Bolsa trabajo - Docencia

EOI

Descripció

Professors de l'Escola Oficial d'Idiomes (especialitat: Italià)

Organisme

Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Educació, Cultura i universitats

Av. de la Fama, 15

30006 Múrcia

Tel. 968 27 96 15

Webhttp://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=34&IDTIPO=200&IDTIPOCANAL=5&RASTRO=c$m120,128

Tel:968 362 000

Termini

ABIERTO. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (DOCM núm. 119, de 26/05/2014) .

Procés selectiu

BORSA DE TREBALL

Tipus de proba

Prova

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits especifics

TITULACIÓ:

- Llicenciat en Filologia Italiana

- Llicenciat en Traducció i Interpretació, llengua B: italià

Requisits generals

a) Ser espanyol, o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.

També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d'algun estat a què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat que visquen a costa seu.

b) Tindre complits díhuit anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servici en qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per una sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar que no estan subjectes a una sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, al seu estat, l'exercici de funcions públiques.

e) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos pel qual es participa.

f) Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent segons el que preveu el Decret Legislatiu 1/2004, de 9 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes, Preus Públics i Contribucions Especials de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, i l'actualització prevista en l'Orde de 29 de gener de 2014, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es publiquen les tarifes de les taxes i preus públics aplicables en l'exercici 2014.

Tasa ordinària

37,77 €

Descripció de la tasa

L'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent es farà dins del termini de presentació de sol·licituds i es durà a terme ingressant-ne l'import, de forma directa o per mitjà de transferència bancària, a nom de "Convocatòria extraordinària interins. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats", en el codi compte "ES94-0487-0002-00-2080001697" de Banco Mare Nostrum.

En el cas que l'abonament de la taxa es realitze a través de transferència a través de banca electrònica l'aspirant haurà d'aportar un justificant del fet que la transferència ha sigut efectivament executada, que s'unirà al "Document definitiu" de la sol·licitud.

Exempció / Reducció taxes

* Exempció del pagament de la taxa.

Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants que tinguen reconeguda legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, en el moment del meritació de la taxa.

* Reducció de la taxa.

- El 50% per als que acrediten trobar-se en situació de demandant d'ocupació en la data del pagament de la taxa.

- El 20% per als que acrediten trobar-se en possessió del Carnet Jove de la CARM, expedit per l'òrgan competent d'esta Administració regional.

Ambdós reduccions no són acumulables.

Si es detecta falsedat o inexistència de la documentació per a tindre dret a l'exempció o reducció de la taxa, els aspirants seran exclosos del procés de provisió.

Documentació / Informació

Les sol·licituds, dirigides al conseller d'Educació Cultura i Universitats, s'ompliran a través del formulari telemàtic que està disponible en l'adreça d'Internethttp://www.carm.es/educacion (enllaç instàncies per a les convocatòries extraordinàries d'interins docents a la CARM).

Per a omplir la sol·licitud de participació, els aspirants hauran de consultar la guia de presentació telemàtica en esta pàgina web.

Una vegada omplit el formulari, s'imprimirà la sol·licitud com a "Document definitiu" en el qual constaran entre altres dades la data i número de registre d'entrada.

Una vegada omplida la sol·licitud a través de la web i imprés el "Document definitiu", l'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent, es farà dins del termini d'ompliment de sol·licituds a través d'una de les dos possibles formes de pagament establides en l'apartat 4.3.2 d'esta convocatòria.

Així mateix, una vegada abonada la taxa, s'entregarà el "Document definitiu" validat per l'entitat bancària corresponent, junt amb la documentació complementària establida en l'apartat 4.4 d'esta orde, si és el cas, en els llocs i termini assenyalats en el següent apartat.

Els aspirants acompanyaran la seua sol·licitud dels documents següents:

Vegeu punt 4.4 de la convocatòria.

Lloc de presentació

En l'Oficina Corporativa d'Atenció al Ciutadà situada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Igualment, podrà presentar-se en qualsevol de les dependències a què al·ludixen l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Orde de 17 de gener de 2014, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es fa pública la relació de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració Regional de Múrcia i s'establixen els dies i horaris d'obertura de cada una d'estes.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

www.carm.es/educacion

Direcció web

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=701620

Termini

Obert.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (DOCM núm. 119, de 26/05/2014) .

