Profesorados religión

Descripció

Professors de religió

Organisme

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
AVDA. CAMPANAR, 32
46015 Valencia
Web: http://www.cece.gva.es/val/

Termini

ABIERTO. El termini de presentació d'instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana . Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de peticions, per cap concepte es podrà alterar la petició, ni encara que es tracte de l'orde de prelació dels llocs sol·licitats.

Procés selectiu

CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS

Tipus de proba

Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits generals

Per a poder participar en este procediment s'hauran de reunir els requisits següents:
- Per a poder participar en este procediment haurà de tindre la condició de personal laboral indefinit com a professor de Religió Catòlica en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
- La mobilitat del professorat de Religió Catòlica queda inicialment circumscrita a l'àmbit territorial de la diòcesi en què presta servicis. Quan el participant sol·licite llocs ubicats en diòcesi diferent d'aquella en el territori del qual presta servicis, haurà d'obtindre proposta favorable de la diòcesi a què corresponga el lloc que sol·licita.
Als efectes d'esta convocatòria de provisió, les diòcesis en què podrà participar el professorat de Religió Catòlica són Orihuela, Alacant, Segorbe-Castelló, Tortosa i València, respecte d'aquells llocs de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana.
Places

Descripció de les places

Esta resolució té per objecte convocar procediment de provisió de llocs vacants entre el professorat de Religió Catòlica amb contracte laboral indefinit que presta servicis en els centres docents públics d'Educació Infantil, de Primària i d'Ensenyança Secundària, dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Documentació / Informació

La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.cece.gva.es.
ATENCIÓ - No s'acceptaran instàncies presentades en registre físic.
La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà:
- Per mitjà de l'usuari i contrasenya utilitzat a ÍTACA.
- DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va realitzar el cobrament de l'última nòmina.
- DNI electrònic i els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o el d'empleat públic.
L'ús dels mitjans telemàtics en el desenrotllament del procediment, comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
- Aportació de documentació VEGEU BASE VI DE LA CONVOCATÒRIA

Lloc de presentació

- La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament.

- Els participants que desitgen aportar documentació, en el mateix termini fixat per a la presentació d'instàncies, hauran de presentar degudament omplits l'annex II d'aportació de mèrits i l'annex III o full d'autobaremació, així com els documents ressenyats en el barem publicat com a annex I , documentació que dirigiran al subdirector general de Personal Docent i presentaran en els registres de les direccions territorials i de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport. Així mateix, els participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè els annexos els date i segelle el funcionari de correus abans de ser certificats. Si no és així, no es podrà considerar com a presentada en eixa data.
Altres formas de presentació

ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28). Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se: a. En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c. En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

http://www.cece.gva.es/per/val/concursos.htm

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/30/pdf/2014_3701.pdf

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Termini

  Obert.

  El termini de presentació d'instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana . Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de peticions, per cap concepte es podrà alterar la petició, ni encara que es tracte de l'orde de prelació dels llocs sol·licitats.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Data de publicació

  30/04/2014

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana-nº 7264

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.cece.gva.es.
  ATENCIÓ - No s'acceptaran instàncies presentades en registre físic.
  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà:
  - Per mitjà de l'usuari i contrasenya utilitzat a ÍTACA.
  - DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va realitzar el cobrament de l'última nòmina.
  - DNI electrònic i els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o el d'empleat públic.
  L'ús dels mitjans telemàtics en el desenrotllament del procediment, comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
  - Aportació de documentació VEGEU BASE VI DE LA CONVOCATÒRIA

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Lloc de presentació

  - La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament.

  - Els participants que desitgen aportar documentació, en el mateix termini fixat per a la presentació d'instàncies, hauran de presentar degudament omplits l'annex II d'aportació de mèrits i l'annex III o full d'autobaremació, així com els documents ressenyats en el barem publicat com a annex I , documentació que dirigiran al subdirector general de Personal Docent i presentaran en els registres de les direccions territorials i de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport. Així mateix, els participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .
  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè els annexos els date i segelle el funcionari de correus abans de ser certificats. Si no és així, no es podrà considerar com a presentada en eixa data.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Altres formas de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28).

  Article 38

  4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:
  a. En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c. En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/icono_secundario.png); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Informació complementària

  RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info