Borsa de treball - Biblioteca

Auxiliar Administrativo / Director/a de Biblioteca, Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona)

Apertura de plazo

Requisitos académicos: Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03-06-2014

Bases de la convocatoria, BOPT nº 110 de 14-05-2014

Información Oficial

Bases de la convocatoria

Mitjançant acord del Ple 3/2014 de data 31 de març, han estat aprovades les bases generals que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu director/a de Biblioteca per a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, personal laboral, amb caràcter temporal:

Exp. núm.: 3/092/14 Borsa de treball d'auxiliar administratiu director/a de Biblioteca per a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la constitució una borsa de treball, mitjançant concurs oposició, d'auxiliar administratiu director/a de Biblioteca, per a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, personal laboral, amb caràcter temporal, classificació equiparable al grup C2.

Funcions principals del lloc de treball Les funcions del lloc de treball seran

Generals:

Execució

Atendre al públic (personal, telemàtica o telefònicament) i realitzar les tasques administratives que se'n derivin. Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques. Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d'informació. Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat.

Mantenir les bases de dades i els arxius físics. Distribuir la correspondència. Realitzar senzilles operacions comptables (registre de factures, ...).

Revisió Revisió de les pròpies tasques.

Millora Propostes de millora de les pròpies tasques.

Substitució Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat.

General I, en general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit del desenvolupament administratiu i de la natura de la unitat organitzativa d'adscripció.

Específiques: Donar informació als joves en relació al treball, educació, cultura, habitatge, ... Organitzar i difondre les activitats i cursos per a joves. Reunir-se amb el Consell Comarcal i col·laborar conjuntament per a l'organització de diferents activitats. Donar suport en la tramitació de documentació d'habitatge. Atendre i orientar als usuaris del Telecentre. Tramitar subvencions. Informar-se de les actuacions que van sorgint. Donar suport al regidor en els projectes de joventut, plans locals, ... Donar informació turística quan l'oficina de turisme estigui tancada.

Requisits dels aspirants

Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits: a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran participar el cònjuge, així com els descendents d'ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors. b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent. d) No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. e) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. L'acreditació es farà mitjançant la presentació d'un dels documents següents: A)Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la

certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

B) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. Els/les aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es

qualificarà d'apte o no apte. Restaran exempts/tes de realitzar la prova els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació. L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada. f) No estar incurs en cap de les causes d'incompatibilitat previstes a l'article 321 del RPSEL.

Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una instància normalitzada de sol·licitud d'admissió, juntament amb el currículum vitae i l'original o fotocòpia degudament compulsada de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats, al Registre General de l'Ajuntament, Av. Catalunya, 22-30, 43877, en horari de registre, de 9 hores a 13 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. D'acord l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l'Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l'Ajuntament. Per exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. La llista d'admesos i exclosos es podrà consultar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.santjaume. cat i el termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu comença l'endemà d'aquesta data i finalitza als 20 dies naturals, següents al de la publicació al BOPT. Si l'últim dia de presentació és inhàbil o festiu passarà automàticament a presentar-se l'inmediat hàbil posterior. Per a més informació podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, 977 468 039, en horari d'atenció al públic, de 9 a 14 hores.

Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament, dictarà resolució en el termini d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena. Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se totes les proves.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador. El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d'altri.

El Tribunal que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició: PRESIDENT: recaurà en el secretari interventor de l'Ajuntament. VOCALS: tres vocals designats per l'Ajuntament (titulars i suplents), un dels quals pot de ser de l'Escola

d'Administració Pública de Catalunya, l'altre de la Diputació de Tarragona, amb caràcter potestatiu, ja que només en cas que la plaça que es vol proveir ho sigui amb caràcter de funcionari de carrera o de personal laboral fix, caldrà que els Tribunals qualificadors incorporin un membre designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (art. 72 del Decret 214/1990, referint-se a funcionaris de carrera, i 90 del mateix, referint-se a personal laboral.).

SECRETARI/ÀRIA: (pot ser un dels vocals o no). La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d'incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s'ha de fer en la resolució per la qual s'aprova la llista d'admesos i exclosos. El tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot. La composició del tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l'actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot. La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal. De cada sessió que faci el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres. En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Procés selectiu

Fase oposició: Primer exercici: Coneixement de llengües: 1. Llengua catalana Aquesta prova consistirà en l'acreditació de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C. Queden exemptes les persones aspirants que acreditin, documentalment, estar en possessió del nivell de C de llengua catalana o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o de títol equivalent. La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l'exercici serà d'APTE o de NO APTE. Queden exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C, de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya o titulació equivalent, segons l'establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

2. Llengua castellana Aquesta prova consistirà en l'acreditació de coneixements de llengua castellana tant en l'expressió oral com en l'escrita. Aquesta prova serà obligatòria per als aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola i contindrà exercicis de comprensió lectora, de comprensió oral i d'expressió oral. Tanmateix, queden exemptes d'efectuar la prova les persones aspirants que acreditin documentalment disposar de certificat conforme han cursat els estudis de primària, secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol; el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera, que estableix el Reial Decret 862/1988, del 20 de juliol, modificat pel Reial Decret 1/1992, de 10 de gener, o la certificació acadèmica que acrediti que han superat totes les proves dirigides a obtenir-lo o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d'APTE per a participar en el procés selectiu.

