Informador turístico

Urgente: plazo de 5 días naturales

Informadors turístics

Organisme

Orpesa/Oropesa del Mar

Leoncio Serrano, 1

Tel:964310100

Fax:964310066

Termini

ABIERTO. Cinc dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de proba

Concurs oposició

Grup

C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria

Titulació especifica

Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria

Requisits especifics

TITULACIÓ: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent, o complir les condicions per a l'obtenció del títol en la data de finalització de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà d'un certificat expedit per l'administració competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà de tindre i presentar la credencial que n'acredite l'homologació. Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols.

Requisits generals

Per a poder participar en les proves selectives d'esta convocatòria, és necessari que els aspirants complisquen els requisits que es detallen; els interessats hauran de complir tots i cada un dels requisits següents amb referència a la data d'expiració del termini per a la presentació de les instàncies, i mantindre'ls durant tot el procés selectiu.

- Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril.

- Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

- No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

- No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Places

Descripció de les places

Formació de borsa

Documentació / Informació

Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Orpesa utilitzant la instància model que s'adjunta a estes bases com annex II.

En les instàncies per a prendre part en esta convocatòria, els aspirants hauran de manifestar que comlixen tots i cada un dels requisits que s'exigixen en estes bases. A les instàncies s'adjuntarà:

a) Fotocòpia compulsada del DNI.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.

c) Currículum, amb una relació detallada i concreta de la documentació valorable en la fase de concurs, documentació que haurà de presentar-se en l'original o en una fotocòpia compulsada.

d) Memòria: "Desenrotllament d'un projecte turístic per a Orpesa basat en noves tecnologies i innovació". Es valorarà el contingut, la claredat expositiva, l'estructura, la redacció, la correcció gramatical i la presentació.

Qualsevol plagi, còpia o citació sense referenciar serà avaluada amb un zero.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o per algun dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info