Apertura plazo - Secundaria

Llengua Castellana, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Anglés, Alemany.

Cos de professors d'Ensenyança Secundària (especialitats: Llengua Castellana, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Anglés, Alemany).

Organisme

Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria d'Educació, Joventut i Esport

Alcalá, 30-32.

28014 Madrid

Tel:91 720 40 01

Termini

ABIERTO. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Procés selectiu

OPOSICIÓ

Tipus de proba

Concurs oposició

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits especifics

a) Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de doctor, llicenciat, enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referixen els articles 94 i 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Requisits generals

a) Ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'algun estat a què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.

També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols, el dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d'algun estat a què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, no separat de dret, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a càrrec seu.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà d'estos no es deduïsca del seu origen hauran d'acreditar este coneixement per mitjà de la realització d'una prova.

b) Tindre complits els díhuit anys i no excedir l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

d) No ser funcionari de carrera o en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del cos de professors d'Ensenyança Secundària, llevat que es concórrega pel procediment per a l'adquisició de noves especialitats, a què es referix el títol V del Reglament d'Ingrés, Accessos i Adquisició de Noves Especialitats en els Cossos Docents a què es referix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es referix la disposició transitòria dessetena de l'esmentada llei, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer (d'ara en avant, el Reglament).

e) No haver sigut separat del servici per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar igualment no estar sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca en el seu Estat l'accés a la funció pública.

Tasa ordinària

77,87 €

Places

Nombre de places

72

Descripció de les places

- Llengua Castellana. Torn lliure: 12. Torn de discapacitat: 2

- Geografia i Història. Torn lliure: 10. Torn de discapacitat: 2

- Matemàtiques. Torn lliure: 7. Torn de discapacitat: 2

- Física i Química. Torn lliure: 3. Torn de discapacitat: 1

- Biologia i Geologia. Torn lliure: 3. Torn de discapacitat: 1

- Anglés. Torn lliure: 24. Torn de discapacitat: 4

- Alemany. Torn lliure: 1

Documentació / Informació

Les sol·licituds hauran d'omplir-se exclusivament, per mitjans electrònics, a través de l'aplicació informàtica que es troba disponible en el portal www.madrid.org, pestanya "Gestiones i Trámites", on figuren totes les utilitats pròpies de l'Administració electrònica de la Comunitat de Madrid.

Els aspirants hauran d'adjuntar a les seues sol·licituds de participació en el procés selectiu la documentació acreditativa necessària, tant dels requisits de participació que es detallen en la base tercera de la resolució de convocatòria, com dels mèrits a què es fa referència en els barems inclosos en els annexos V i VI de la mateixa resolució.

Lloc de presentació

a) De manera telemàtica, utilitzant l'aplicació informàtica que es troba disponible en el portal www.madrid.org, pestanya "Gestiones i Trámites", on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració electrònica de la Comunitat de Madrid. A esta fitxa també es pot accedir seguint la seqüència:

www.madrid.org "Temas" (Educación) "personal + educación" Oposiciones 2014

b) En cas de no optar per la presentació telemàtica, els participants hauran d'inscriure la seua sol·licitud, a través de l'aplicació d'ompliment, segons el que s'indica anteriorment. Una vegada omplida, hauran d'imprimir, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la, junt amb la documentació annexa, i no han d'afegir dades a mà en la sol·licitud impresa, ja que estes no es tindran en compte.

Els llocs de presentació són:

-En el Registre General de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport:

Carrer Gran Vía, número 20, 28013 Madrid.

-En el Registre Auxiliar de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport:

Carrer Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid.

- En els registres de les direccions d'àrea territorial d'esta Conselleria:

Madrid Capital: carrer Vitruvio, número 2, 28006 Madrid.

Madrid Nord: avinguda de Valencia, sense número, 28700 San Sebastián de los Reyes.

Madrid Sud: carrer Maestro, número 19, 28914 Leganés.

Madrid Este: carrer Jorge Guillén, sense número, 28806 Alcalá d'Henares.

Madrid Oest: Carretera de la Granja, sense número, 28400 Collado Villalba.

-En el Registre General de la Comunitat de Madrid:

Carrer Gran Vía, número 3, 28013 Madrid.

-En les oficines de Registre de la Comunitat de Madrid, assenyalades en la Resolució de 8 de juliol de 2013, per la qual es fa pública la relació d'oficines de registre de la Comunitat de Madrid, la relació de la qual està disponible en el portal

www.madrid.org, a través de la seqüència, "Atención al ciudadano", "Oficinas de Registro."

-En els altres llocs a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Informació en web organisme

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354315845868&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info