Premios

Premis als llibres millor editats i a la labor dels llibreters a la Comunitat Valenciana.

Objecte del tràmit

Incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibrers valencians que propicien la difusió del llibre i els hàbits de lectura.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

a) Podran optar a cada una de les modalitats de premis als llibres, amb un màxim d'una obra per modalitat, tots els editors, siguen persones físiques o jurídiques, amb domicili o raó social a la Comunitat Valenciana la producció de la qual siga comercialitzada a través de llibreries. Els llibres presentats hauran d'estar editats entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013, sempre que no s'hagen presentat en la convocatòria anterior. Una mateixa obra no podrà ser presentada a dos categories diferents.

b) Podran optar als premis a la labor dels llibreters, aquelles llibreries la seu social de les quals radique a la Comunitat Valenciana i que complisquen la finalitat del premi. Una mateixa llibreria no podrà presentar-se a dos categories diferents.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació en el DOCV núm. 7273, de 14.05.2014.

Inici

On s'ha d'anar?

- La sol·licitud s'haurà de presentar, degudament compulsada quan siga fotocòpia en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia. En el cas que la documentació es presente en correus, es regularà per l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels servicis postals.

Si la sol·licitud no fóra presentada en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, es podrà remetre un fax a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura, núm.: 963 874 103), i s'indicarà el número i la data d'entrada al registre, i l'òrgan on s'ha presentat la sol·licitud.

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA - CASTELLÓ

Ver plano

12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Tel: 964358455

REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano

46019 Valencia

Tel: 963874000

SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT- ALACANT

AVDA. AGUILERA, 1Ver plano

03007 Alacant/Alicante

Tel: 965936685

SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA

PL. VIRIATO, S/NVer plano

46001 Valencia

Tel: 012

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano

46015 Valencia

Tel: 961970062

Inici

Què s'ha de presentar?

Podran presentar sol·licituds les empreses mercantils del sector editorial i les llibreries, ja siguen persones jurídiques o físiques legalment constituïdes. La sol·licitud haurà de formalitzar-se segons el model normalitzat, i anirà acompanyada dels originals o de fotocòpies compulsades dels documents a presentar.

1. Els editors podran presentar a concurs un màxim d'una obra en cada una de les seues modalitats, per mitjà de sol·licitud el model oficial de la qual es publica com a annex a la present resolució i a la que s'adjuntaran:

a) Un exemplar de cada obra presentada.

b) En el cas de reedicions que suposen millores o variacions respecte a primera edició, haurà d'aportar-se també un exemplar de la primera edició.

c) Dades de les obres presentades, segons imprés normalitzat.

d) Documentació que acredite la representació que ostenta el firmant de la sol·licitud.

2. En el cas dels premis a les llibreries els llibrers podran presentar a concurs la seua llibreria per una sola de les categories, i adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:

a) Memòria en què s'exposaran els motius i raons que justifiquen la candidatura de la llibreria al premi.

Si opten al premi a la millor llibreria tradicional la memòria haurà de reflectir la trajectòria de la llibreria, implantació en el seu àmbit territorial i repercussió social d'esta.

Si opten al premi a la llibreria més innovadora la memòria haurà de reflectir el contingut de les activitats i actuacions innovadores desenrotllades que constituïsquen un factor determinant per a la difusió del llibre i la promoció i foment de la lectura.

En ambdós casos la memòria contindrà una relació detallada de totes activitats exercides, amb descripció de continguts, característiques, participants, lloc de realització, recursos personals i mitjans tècnics empleats, dates de realització, objectius previstos i valorats en la mesura que siga possible, i conclusions.

b) La fitxa tècnica de la llibreria candidata.

c) En suport de la sol·licitud, es podrà presentar material annex (vídeos, memòries anuals, etc.) que amplie informació sobre la llibreria candidata.

Impresos associats

SOL·LICITUD DE PREMIS ALS LLIBRES MILLOR EDITATS I A LA LABOR DELS LLIBRERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

DADES DE LES OBRES

FITXA TÈCNICA DE LA LLIBRERIA

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

- Presentació de la documentació requerida.

- Si la sol·licitud no reunix els requisits i documents que s'assenyalen, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició prèvia resolució.

- La Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió.

- Es nomena una Comissió Tècnica de Valoració de les Sol·licituds que examinarà les sol·licituds presentades segons els criteris establits en els apartats quart i quint d'esta base i, a través de l'òrgan instructor del procediment, elaborarà la proposta d'adjudicació d'estos premis. La seua aprovació correspondrà a la directora general de Cultura, que dictarà una resolució per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport i que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

- Per a la proposta d'adjudicació, en cas d'empat de les millors proposicions, la Comissió Tècnica de Valoració tindrà en compte la preferència exigida en l'article 8 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.

- Si en el termini de sis mesos, comptats des que produïsca efectes la present convocatòria, no s'ha dictat i notificat la resolució corresponent, s'entendrà que la petició ha sigut desestimada.

Recursos que procedixen contra la resolució

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació .

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de ser publicada.

Inici

Com es tramita telemàticament?

Tramitació

- Els que així ho desitgen, podran realitzar la presentació i registre per mitjans electrònics i sol·licitar que les comunicacions i notificacions es practiquen per la mencionada via.

