contractades per les universitats de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les figures següents: professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada.
Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Els requisits que han de reunir les persones sol·licitants per a obtindre l'avaluació positiva de l'AVAP s'indiquen a continuació, diferenciats per a cada figura contractual de professorat.
Requeriments
1. Professora o professor contractat doctor i professora o professor doctor d'universitat privada:
- Estar en possessió del títol de doctorat, o si és el cas, de la seua homologació en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en esta convocatòria.
- Aconseguir una puntuació final mínima de 55 o més punts, una vegada ponderades les puntuacions directes obtingudes en cada un dels quatre criteris de què consta el sistema, segons s'especifica en l'apartat 8.2.1 d'esta convocatòria.
2. Professora o professor ajudant doctor:
- Estar en possessió del títol de doctorat, o si és el cas, de la seua homologació, en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en esta convocatòria.
- Aconseguir una puntuació final mínima de 50 o més punts, una vegada ponderades les puntuacions directes obtingudes en cada un dels quatre criteris de què consta el sistema, segons s'especifica a continuació:
. Formació acadèmica i experiència professional, 22 %.
. Experiència investigadora i de transferència del coneixement, 55 %.
. Experiència docent, 20 %.
. Altres mèrits, 3 %.
Inici
Taxes
Importe de la tasa
56,87 €
Tasa
Taxes 2014:
L'AVAP realitzarà l'avaluació previ pagament de la taxa de 56, 87euros.
L'imprés per a realitzar el pagament de la taxa figura com a annex III de la Resolució de 5 de juny de 2014, i estarà disponible en la seu electrònica de l'AVAP.
El dit pagament haurà de realitzar-se per mitjà d'una transferència bancària al compte de l'AVAP que s'indica a continuació:
- Entitat BANKIA
- Núm. de compte: 2038 6231 11 6000020666/ IBAN ES27 2038 6231 1160 0002 0666
Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà de l'endemà a la seua publicació en el DOCV núm.7298, de 18/06/14, fins al dia 15 de juliol de 2014, ambdós inclosos.
A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.
La recepció en un dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els diumenges i els dies que tinguen la condició de festes oficials en la Comunitat Valenciana.
Inici
On s'ha d'anar?
DE FORMA TELEMÀTICA
- Les persones interessades en l'avaluació de professorat, objecte d'esta convocatòria, presentaran preferentment per via electrònica la sol·licitud, a la qual adjuntarà escanejada tota la documentació exigida.
- Per a això, s'utilitzaran els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de l'AVAP, .
- Els formularis s'ompliran en línia, excepte el currículum vítae, disponible en la mencionada seu electrònica en document word.
DE FORMA PRESENCIAL
- En el supòsit que no siga possible la presentació electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. També en qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
En cas de fer-ho per algun d'estos mitjans, s'hauran d'imprimir, degudament omplits, la sol·licitud i la resta de documentació a aportar, resultants de l'ús dels mitjans electrònics facilitats per l'AVAP, amb les corresponents firmes originals manuscrites.
- En la seu de l'AVAP:
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)
PL. CARME, 4Ver plano
46003 Valencia
Tel: 963108010
Inici
Què s'ha de presentar?
Al formulari normalitzat de sol·licitud d'avaluació omplit telemàticament s'acompanyarà una còpia escanejada de la documentació següent:
1. Imprés normalitzat de la taxa, que figura com a annex III de la present resolució, en el que figure la certificació bancària del corresponent pagament o un document de banca electrònica que acredite el dit pagament.
2. Currículum vítae, firmat en totes les seues pàgines i escanejat, segons el model normalitzat que es pot obtindre en el mencionat lloc web.
3. Títol de doctorat, o si no n'hi ha, certificació de l'òrgan competent de la corresponent universitat, acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
4. En el cas de títols de doctorat obtinguts en l'estranger, certificat de reconeixement o d'homologació espanyola del títol.
5. Títol de grau, llicenciatura, arquitectura o enginyeria.
6. Diploma de Menció de Doctorat Europeu, quan corresponga.
7. Document que acredite la concessió de la Menció de Qualitat del Programa de Doctorat, quan corresponga.
8. Certificat de tota la docència impartida que s'haja fet constar en el currículum, expedit pel corresponent òrgan competent. Si s'ha impartit docència en llengua anglesa en l'àmbit universitari, haurà d'especificar-se en el certificat, així com els crèdits que s'han impartit en la dita llengua.
9. Si és el cas, certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent, de:
- Haver disfrutat d'alguna beca d'investigació pre o postdoctoral concedida en convocatòries públiques en concurrència competitiva, en el que figure el període disfrutat.
- Haver participat en projectes d'investigació subvencionats en convocatòries públiques en concurrència competitiva, tant d'àmbit autonòmic, nacional, europeu o altres d'àmbit internacional, en el que figure el tipus i temps de participació (duració de la participació en el projecte i dedicació a este, especificant si esta ha sigut a temps complet o parcial) i grau de responsabilitat en el projecte de la persona sol·licitant així com l'import de la subvenció concedida.
Només es podran fer constar en el currículum els mèrits que puguen ser acreditats fefaentment. Inicialment, no es requerix la presentació de tota la documentació addicional referent als dits mèrits, excepte la prevista en els apartats anteriors; no obstant això, l'AVAP podrà requerir que les persones sol·licitants, quan ho considere necessari, acrediten cada un dels mèrits al·legats en el currículum.
