Oposiciones - secundaria

(Especialitats: Llengua Castellana i Literatura; Matemàtiques)

Organisme

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Tel:902 21 85 00

Termini

ABIERTO. 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'esta convocatòria en el «Boletín Oficial de l'Estado» núm. 104, de dimarts 29 d'abril de 2014

Procés selectiu

OPOSICIÓ

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits especifics

TITULACIÓ:

a) Estar en possessió o en condicions d'obtindre algun dels títols de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent.

b) Estar en possessió del títol d'especialització didàctica o del títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica.

Requisits generals

Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants hauran de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

En tot cas, caldrà reunir els requisits generals següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

c) Tindre setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

e) Estar en possessió de la titulació exigida.

Tasa ordinària

29,59 €

Descripció de la tasa

Per a efectuar el pagament d'esta taxa serà necessari presentar la sol·licitud degudament omplida en l'entitat col·laborada en què es realitze l'ingrés. En la sol·licitud hi haurà de constar que s'ha realitzat el dit ingrés per mitjà de validació de l'entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, a falta d'això, del seu segell i la seua firma autoritzada en l'espai reservat a este efecte.

Exempció / Reducció taxes

De conformitat amb allò que disposa l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social en la seua redacció donada per l'article 14 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, estaran exemptes del pagament d'estes taxes:

a) Les persones amb discapacitat el grau de discapacitat de les quals siga igual o superior al 33 per cent; hauran d'adjuntar, a la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició expedida pels òrgans competents del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i, si és el cas, de la comunitat autònoma competent.

b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant un termini almenys d'un mes anterior a la data de convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini referit, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequat ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional; en este cas, han d'adjuntar, a la sol·licitud, documentació acreditativa de les circumstàncies descrites. En este sentit, la certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la Llei, se sol·licitarà en els corresponents servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà de declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant.

c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les família nombroses (BOE de 29 de novembre). D'esta manera, tindran dret a una exempció del 100 per cent de la taxa els membres de categoria especial i una bonificació del 50 per cent, els membres de les famílies de la categoria general.

Places

Nombre de places

5

Documentació / Informació

Els qui desitgen prendre part en el present procés selectiu hauran de fer-ho constar en la sol·licitud d'admissió d'acord amb el model 790 que serà facilitat a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: www.mecd.gob.es (Àrea Educació: Professors - Oposicions), així com en el Portal del ciutadà www.060.es accedint a través del Portal d'ocupació pública - Inscripció de proves selectives per Internet, que donarà accés a omplir i imprimir el formulari model 790.

En la sol·licitud es consignaran el codi del cos, el de l'especialitat i el del procediment d'ingrés lliure que figura en esta convocatòria. La seua no-consignació determinarà l'exclusió de l'aspirant.

Lloc de presentació

La presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà per una de les dos opcions que s'indiquen a continuació:

a) Amb caràcter preferent, els interessats podran realitzar (amb certificat digital) el pagament telemàtic de les taxes i el registre electrònic de la seua sol·licitud a través d'Internet en el Portal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, accedint a l'adreçahttp://www.seap.minhap.gob.es (Servici - Ocupació pública - Inscripció en els processos selectius) o també a través del Portal del ciutadà www.060.es (Inscripció en proves selectives per Internet).

La presentació de sol·licituds per esta via comportarà igualment el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s'establixen els supòsits i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constituïxen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics (BOE de 2 d'abril).

En els casos en què les sol·licituds omplides per via telemàtica hagen d'anar acompanyades de documentació addicional, de conformitat amb el que preveuen els apartats 3.3 i 3.4, esta podrà presentar-se en els llocs previstos en la lletra següent.

b) Subsidiàriament, sense necessitat de disposar de certificat digital, es podrà omplir i imprimir el formulari de sol·licitud en la forma indicada en l'apartat 3.1 d'esta convocatòria. Per a la presentació correcta d'esta sol·licitud s'hauran de tindre en compte les indicacions següents:

La sol·licitud d'admissió (exemplar núm. 1 «Exemplar per a l'Administració») es dirigirà junt amb la resta de la documentació a la subsecretària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i es presentarà en la direcció provincial de la ciutat consignada per l'aspirant en el requadro número 20 de la sol·licitud corresponent a «Província d'examen».

Les sol·licituds podran presentar-se, així mateix, en les oficines a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Estes oficines estan obligades, dins de les vint-i-quatre hores a partir de la seua presentació, a cursar les sol·licituds rebudes a la direcció provincial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de la ciutat consignada per l'aspirant en el requadro núm. 20 de la sol·licitud corresponent a «Província d'examen».