- Estos tràmits tindran plena validesa, d'acord amb les condicions i requisits previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, així com en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i Regulació de les Notificacions Telemàtiques de la Generalitat. A fi de complir amb els requisits de seguretat establits, la designació de l'adreça o bústia de correu electrònic, als efectes de la pràctica de notificacions a l'interessat, haurà de correspondre amb la proporcionada per la Generalitat amb domini: .

- Es requerirà per a sol·licitar este tipus d'ajudes per via telemàtica certificat de firma electrònica d'entitat emés per l'ACCV: .

- En el cas que l'empresa sol·licitant siga una persona física, serà necessari el certificat de firma electrònica de ciutadà, emés per l'ACCV:

Inici

Informació complementària

MODALITATS I CONDICIONS DE CONCESSIÓ

1. Es concedirà un premi a cada una de les modalitats d'edició següents:

- Premi al llibre millor il·lustrat en 2013.

- Premi al còmic millor editat en 2013.

- Premi al llibre millor editat en 2013.

- Premi al llibre infantil i juvenil millor editat en 2013.

- Premi al llibre de bibliofília i d'artista millor editat en 2013.

2. Es concedirà un premi, en cada una de les categories en este mateix punt referides, a aquelles llibreries de la Comunitat Valenciana

- Premi a la millor llibreria tradicional en 2013, que reconeixerà la seua llarga trajectòria i qualitat en les seues activitats de difusió del llibre i en la promoció i foment de la lectura durant l'any 2013.

- Premi a la llibreria més innovadora en 2013, que reconeixerà la posada en marxa d'iniciatives innovadores en el foment del llibre i la lectura durant l'any 2013.

3. Tots els premis establits en esta base tercera tindran caràcter honorífic, i no tenen dotació econòmica.

4. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura, donarà la major difusió possible als llibres i llibreries premiats dins de les seues accions de promoció del llibre i, en especial, per mitjà de la seua exposició en fires nacionals i internacionals així com en altres esdeveniments.

Així mateix, tant l'editor de les obres premiades com les millors llibreries podran fer ús publicitari de tal circumstància, i s'hi indicarà en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.

Exclusions:

- Supòsits exclosos respecte de les modalitats recollides en el punt 1 de l'apartat anterior:

a) Les reedicions de llibres. No obstant això, podran ser tingudes en consideració si aporten alguna variació o millora respecte a l'edició anterior o anteriors que calga tindre's en compte.

b) Aquells llibres d'editorials privades que estiguen realitzats en coedició amb alguna institució o organisme públic o privat.

c) Els llibres publicats per associacions, fundacions i altres institucions públiques o privades sense fins de lucre, encara que figuren inscrites en el Registre d'Empreses Editorials. Igualment els llibres editats pels seus autors i aquells no vendibles.

d) Les obres que, editades per clubs del llibre i empreses semblants, només són destinades als respectius socis o adherits, i els editats expressament per a la venda a terminis.

Els editors tan sols podran presentar a esta convocatòria de premis un màxim d'una obra per modalitat.

Una mateixa obra no podrà ser presentada a dos modalitats de premis diferents encara que es tracte d'edicions amb ISBN diferent o en idiomes distints. Les obres que incomplisquen este punt seran excloses de les modalitats a què hagen sigut presentades.

- Supòsits exclosos respecte de les modalitats recollides en el punt 2 de l'apartat anterior:

a) Aquelles llibreries pertanyents a organismes i empreses públiques.

b) Aquelles llibreries el sistema de vendes i difusió de les quals siga únicament a través d'Internet.

c) Aquelles llibreries en què la comercialització del llibre i la cultura escrita no siga l'element bàsic.

CARACTERÍSTIQUES DELS LLIBRES I LLIBRERIES

Es podran presentar al concurs els llibres editats a Espanya durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013, sempre que hagen complit els requisits legals per a la seua difusió, hagen efectuat el depòsit legal dins de l'any 2013 i corresponguen a editors, siguen persones físiques o jurídiques, amb domicili o raó social a la Comunitat Valenciana la producció de la qual siga comercialitzada a través de llibreries. Respecte a les llibreries, estes hauran de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana.

Criteris de valoració

- En el cas de la valoració de les obres presentades per les editorials, la comissió tècnica tindrà en compte el conjunt d'elements que intervenen en l'edició, i es basarà en la baremació següent:

a) Correspondència entre el contingut i l'aspecte formal. Máximo 3 punts.

b) Qualitat i innovació de l'edició. Máximo 4 punts.

c) Impacte en el panorama editorial valencià. Máximo 3 punts

- En el cas de la valoració de les llibreries sol·licitants, la comissió tècnica tindrà en compte el conjunt d'elements que intervenen entorn de la difusió del llibre i a la promoció de la lectura, i es basarà en la baremació següent:

a) Trajectòria cultural acreditada de la llibreria candidata o, si és el cas, caràcter innovador de les seues activitats de foment de la lectura. Máximo 3 punts.

b) Rellevància i interés que el projecte puga tindre per al foment de la lectura. Máximo 4 punts.

c) Abast del projecte per a fomentar la comunicació i cohesió cultural en l'àmbit geogràfic en què realitza la seua activitat. Máximo 3 punts.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Resolució de 7 de maig de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis als llibres millor editats i a la labor dels llibrers a la Comunitat Valenciana en l'any 2013 (DOCV núm. 7273, de 14/05/14).

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de 7 de maig de 2014

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info