Proves EOI - règim especial

Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2013-2014

Objecte del tràmit

L'objecte del tràmit és la inscripció per a la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del seu corresponent certificat, dins dels distints nivells que arreplega el Marc Comú Europeu de Referència.

¿Quién puede iniciarlo?

Requeriments

1. Per a inscriure's en la prova de certificació dels distints nivells del Marc Comú Europeu de Referència (MCER), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova.

2. La matriculació en la prova de certificació no exigirà haver cursat ensenyances prèvies a les escoles oficials d'idiomes.

3. Alumne matriculat en el present curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana:

a) Haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica.

b) No podrà presentar-se a la prova de certificació en qualitat d'alumne no matriculat, en cap altra escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana en el mateix idioma o idiomes en què ja està matriculat com a alumne oficial.

c) En el cas que l'alumne haja presentat renúncia a la seua matrícula oficial en un idioma o idiomes i esta haja sigut acceptada, podrà matricular-se en la prova de certificació del dit idioma o idiomes en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana com a alumne no matriculat (lliure).

d) Este alumnat matriculat en cursos no conduents a la prova de certificació, podrà presentar-se a la dita prova, del mateix idioma que curse, prèvia renúncia condicionada a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació. El mateix criteri s'aplicarà a l'alumnat que, matriculat en els últims cursos en què resulta necessària la superació de la prova de certificació, desitge presentar-se a esta en un nivell distint que no podrà ser inferior a què es troba matriculat.

¿Qué tasas se deben pagar y cómo hacer su pago?

Taxes 2014: L'alumnat matriculat i que no ha presentat renúncia condicionada, en les escoles oficials d'idiomes, en el moment de formalitzar la matrícula del curs, ja ha efectuat el pagament de les dites taxes. Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes http://www.cece.gva.es/doc046/eoi/val/default-9667.asp

¿Cuándo solicitarlo?

Termini de presentació

La matrícula per a la Prova de Certificació del curs 2013-2014 es realitzarà segons el calendari següent:

1. Alumnat matriculat a les escoles oficials d'idiomes durant el present curs: des de les 09:00 hores del 17 de febrer fins a les 15:00 hores, del dia 28 de febrer de 2014.

2. Alumnat de That's English: des de les 09:00 hores del dia 19 de maig fins a a les 15:00 hores del dia 21 de maig de 2014.

3. Alumnat inscrit en els cursos presencials d'anglés (cursos dirigits al professorat d'ensenyances no universitàries): s'inscriuran en el mateix període que l'alumnat matriculat en el present curs: des de les 09:00 hores del 17 de febrer fins a les 15:00 hores del dia 28 de febrer de 2014.

¿Dónde dirigirse?

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp Inici ¿Qué documentación se debe presentar? A. Alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes: Per a poder inscriure's en la prova de certificació, este alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en el període indicat anteriorment, i haurà d'indicar, obligatòriament, el seu NIF/NIE i el seu número d'expedient. En cas de no conéixe'l, consulte-ho a l'escola oficial d'idiomes. B. Professorat inscrit en els cursos de formació del professorat: - Per a poder inscriure's en la prova de certificació, este alumnat haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica en el període que s'establix en la Resolució de 20 de gener de 2014, i haurà d'indicar obligatòriament el seu NIF i el seu número assignat en qualitat de número d'expedient. Serà el Servici de Formació del Professorat el quei facilite el dit número. En cas de no rebre'l, consulte-ho al CEFIRE corresponent.

¿Cómo se tramita?

Passos

Presentació de documentació: Tot alumnat matriculat durant este curs en una escola oficial d'idiomes, una vegada haja realitzat la seua inscripció en línia, haurà de conservar el seu resguard. Recursos que procedixen contra la resolució Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

¿Cómo se tramita telemáticamente?

Información complementaria

* ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES Els estudis de les escoles oficials d'idiomes estan dividits en tres nivells del Marc Comú Europeu de Referència: A: A1 - A2 B: B1 - B2 C: C1 - C2 NIVELL BÀSIC A2 (dos cursos) Nivell Intermedi B1 (dos cursos) Nivell Avançat B2 (dos cursos) NIVELL C1 (un curs) NIVELL C2 (un curs) Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'Estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

* CALENDARIO DE PROVES CURS ACADÈMIC 2013-2014

Accés per mitjà d'este enllaç: http://www.docv.gva.es/dades/2014/01/27/pdf/2014_631.pdf * SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA Es publicarà en una resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial durant el mes d'abril o maig.

Enllaços

Ensenyances d'idiomes Docents matriculats en anglès: número d'expedient Inici Fuentes jurídicas y/o documentales Normativa -Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).

-Resolució de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent al curs acadèmic 2013-2014 (DOCV núm. 7200, de 27/01/14).

Llistat de normativa Vegeu l'Orde de 10 de març de 2008. Vegeu la Resolució de 20 de gener de 2014.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info