Becas/prácticas

Filología catalana

Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques de formació en Informàtica, Terminologia i Onomàstica (AVL).

Objecte del tràmit

L'objecte d'esta convocatòria és la concessió de 3 beques de pràctiques de formació en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en les modalitats següents:
- 1 beca d'Informàtica
- 1 beca de tècnic en Terminologia
- 1 beca de tècnic en Onomàstica

http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici

 • Nom del tràmit

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a estes beques les persones que acrediten els requisits següents:

  Requeriments

  Per a la beca d'Informàtica:
  a) Ser ciutadà espanyol o d'algun altre estat membre de la Unió Europea.
  b) Estar en possessió del Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.
  c) Reunir alguna de les circumstàncies següents:
  - Ser diplomats o enginyers tècnics d'Informàtica que hagen obtingut la titulació a partir de 2009 (inclusivament).
  - Ser enginyers informàtics que hagen obtingut la titulació a partir de 2009 (inclusivament).

  Per a la beca de tècnic en Terminologia:
  a) Ser ciutadà espanyol o d'algun altre estat membre de la Unió Europea.
  b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, o altres titulacions equivalents, obtingut a partir de 2009 (inclusivament).
  c) Estar en possessió dels títols acadèmics oficials acreditatius del nivell elemental (A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) d'anglés i francés.

  Per a la beca de tècnic en Onomàstica:
  a) Ser ciutadà espanyol o d'algun altre estat membre de la Unió Europea.
  b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, o altres titulacions equivalents, obtingut a partir de 2009 (inclòs) o haver obtingut un diploma de postgrau en Onomàstica Valenciana.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de cada beca és de 1.160.00 euros al mes, que es pagaran prèvia certificació de la Secretaria General Administrativa de l'AVL, i amb un informe previ, segons el cas, del tècnic de sistemes informàtics o del cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV núm. 7264, de 30.04.2014.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • On s'ha d'anar?

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL)
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 Valencia
  Tel: 963874023

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds que hauran de presentar els interessats s'ajustaran als models de sol·licitud normalitzats i hauran de portar adjunta la documentació següent:

  a) Currículum, en el que hauran de constar les dades personals, una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat/passaport, el domicili habitual i el telèfon.

  b) Certificat acadèmic que acredite els requisits exigits en la base segona, en el qual consten les qualificacions obtingudes per assignatura, amb la nota mitjana de l'expedient valorada de 0 a 10.

  c) Tota la documentació que s'estime pertinent adjuntar com a mèrit personal. Només es tindran en consideració els certificats de cursos o beques de pràctiques professionals que especifiquen les hores de duració.

  d) Declaració responsable de no tindre concedida cap altra beca o ajuda per a la mateixa activitat o semblant.

  e) Declaració d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals (tant de la Hisenda de l'Estat com de la Generalitat) i de la Seguretat Social. En cas de resultar beneficiari de la beca, s'aportaran les certificats corresponents.

  f) Número d'afiliació a la SS, si en té.

  Si s'opta per més d'una beca, s'haurà d'adjuntar un escrit on s'indique l'orde de preferència.
  Tota la documentació haurà de presentar-se en documents originals o en fotocòpies degudament compulsades. La documentació que no complisca estos requisits no serà tinguda en compte en el moment de baremar l'expedient personal del sol·licitant.

  Els aspirants que ja van presentar la documentació per a participar en la convocatòria de beques per a fer pràctiques de formació en Lexicografia i Terminologia, en Onomàstica i en Digitalització de Textos de l'AVL, publicada en el DOCV núm. 7178, de 23 de desembre de 2013, no estaran obligats a acompanyar la sol·licitud de la documentació justificativa, excepte que vullguen afegir algun mèrit.

  El fet d'acollir-se a la present convocatòria comporta que el sol·licitant autoritza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a obtindre, directament de l'administració corresponent, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

  Els aspirants queden vinculats a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i només podran demanar la seua modificació per mitjà d'un escrit motivat dins del termini establit en la base següent. Per tant, no seran tinguts en compte per a la valoració els mèrits i els documents no aportats o al·legats en la sol·licitud.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE TÈCNICS EN TERMINOLOGIA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE TÈCNICS EN ONOMÀSTICA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS D'INFORMÀTICA

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Es constituirà un comité avaluador que analitzarà les sol·licituds i efectuarà la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants. Els aspirants figuraran per orde de puntuació. La valoració es farà pública en el web de l'AVL i en el tauler d'anuncis. Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació per a formular les al·legacions pertinents.

