Superiores de patrimonio

Facultatius superiors de patrimoni cultural, etnòlegs.

Organisme

Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública

Edifici Pignatelli. P°María Agustín, 36. 50071 - Saragossa.

Tel:976 714 000

Termini

ABIERTO. Vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria. Si el termini finalitza en dissabte, es considerarà prorrogat fins al següent dia hàbil.

Procés selectiu

Requisits especifics

TITULACIÓ: Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol universitari oficial de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

Tasa ordinària

39,43 €

Descripció de la tasa

El pagament podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:

- En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.

- Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó autoritzades per al cobrament de les taxes.

Exempció / Reducció taxes

Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

b) Els demandants d'ocupació que figuren inscrits com a desempleats durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives.

Ambdós circumstàncies hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el cas previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se un informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'oficina electrònica de la seua pàgina web, www.aragon.es/inaem) o un document acreditatiu equivalent expedit pel servici públic d'ocupació competent.

Places

Nombre de places

1

Documentació / Informació

Els que vullguen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Orde de 19 d'agost de 2003 (Boletín Oficial d'Aragón, número 109, de 8 de setembre), que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que figura en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es/Temas/Empleo.

En les sol·licituds, els aspirants podran manifestar la seua voluntat d'accedir, en el cas de no superar el procés selectiu, a les llistes d'espera de nomenament d'interins.

Lloc de presentació

Registres Generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. No serà possible presentar-la per mitjans telemàtics i es dirigirà a l'Institut Aragonés d'Administració Pública, una vegada degudament omplida i diligenciada amb la recaptació de la taxa.

En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

www.aragon.es/Temas/Empleo

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

Direcció web

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140613

Termini

Obert.

Vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria. Si el termini finalitza en dissabte, es considerarà prorrogat fins al següent dia hàbil.

Data de publicació

13/06/2014

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial d'Aragó -nº 114

Documentació / Informació

Els que vullguen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Orde de 19 d'agost de 2003 (Boletín Oficial d'Aragón, número 109, de 8 de setembre), que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que figura en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es/Temas/Empleo.

En les sol·licituds, els aspirants podran manifestar la seua voluntat d'accedir, en el cas de no superar el procés selectiu, a les llistes d'espera de nomenament d'interins.

Lloc de presentació

Registres Generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. No serà possible presentar-la per mitjans telemàtics i es dirigirà a l'Institut Aragonés d'Administració Pública, una vegada degudament omplida i diligenciada amb la recaptació de la taxa.

En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

Import

39,43€

El pagament podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:

- En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.

- Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó autoritzades per al cobrament de les taxes.

Exempció / Reducció taxes

Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

b) Els demandants d'ocupació que figuren inscrits com a desempleats durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives.

Ambdós circumstàncies hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el cas previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se un informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'oficina electrònica de la seua pàgina web, www.aragon.es/inaem) o un document acreditatiu equivalent expedit pel servici públic d'ocupació competent.

Informació complementària

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, del director general de la Funció Pública i Qualitat dels Servicis, per la qual es convoquen proves selectives per a ingrés en el cos de funcionaris superiors de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, escala facultativa superior, facultatius superiors de patrimoni cultural, etnòlegs.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info