Secundaria - oposiciones

Cos de professors d'Ensenyança Secundària (especialitades: Llengua Castellana i Literatura , Francés, Orientació Educativa, Matemàtiques, Geografia i Historia).

Descripció

Cos de professors d'Ensenyança Secundària (especialitades: Llengua Castellana i Literatura , Francés, Orientació Educativa, Matemàtiques, Geografia i Historia).

Organisme

Govern d'Aragó: Departament d'Educaccion, Universitat, Cultura i Esport

Av. Gómez Laguna, 25

50009 Saragossa

Tel. 97 671 40 00

Web http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/organigrama/presidencia

Termini

ABIERTO. El termini de presentació serà el període de temps comprés entre el 15 d'abril i el 5 de maig de 2014, els dos inclosos.

Procés selectiu

OPOSICIÓ

Tipus de proba

Concurs oposició

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Titulació especifica

Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits especifics

TITULACIÓ:

Per a participar pel procediment d'ingrés lliure, el personal aspirant deurà:

a) Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o equivalent als efectes de docència d'acord amb el que establix la disposició addicional única del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, recollits en annex V.

En el cas que estes titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'haurà d'haver concedit la corresponent homologació per l'Estat Espanyol, de conformitat amb el que disposen els reials decrets 285/2004, de 20 de febrer i 104/1988, de 29 de gener, o el seu reconeixement a l'empara d'allò que establix la Directiva 89/48/ CEE, i el Reial Decret 1665/1991, de 25 d'octubre, quan s'apliquen.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en la seua redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. En virtut del que establix el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, acrediten esta formació els qui es troben en possessió del títol oficial de màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyança d'Idiomes.

Estaran exceptuats de l'exigència d'este títol els qui acrediten haver obtingut, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, algun dels requisits següents:

- Estar en possessió del Títol Professional d'Especialització Didàctica, del Certificat de Qualificació Pedagògica o del Certificat d'Aptitud Pedagògica.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial que habilite per a l'exercici de la professió de mestre, o d'un títol de Llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com qualsevol altre títol de llicenciat o una altra titulació declarada equivalent al mateix que incloga formació pedagògica i didàctica.

- Haver impartit docència durant un mínim de 12 mesos en centres públics o privats d'ensenyança reglada, degudament autoritzats, en els nivells i ensenyances les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial Decret 1834/2008.

Requisits generals

a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat, a què en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.

També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d'algun estat a què, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors d'esta edat que siguen dependents, de conformitat amb el que establix l'article 57.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà en la forma que s'establix en la base sexta.

b) Tindre complits díhuit anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

e) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament d'este cos a què es referisca la convocatòria, llevat que es concórrega als procediments per a l'adquisició de noves especialitats.

f) Haver abonat la corresponent taxa de drets d'examen.

Tasa ordinària

39,43 €

Places

Nombre de places

210

Descripció de les places

Places lliure: 99

Places reserva discapacitats: 14

Places reserva víctimes del terrorisme: 1

Documentació / Informació

Els qui desitgen prendre part en este procés selectiu, hauran d'omplir el model de sol·licitud d'admissió, que s'obtindrà per mitjans telemàtics a través de la pàgina web del Departament d'Educació, Universitat, Cultura i Esport http://www.educaragon.org, en la pestanya "Gestió de Personal", apartat "Oposicions").

Tots els aspirants hauran de consignar el número de codi que corresponga a la forma d'accés per la qual concórreguen.

Els aspirants hauran de presentar junt amb la instància la documentació següent:

a) Fotocòpia del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, grau o, si és el cas, del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte, tècnic o equivalent als efectes de docència, o certificació que acredite haver abonat els drets per a l'expedició del títol. Si el títol ja consta validat en el registre de mèrits no cal presentar-ho.

b) Fotocòpia del títol del màster que acredite la formació pedagògica i didàctica, que es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, o en cas que no siga necessari, document que acredite l'exempció.

c) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i de conformitat amb el que disposa la base 6 d'esta orde estiguen exempts de la realització de la prova prèvia d'acreditació del coneixement del castellà, hauran d'aportar a este efecte la documentació acreditativa de l'exempció. De no aportar-la hauran de realitzar la prova a què es referix la base 6 d'esta convocatòria.

d) En cas de ser aspirant a interinitat, fotocòpia de la titulació o experiència que els habilite per a interinitats de conformitat amb el que establix la base 13 i annex III d'esta convocatòria, llevat que la titulació que li habilite estiga entre els mèrits que prèviament hagen sigut incorporats d'ofici per esta Administració.

e) Documentació justificativa de mèrits per a la fase de concurs. Aquells aspirants que posseïsquen mèrits que ja consten en esta Administració i s'hagen incorporat a la sol·licitud de l'interessat en l'aplicació web, figuraran com "vàlids", com s'ha assenyalat en la base 3.1. i no serà necessari justificar-los.

Respecte d'aquells mèrits que no estiguen en l'aplicació web, hauran de ser gravats a través de l'esmentada aplicació, de tal forma que quan s'imprimisca la sol·licitud figuren relacionats en el full de mèrits al·legats. Estos mèrits hauran de ser degudament justificats a través de la documentació que es determina en l'annex I d'esta convocatòria.

Als efectes de valoració de l'expedient acadèmic del títol al·legat, els aspirants el títol dels quals haja sigut obtingut en l'estranger, sense perjuí que hauran d'aportar-ho en el termini de presentació de sol·licituds, disposaran d'un termini addicional de vint dies hàbils, a partir del dia que expire el termini de presentació d'instàncies, per a aportar certificació, expedida per l'Administració educativa del país en què es va obtindre el títol, que indique la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en tota la carrera i expresse a més la qualificació màxima i mínima obtingudes d'acord amb el sistema acadèmic corresponent, als efectes de determinar la seua equivalència amb les qualificacions espanyoles.

Lloc de presentació

La sol·licitud es dirigirà a la consellera d'Educació, Universitat, Cultura i Esport, i es presentarà preferentment, en els servicis provincials del departament.

Si no n'hi ha es presentarà per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

- En els registres generals del Govern.

- En els registres generals del Govern d'Aragó.

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

- En les oficines de correus. En este cas la sol·licitud es presentarà en sobre obert perquè el personal de correus la daten i la segellen abans de ser certificada.

Les sol·licituds subscrites pels residents en l'estranger es podran presentar en el termini assenyalat en l'apartat 3.6 d'esta base en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent.

Altres formas de presentació

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Informació en web organisme

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1765

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info