  2. Una vegada estudiades les al·legacions, el comité avaluador elevarà una proposta ordenada per puntuació de concessió i denegació de les beques.

  3. En cas d'empat, prevaldrà la puntuació més alta obtinguda en l'apartat d'expedient acadèmic personal. Si persistix l'empat, es desfarà segons la puntuació més alta obtinguda en els altres criteris de valoració pel mateix orde en què apareixen en la base sèptima. Si a pesar d'això encara seguix l'empat, es desfarà per sorteig efectuat pel comité avaluador.

  4. La Junta de Govern, vista la proposta del comité avaluador, acordarà la concessió i denegació de les beques. L'acord es notificarà als interessats i es penjara en el tauler d'anuncis de l'AVL i en la pàgina web (http://www.avl.gva.es). A esta relació s'adjuntarà una borsa constituïda pels aspirants que no resulten adjudicataris de la beca, prioritzats per orde de puntuació, per a cobrir les vacants que puguen sorgir abans de l'1 d'octubre de 2014. A partir de l'1 d'octubre de 2014 no es cobriran les vacants.

  5. La condició de becari o d'integrant de la borsa de reserva de becaris no generarà cap relació laboral amb la Generalitat Valenciana.

  6. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Transcorregut este termini, i davant de la falta de resolució expressa, es consideraran desestimades totes les sol·licituds.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Informació complementària

  * DURACIÓ DE LES BEQUES
  El període de gaudi de la beca començarà en el segon semestre de l'any, des de la data que fixe l'acord d'adjudicació de les beques fins al 31 de desembre de 2014.

  Criteris de valoració

  Veja la base sèptima de la Resolució de 14 d'abril de 2014.

  Obligacions

  La beca concedida és incompatible amb qualsevol altra beca que puga concedir-se per a la mateixa activitat o semblant, i també és incompatible amb qualsevol relació laboral que impedisca el compliment de les obligacions com a becari o que tinga una relació directa amb l'objecte de la beca. La infracció d'esta regla autoritzarà a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a cancel·lar la beca.

  El becari, una vegada rebuda la notificació d'haver sigut seleccionat per a una beca, estarà obligat a tindre una dedicació de 30 hores setmanals, que hauran de realitzar-se amb la supervisió d'un acadèmic designat per la Junta de Govern i, segons la modalitat de la beca, pel tècnic de Sistemes Informàtics o el cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics.

  Els becaris hauran de seguir el pla de formació elaborat pel tècnic de Sistemes Informàtics (becari d'Informàtica), per la Secció de Terminologia i Llenguatges Específics (becari de Terminologia) i per la Secció d'Onomàstica (becari d'Onomàstica).

  Cada mes, el tècnic de Sistemes Informàtics i el cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics emetrà un informe en què donarà compte del compliment del pla a la Presidència.

  Al final del període de gaudi de la beca, el becari haurà d'elaborar una memòria de les activitats dutes a terme. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'encarregarà d'ordenar les activitats del becari en el període de gaudi de la beca, segons els criteris que s'establisquen.

  La Junta de Govern de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua resoldrà les incidències que es produïsquen durant el període de gaudi de la beca, i podrà deixar-la sense efecte, amb audiència prèvia de la persona interessada, en cas d'incompliment de les seues obligacions com a becari, o quan no realitze l'activitat que va motivar la seua concessió o no complisca els requisits exigits.

  Davant de les incidències de renúncia, abandó o incompliment que deixen vacant una beca, es procedirà a cobrir-la segons l'orde establit en la borsa de reserva que resulte del procés de selecció. A partir de l'1 d'octubre de 2014 no es cobriran les vacants que es produïsquen.

  La pèrdua de la beca per qualsevol de les incidències expressades anteriorment implica la impossibilitat de ser beneficiari d'una altra beca concedida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 14 d'abril de 2014, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord d'11 d'abril de 2014, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació en Informàtica, Terminologia i Onomàstica (DOCV núm. 7264, de 30.04.2014).

  Llistat de normativa

  Vegeu Resolució de 14 d'abril de 2014

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info