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/empleo-publico/funcionario-docente/oposiciones/procesos-selectivos-ingreso-profesores-secuendaria.html

Direcció web

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4541.pdf

Termini

Obert.

20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'esta convocatòria en el «Boletín Oficial de l'Estado» núm. 104, de dimarts 29 d'abril de 2014

Data de publicació

29/04/2014

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de l'Estat-nº 104

Documentació / Informació

Els qui desitgen prendre part en el present procés selectiu hauran de fer-ho constar en la sol·licitud d'admissió d'acord amb el model 790 que serà facilitat a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: www.mecd.gob.es (Àrea Educació: Professors - Oposicions), així com en el Portal del ciutadà www.060.es accedint a través del Portal d'ocupació pública - Inscripció de proves selectives per Internet, que donarà accés a omplir i imprimir el formulari model 790.

En la sol·licitud es consignaran el codi del cos, el de l'especialitat i el del procediment d'ingrés lliure que figura en esta convocatòria. La seua no-consignació determinarà l'exclusió de l'aspirant.

Lloc de presentació

La presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà per una de les dos opcions que s'indiquen a continuació:

a) Amb caràcter preferent, els interessats podran realitzar (amb certificat digital) el pagament telemàtic de les taxes i el registre electrònic de la seua sol·licitud a través d'Internet en el Portal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, accedint a l'adreça http://www.seap.minhap.gob.es (Servici - Ocupació pública - Inscripció en els processos selectius) o també a través del Portal del ciutadà www.060.es (Inscripció en proves selectives per Internet).

La presentació de sol·licituds per esta via comportarà igualment el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s'establixen els supòsits i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constituïxen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics (BOE de 2 d'abril).

En els casos en què les sol·licituds omplides per via telemàtica hagen d'anar acompanyades de documentació addicional, de conformitat amb el que preveuen els apartats 3.3 i 3.4, esta podrà presentar-se en els llocs previstos en la lletra següent.

b) Subsidiàriament, sense necessitat de disposar de certificat digital, es podrà omplir i imprimir el formulari de sol·licitud en la forma indicada en l'apartat 3.1 d'esta convocatòria. Per a la presentació correcta d'esta sol·licitud s'hauran de tindre en compte les indicacions següents:

La sol·licitud d'admissió (exemplar núm. 1 «Exemplar per a l'Administració») es dirigirà junt amb la resta de la documentació a la subsecretària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i es presentarà en la direcció provincial de la ciutat consignada per l'aspirant en el requadro número 20 de la sol·licitud corresponent a «Província d'examen».

Les sol·licituds podran presentar-se, així mateix, en les oficines a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Estes oficines estan obligades, dins de les vint-i-quatre hores a partir de la seua presentació, a cursar les sol·licituds rebudes a la direcció provincial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de la ciutat consignada per l'aspirant en el requadro núm. 20 de la sol·licitud corresponent a «Província d'examen».

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

Import

29,59€

Per a efectuar el pagament d'esta taxa serà necessari presentar la sol·licitud degudament omplida en l'entitat col·laborada en què es realitze l'ingrés. En la sol·licitud hi haurà de constar que s'ha realitzat el dit ingrés per mitjà de validació de l'entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, a falta d'això, del seu segell i la seua firma autoritzada en l'espai reservat a este efecte.

Exempció / Reducció taxes

De conformitat amb allò que disposa l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social en la seua redacció donada per l'article 14 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, estaran exemptes del pagament d'estes taxes:

a) Les persones amb discapacitat el grau de discapacitat de les quals siga igual o superior al 33 per cent; hauran d'adjuntar, a la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició expedida pels òrgans competents del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i, si és el cas, de la comunitat autònoma competent.

b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant un termini almenys d'un mes anterior a la data de convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini referit, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequat ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional; en este cas, han d'adjuntar, a la sol·licitud, documentació acreditativa de les circumstàncies descrites. En este sentit, la certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la Llei, se sol·licitarà en els corresponents servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà de declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant.

c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les família nombroses (BOE de 29 de novembre). D'esta manera, tindran dret a una exempció del 100 per cent de la taxa els membres de categoria especial i una bonificació del 50 per cent, els membres de les famílies de la categoria general.

Informació complementària

Més informació sobre este tràmit o servici:

Telèfon:

91 701 83 64

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info