Bolsa docentes 2014-15

Hasta el 30 de mayo.

Borsa interins docents curs 2014-2015.

Organisme

Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
c/ d'Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma
Tel:971 17 65 00

Termini

ABIERTO. El termini per a presentar les sol·licituds és del 20 de maig al 30 de maig de 2014 ambdós inclosos

Procés selectiu

BORSA DE TREBALL

Tipus de proba

Valoració de mèrits

Grup

Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions

Titulació especifica

Titulació requerida per a cada especialitat: vegeu l'annex IV de la convocatòria.

Requisits generals

Vegeu els requisits per a poder participar en esta convocatòria en funció de l'especialitat per la qual s'opte.
Vegeu l'ANNEX 2 per a la documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions per a participar en esta convocatòria.

Places

Descripció de les places
Borses d'aspirants a funcionaris interins docents per tal cobrir, durant el curs 2014-2015 i en totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions en centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Documentació / Informació

Instruccions per a omplir la sol·licitud
-Les persones interessades a participar en esta convocatòria han d'omplir la sol·licitud i seguir les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humanshttp://dgpdocen.caib.es.
Es pot accedir a l'aplicació:
a) Per mitjà del DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
b) Per mitjà del número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del Personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
c) Anònimament.
-Les persones interessades han d'omplir els diferents apartats de la sol·licitud i seguir les instruccions de l'aplicació: dades personals; dades als efectes de notificació i comunicació; opció d'illes de preferència; opció d'especialitats o funcions; voluntat d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes; voluntat d'acceptar places itinerants i/o places de dificultat especial.

Tramitació telemàtica
-Una vegada omplida, la sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament.
La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'Assistent de tramitació, es prem el botó "Envia la sol·licitud", amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de preregistre i està disponible per a poder imprimir-la i presentar, o bé un número de registre, en el cas en què no siga necessari el registre presencial.
No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», ja que això indica que no s'han tramitat.
Els interessats que hagen accedit a l'aplicació informàtica de forma anònima han de conservar el codi de preregistre, ja que el necessitaran per a poder accedir a l'aplicació informàtica i poder participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals quan este es convoque.
En cas de perdre este codi, els interessats poden sol·licitar-ho de les formes següents:
a) De forma presencial, presentant el DNI a les dependències de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans o en les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
b) Per mitjà d'una petició per escrit, firmada per la persona interessada, a la qual s'ha d'adjuntar una còpia del DNI, que es pot enviar per fax al núm. 971 17 71 35.
c) Per mitjà d'un missatge de correu electrònic enviat a les adreces primaria@dgpdocen.caib.es o
secundaria@dgpdocen.caib.es, segons corresponga, al qual s'ha d'adjuntar una còpia escanejada del DNI.

-La formalització de la sol·licitud s'ha de fer, dins del termini establit en el punt 4.5, per mitjà d'una de les formes de registre següents:
a) Registre telemàtic: els interessats que hagen accedit a l'aplicació amb el DNI electrònic o un certificat digital reconegut o amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal poden registrar la sol·licitud de forma telemàtica, a menys que hagen d'aportar nova documentació.
b) Registre presencial: els interessats que hagen accedit a l'aplicació de forma anònima han de registrar la sol·licitud de forma presencial. També l'han de registrar els qui hagen accedit amb el DNI electrònic o un certificat digital reconegut o amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés en el Portal del personal i vullguen aportar nova documentació.

Vegeu l'ANNEX 2 per a la Documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions per a participar en esta convocatòria

Lloc de presentació

Llocs de presentació de la sol·licitud
-La sol·licitud de participació i la documentació que s'adjunte, en el cas de formalitzar-la de manera presencial, es pot registrar:
a) En qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o en les delegacions a territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Menorca o a Eivissa i Formentera.
b) En qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus puga datar-la i segellar-la abans de certificar-la.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&;lang=es&codi=1913616&coduo=38


Impresos asociatsImpresos asociats

Direcció web

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=869499&lang=es

Termini

Obert.

El termini per a presentar les sol·licituds és del 20 de maig al 30 de maig de 2014 ambdós inclosos

Data de publicació

17/05/2014

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de les Illes Balears -nº 68

Documentació / Informació

Instruccions per a omplir la sol·licitud

-Les persones interessades a participar en esta convocatòria han d'omplir la sol·licitud i seguir les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans http://dgpdocen.caib.es.

Es pot accedir a l'aplicació:

a) Per mitjà del DNI electrònic o un certificat digital reconegut.

b) Per mitjà del número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del Personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

c) Anònimament.

-Les persones interessades han d'omplir els diferents apartats de la sol·licitud i seguir les instruccions de l'aplicació: dades personals; dades als efectes de notificació i comunicació; opció d'illes de preferència; opció d'especialitats o funcions; voluntat d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes; voluntat d'acceptar places itinerants i/o places de dificultat especial.

Tramitació telemàtica

-Una vegada omplida, la sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament.

La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'Assistent de tramitació, es prem el botó "Envia la sol·licitud", amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de preregistre i està disponible per a poder imprimir-la i presentar, o bé un número de registre, en el cas en què no siga necessari el registre presencial.

No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», ja que això indica que no s'han tramitat.

Els interessats que hagen accedit a l'aplicació informàtica de forma anònima han de conservar el codi de preregistre, ja que el necessitaran per a poder accedir a l'aplicació informàtica i poder participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals quan este es convoque.

En cas de perdre este codi, els interessats poden sol·licitar-ho de les formes següents:

a) De forma presencial, presentant el DNI a les dependències de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans o en les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

b) Per mitjà d'una petició per escrit, firmada per la persona interessada, a la qual s'ha d'adjuntar una còpia del DNI, que es pot enviar per fax al núm. 971 17 71 35.

c) Per mitjà d'un missatge de correu electrònic enviat a les adreces primaria@dgpdocen.caib.es o

secundaria@dgpdocen.caib.es, segons corresponga, al qual s'ha d'adjuntar una còpia escanejada del DNI.

-La formalització de la sol·licitud s'ha de fer, dins del termini establit en el punt 4.5, per mitjà d'una de les formes de registre següents:

a) Registre telemàtic: els interessats que hagen accedit a l'aplicació amb el DNI electrònic o un certificat digital reconegut o amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal poden registrar la sol·licitud de forma telemàtica, a menys que hagen d'aportar nova documentació.

b) Registre presencial: els interessats que hagen accedit a l'aplicació de forma anònima han de registrar la sol·licitud de forma presencial. També l'han de registrar els qui hagen accedit amb el DNI electrònic o un certificat digital reconegut o amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés en el Portal del personal i vullguen aportar nova documentació.

Vegeu l'ANNEX 2 per a la Documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions per a participar en esta convocatòria

Lloc de presentació

Llocs de presentació de la sol·licitud

-La sol·licitud de participació i la documentació que s'adjunte, en el cas de formalitzar-la de manera presencial, es pot registrar:

a) En qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o en les delegacions a territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Menorca o a Eivissa i Formentera.

b) En qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus puga datar-la i segellar-la abans de certificar-la.

Informació complementària

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

C/ d'Alfons el Magnànim, 29

07004 - Palma de Mallorca

TEL. 971 177 520

Més documentació

tramitación telemática del Govern de les Illes Balears

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info