El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que complix els requisits establits en la normativa vigent per a accedir a l'avaluació objecte de la present convocatòria, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a disposició de l'AVAP per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació en l'esmentada declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. Així mateix, es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al reconeixement del corresponent dret.
Així mateix, la sol·licitud incorpora una autorització de la persona sol·licitant perquè l'AVAP realitze electrònicament totes les notificacions corresponents al procediment administratiu de l'expedient. Estes notificacions es realitzaran a l'adreça electrònica que la persona sol·licitant faça constar en l'imprés de sol·licitud.
Impresos associats
Veure formularis associats. AVAP
Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos
1. Recepció de sol·licituds i esmena
- Quan les sol·licituds presentades en termini no reunisquen els requisits exigits o s'omitisca la presentació dels documents necessaris per a la tramitació del procediment, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la recepció del requeriment, esmene la falta aportant els documents preceptius. En la sol·licitud s'autoritzarà, si és el cas, l'AVAP a realitzar telemàticament el requeriment d'esmena de documentació així com totes les notificacions del procediment.
- En el cas que la persona sol·licitant no esmene la dita falta en el termini assenyalat, se li tindrà per desistida de la seua petició.
2. Avaluació de l'expedient
- Una vegada comprovat que la sol·licitud ha sigut presentada en el termini establit i que la documentació aportada per la persona sol·licitant reunix tots els requisits exigits, l'expedient serà remés al corresponent comité d'avaluació.
- El comité d'avaluació emetrà un informe motivat de l'avaluació realitzada, tenint en compte els criteris d'avaluació establits en la convocatòria i l'annex IV, principis i orientacions per a l'aplicació dels criteris d'avaluació que establix el corresponent barem.
7. Resolució
- El director general de l'AVAP resoldrà les sol·licituds d'avaluació presentades.
- La resolució haurà d'indicar el caràcter positiu o negatiu de l'avaluació i la figura contractual per a la qual té validesa. Les resolucions l'avaluació de les quals siga negativa es motivaran incloent, junt amb la resolució, l'informe emés pel respectiu comité d'avaluació, que haurà de seguir i respectar els criteris d'avaluació i de la present convocatòria; no obstant això, l'òrgan competent per a resoldre podrà apartar-se del referit informe motivant la seua decisió, que podrà estar avalada per altres informes dictats per assessors o assessores especialistes.
- El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
- Transcorregut el dit termini sense que haja s'haja dictat una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'avaluació. El còmput d'este termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena i millora de la sol·licitud.
- En el moment de finalització del procés d'avaluació, es procedirà a notificar la resolució de l'avaluació obtinguda.
Recursos que procedixen contra la resolució
Contra les resolucions dictades en el present procediment, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Comissió Executiva de l'AVAP, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació d'esta, d'acord amb el que establix l'article 114 i següents de la Llei 30/1992.
Inici
Com es tramita telemàticament?
Tramitació
Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada de la Generalitat, emesa per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, .
Així mateix podrà realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud telemàticament amb el DNI electrònic.
La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtica.
Inici
Informació complementària
* GARANTIES I EFECTES
1. Els efectes de l'avaluació positiva, dictada per l'òrgan competent, no estan subjectes a cap termini de caducitat i tindran efectes per a la contractació en les corresponents figures, en totes les universitats valencianes.
2. La persona interessada que haja obtingut una avaluació negativa no podrà sol·licitar una nova avaluació, respecte de la mateixa figura contractual, en el termini de sis mesos comptats des de la data en què es va dictar la resolució.
Criteris de valoració
1. S'establixen els següents criteris d'avaluació, així com la seua quantificació global i condicions que s'han de complir per a cada una de les figures contractuals de professorat universitari, previstes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
2. Es valoren els següents tipus de mèrits, segons les distintes figures contractuals:
2.1. Professora o professor contractat doctor i professora o professor d'universitat privada:
- Formació acadèmica i experiència professional 12%.
- Experiència investigadora i de transferència del coneixement 55%.
- Experiència docent 30%.
- Altres mèrits 3%.
. Professora o professor ajudant doctor:
- Formació acadèmica i experiència professional 22%
- Experiència investigadora i de transferència del coneixement 55%
- Experiència docent 20%
- Altres mèrits 3%
3. Per a obtindre l'acreditació han de complir-se simultàniament les condicions següents:
. Professora o professor contractat doctor i professora o professor d'universitat privada:
- Aconseguir un mínim de 20 punts en experiència investigadora i de transferència del coneixement.
- Aconseguir un mínim de 15 punts en experiència docent.
- Obtindre un mínim total de 55 punts com a suma de tots els apartats.
. Professora o professor ajudant doctor:
- Aconseguir un mínim de 15 punts en experiència investigadora i de transferència del coneixement.
- Obtindre un mínim total de 50 punts com a suma de tots els apartats.
4. Els principis i orientacions per a l'aplicació dels criteris d'avaluació així com el barem aplicable figuren en l'annex IV de la Resolució de 22 de febrer de 2013 i, així mateix, estaran disponibles en el lloc web de l'AVAP: .
Enllaços
Enllaç web AVAP
Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 307, de 24-1-2001 i BOE núm. 89, de 13-4-2007)
- Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (DOCV núm. 5267, de 26-05-2006)
- Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (DOCV 5684, de 21-1-2008).
-RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2014, de la presidenta de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2014, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada (DOCV nº 7298 de 18/6/2014)
Llistat de normativa
Vegeu Resolució de 16 de juny de 2014
 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info