Segon exercici: Consisteix en respondre per escrit un test de coneixements relacionat amb el contingut del temari annex. Totes les preguntes tindràn la mateixa valoració i la forma de puntuació de l'exercici és la següent:

- - -

1 punt per resposta correcta 0 punts per sense resposta o resposta anul·lada. -1 per resposta incorrecta.

La durada màxima d'aquesta prova és determinada pel Tribunal . La valoració és de 0 a 10 punts, i s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la.

Tercer exercici: prova pràctica Consisteix en la realització d'un exercici de caràcter pràctic relacionat amb les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, quedant a judici del tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització. Durant el desenvolupament d'aquesta prova els aspirants poden, en tot moment, fer ús del material i de la documentació de què vagin proveïts, llevat que, atesa la naturalesa de la prova, el tribunal acordi el contrari. En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics. La valoració d'aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo.

Quart exercici: Entrevista: El tribunal de qualificació efectuarà un entrevista per competències per determinar la idoneïtat de l'aspirant així com per valorar l'experiència en tasques pròpies del lloc de treball. La valoració de l'entrevista serà de 0 a 3 punts. Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Els aspirants que no compareguin a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s'assenyali hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre els aspirants. L'ordre d'actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament s'ha de determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat prèviament per a determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en totes les proves selectives d'ingrés i de promoció interna que es celebrin durant l'any. Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d'una prova en una mateixa sessió. En la fase d'oposició les qualificacions de les proves que no es qualifiquin d'apte o no apte s'han d'expressar en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en el cas de ser l'última prova, per passar a la fase del concurs. La puntuació dels aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal qualificador. El resultat final de l'oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades. L'ordre d'actuació dels aspirants es farà de conformitat amb el sorteig realitzat en el seu dia a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT 128, de 3 de juny de 2013. En aquest sorteig es va determinar que l'actuació de les persones aspirants en les proves que es puguin realitzar conjuntament s'iniciarà amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra "L". Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d'una prova en una mateixa sessió. Les qualificacions de les proves que no es valorin amb l'apte o no apte s'han d'expressar en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en el cas de ser la última prova, per passar a la fase del concurs. La puntuació dels aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal qualificador. El resultat final de l'oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades.

Fase de concurs: BAREM DE MÈRITS: Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d'acord amb el següent barem: - Experiència laboral (màxim 2,5 punts): L'antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s'ha de computar una vegada. Documents justificatius: certificat expedit per l'administració pública on s'hagin prestat els serveis. Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.

- Cursos (màxim 2,5 punts): Es valora l'assistència als cursos de formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.

Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d'hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament. - Jornades fins a 9 hores: 0,05 punts - Jornades de 10 a 19 hores: 0,15 punts

- Jornades de 20 a 39 hores: 0,25 punts - Jornades de 40 o més: 0,35 punts.

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys i amb les següents matèries: _ Cursos de formació en programació de Mil·lenium de la xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. _ Cursos adaptats a Biblioteques (Captació de recursos, gestió etc..)

- Titulacions acadèmiques superiors a l'exigida, fins a 1 punt per qualsevol de les seguents: Batxillerat superior, BUP, FP2.

A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

Llista d'aprovats i presentació de documents

Un cop finalitzades les proves s'ha de fer pública la llista d'aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, i s'ha de trametre al president de la corporació, juntament amb la proposta per a la contractació. No obstant l'anterior, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places, quan es produeixen renúncies dels aspirants seleccionats, abans de la seva contractació, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan de selecció, la relació complementària dels aspirants que segueixin al proposat, per a la seva possible contractació. Qualsevol proposta d'aprovats que contravingui el que s'ha establert anteriorment és nul·la de ple dret. En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria. La puntuació final de les proves selectives i la llista d'aprovats s'ha de publicar al tauler d'anuncis de l'ens. Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d'aprovats mitjançant documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment. Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l'alcalde. En aquest cas, el president ha de proposar la contractació dels que havent superat el procés selectiu. Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics resten exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats, i únicament han de presentar un certificat emès per l'organisme del qual depenen, per acreditar la condició de funcionari.

La contractació de personal

La Presidència de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb l'aspirant proposat en el termini d'un mes comptador des de l'expiració del procés selectiu. S'estableix un període de prova de sis mesos. La contractació s'haurà de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

Totes les persones que superin aquest procés de selecció i no resultin contractades, seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que resultin necessàries per tal de cobrir vacants temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda. L'integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball causarà baixa en la borsa, i una vegada que finalitzi el seu contracte de treball amb l'Ajuntament tornarà a causar alta en la borsa d'ocupació en el lloc de la mateixa que li correspongui en relació amb els punts obtinguts.

