Bolsa de trabajo - Archivo/Biblioteca

Coordinadores-gestores d'Archivo-Biblioteca

Coordinadores-gestores d'Archivo-Biblioteca

Organisme

Benicarló

Tel:964470050

Termini

ABIERTO. 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 19 d'abril de 2014.

Procés selectiu

BORSA DE TREBALL

Tipus de proba

Concurs oposició

Grup

C1 - Batxiller o Tècnic/a

Titulació especifica

Batxiller o Tècnic/a

Requisits especifics

TITULACIÓ: estar en possessió del títol de Batxillerat, de Formació Professional de segon grau o equivalent, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini d'inscripció. Els títols estrangers hauran d'estar degudament homologats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

Requisits generals

Per a prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:

- Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun dels restants estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques.

- No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Tasa ordinària

20,00 €

Documentació / Informació

Les instàncies sol·licitant prendre part del procés selectiu es dirigiran al regidor-delegat de Recursos Humans de la corporació, i s'utilitzarà el model de sol·licitud facilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org. o en el Registre General de l'Ajuntament.

Documents a aportar amb la sol·licitud:

a) fotocòpia compulsada del DNI;

b) fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la base 2.1.c, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides caldrà ajustar-se al que disposa la base 2.1.c i en les normes que en esta s'indiquen;

c) la documentació, o si és el cas, la validació de l'entitat col·laboradora, acreditatius d'haver abonat els drets d'examen.

Lloc de presentació

Registre General de l'Ajuntament de Benicarló, en horari de 09.00 a 14.00 h de dilluns a divendres.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

Informació en web organisme

http://ajuntamentdebenicarlo.org/

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info