Data de publicació

26/05/2014

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia -nº 119

Documentació / Informació

Les sol·licituds, dirigides al conseller d'Educació Cultura i Universitats, s'ompliran a través del formulari telemàtic que està disponible en l'adreça d'Internet http://www.carm.es/educacion (enllaç instàncies per a les convocatòries extraordinàries d'interins docents a la CARM).

Per a omplir la sol·licitud de participació, els aspirants hauran de consultar la guia de presentació telemàtica en esta pàgina web.

Una vegada omplit el formulari, s'imprimirà la sol·licitud com a "Document definitiu" en el qual constaran entre altres dades la data i número de registre d'entrada.

Una vegada omplida la sol·licitud a través de la web i imprés el "Document definitiu", l'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent, es farà dins del termini d'ompliment de sol·licituds a través d'una de les dos possibles formes de pagament establides en l'apartat 4.3.2 d'esta convocatòria.

Així mateix, una vegada abonada la taxa, s'entregarà el "Document definitiu" validat per l'entitat bancària corresponent, junt amb la documentació complementària establida en l'apartat 4.4 d'esta orde, si és el cas, en els llocs i termini assenyalats en el següent apartat.

Els aspirants acompanyaran la seua sol·licitud dels documents següents:

Vegeu punt 4.4 de la convocatòria.

Lloc de presentació

En l'Oficina Corporativa d'Atenció al Ciutadà situada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Igualment, podrà presentar-se en qualsevol de les dependències a què al·ludixen l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Orde de 17 de gener de 2014, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es fa pública la relació de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Administració Regional de Múrcia i s'establixen els dies i horaris d'obertura de cada una d'estes.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

Import

37,77€

L'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent es farà dins del termini de presentació de sol·licituds i es durà a terme ingressant-ne l'import, de forma directa o per mitjà de transferència bancària, a nom de "Convocatòria extraordinària interins. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats", en el codi compte "ES94-0487-0002-00-2080001697" de Banco Mare Nostrum.

En el cas que l'abonament de la taxa es realitze a través de transferència a través de banca electrònica l'aspirant haurà d'aportar un justificant del fet que la transferència ha sigut efectivament executada, que s'unirà al "Document definitiu" de la sol·licitud.

Exempció / Reducció taxes

* Exempció del pagament de la taxa.

Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants que tinguen reconeguda legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, en el moment del meritació de la taxa.

* Reducció de la taxa.

- El 50% per als que acrediten trobar-se en situació de demandant d'ocupació en la data del pagament de la taxa.

- El 20% per als que acrediten trobar-se en possessió del Carnet Jove de la CARM, expedit per l'òrgan competent d'esta Administració regional.

Ambdós reduccions no són acumulables.

Si es detecta falsedat o inexistència de la documentació per a tindre dret a l'exempció o reducció de la taxa, els aspirants seran exclosos del procés de provisió.

Informació complementària

* PROVA ESPECÍFICA

La prova específica d'aptitud versarà sobre coneixements específics, habilitats instrumentals i domini de les tècniques de treball necessaris per a impartir les ensenyances pròpies de l'especialitat a què s'opta.

Així mateix podrà constar de proves de coneixement, tant en comprensió i expressió oral com comprensió lectora i expressió escrita i podrà ser un requisit, si és el cas, la superació d'alguna d'estes per a la realització de les restants.

Amb caràcter general, l'aspirant disposarà d'un màxim de dos hores per al desenrotllament de cada una d'estes, llevat que la comissió entenga que és necessari un temps superior per a realitzar-les.

* CONTINGUTS DE LES PROVES ESPECÍFIQUES D'APTITUD

Vegeu l'annex IV de la convocatòria.

* DEVOLUCIÓ DE LA TAXA

Serà procedent la devolució de la taxa, a petició de l'interessat, quan renuncie a prendre part en la convocatòria, i ho expresse així per mitjà d'una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Planificació Educativa i Recursos Humans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, podran sol·licitar la devolució els que hagen sigut exclosos definitivament de la realització de les proves selectives o quan es produïsca duplicitat de pagament o hi haja un excés en la quantitat pagada respecte del que corresponga realment.

La sol·licitud de devolució podrà realitzar-se en model annex IX, a la qual haurà d'adjuntar-se inexcusablement la fotocòpia de la pàgina de la llibreta d'estalvis en què s'ha d'efectuar el reintegrament, en la qual conste el nom de l'interessat i el codi de compte client, o certificat de l'entitat bancària en què l'interessat tinga obert un compte corrent, amb la indicació del codi esmentat.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info