La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà passar a l'últim lloc de la borsa d'ocupació, tret que concorri una de les següents circumstàncies: - Part, baixa per maternitat o situacions assimilades. - Malaltia greu que impedeixi l'assistència al treball, sempre que s'acrediti degudament.

- Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l'assistència al treball. Aquesta borsa d'ocupació tindrà una vigència màxima de cinc anys.

Règim de recursos

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos i les formalitzacions dels contractes, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'Alcaldia, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcalde, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Si es vol impugnar l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar la normativa següent:

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

- Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

TEMARI ANNEX 1

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. El Síndic de Greuges. Garanties dels drets estatutaris. Tipologia de les competències. Els procediments de reforma.

Tema 3. El Parlament de Catalunya: composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern de la Generalitat: composició, atribucions i funcions.

Tema 4. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 5. Òrgans de govern municipals. L'alcalde. El Ple: composició i funcions. La Junta de Govern Local i els tinents d'alcalde. Òrgans complementaris. Els grups polítics. Règim de sessions i acords municipals.

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 6. El sistema Bibliotecari de Catalunya. Marc competencial i estructura. Legislació vigent.

Tema 7. Història de les biblioteques a Catalunya. De la Mancomunitat al Sistema de Lectura Pública.

Tema 8. L'evolució de les biblioteques públiques a Catalunya en els darrers 15 anys.

Tema 9. La planifi cació territorial de la biblioteca pública a Catalunya. El Mapa de Lectura Pública. Estàndards d'equipaments i serveis.

Tema 10. El sistema de Lectura Pública de Catalunya. Tipologia de Biblioteques i de serveis bibliotecaris que s'estableixen: centrals, urbanes (xarxes municipals), biblioteques de districte/barri, biblioteques locals, etc.

Tema 11. Tipologia de les biblioteques segons la seva funció, fons i usuaris.

Tema 12. Les biblioteques nacionals: concepte, funcions i serveis.

Tema 13. Les biblioteques públiques: concepte, funcions i serveis.

Tema 14. Les biblioteques escolars: concepte, funcions i serveis.

Tema 15. Les biblioteques universitàries: concepte, funcions i serveis.

Tema 16. Les biblioteques especialitzades: concepte, funcions i serveis.

Tema 17. La Biblioteca de Catalunya. Història. Organització. Missió. Objectius i serveis.

Tema 18. Organismes espanyols, europeus i internacionals en l'àmbit de les biblioteques, la informació i la documentació. Objectius i activitats.

Tema 19. L'activitat de la biblioteca pública en el marc de les polítiques culturals del municipi. La cooperació amb altres agents del territori.

Tema 20. Els serveis de biblioteca pública. Situació actual i tendències. Serveis en línia i serveis presencials.

Tema 21. Avaluació de serveis: concepte. Metodologia de recollida de dades: els indicadors. Anàlisi de resultats.

Tema 22. Els usuaris de la biblioteca. Tipologia i detecció de necessitats: estudis d'usuaris.

Tema 23. El servei d'informació a la Biblioteca Pública. La formació d'usuaris.

Tema 24. La qualitat dels serveis a l'usuari: El factor humà en l'atenció al públic, resolució de confl ictes, suggeriments i queixes, etc.

Tema 25. La biblioteca pública i el seu suport a les polítiques d'aprenentatge al llarg de la vida.

Tema 26. La biblioteca pública i les polítiques de foment a la lectura.

Tema 27. La biblioteca pública i les polítiques d'inclusió social

Tema 28. La política de col·lecció en una biblioteca pública. Evolució del concepte de col·lecció.

Tema 29. Tractament i conservació dels fons. Criteris per a la selecció i eliminació del material obsolet.

Tema 30. Serveis bibliotecaris per a infants. L'àrea infantil de la biblioteca pública. Serveis, recursos i activitats.

Tema 31. La cooperació entre la biblioteca pública i l'escola. Diferències i punts de col·laboració amb les biblioteques escolars.

Tema 32. Serveis especials de les biblioteques públiques per a usuaris amb necessitats específi ques.

Tema 33. El servei de prèstec en una biblioteca pública. El prèstec interbibliotecari. Cooperació amb d'altres centres.

Tema 34. Formació de seccions en una biblioteca pública: fons generals, fons de reserva i col·leccions sobre temes especials.

La qual cosa es fa pública significant que contra el present acte administratiu, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de la data de la seva publicació o, de forma alternativa, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar igualment des de la data de publicació. La interposició de qualsevol dels recursos esmentats exclou la de l'altre. Si l'opció és la d'interposar recurs de reposició, transcorregut un mes sense obtenir resposta s'entendrà desestimat, podent aleshores interposar recurs contenciós administratiu en el termini màxim de sis mesos. Si la resposta al recurs de reposició és expressa, el termini d'interposició del recurs contenciós administratiu serà de dos mesos.

Sant Jaume d'Enveja, 8 de maig de 2014. L'alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info