Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Oposiciones: Secundaria

Cossos de Professors d'Ensenyança Secundària (especialitats: Llengua Castellana i Literatura , Geografia i Història, Matemàtiques, Anglés)

Organisme

Junta d'Andalusia

Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Av. Juan Antonio de Vizarrón s.n.

Edifici Torretriana, Illa de la Cartuja

41092 Sevilla

Tel. 95 506 40 00

Fax 95 506 40 10

Places

Nombre de places: 220

Places d'ingrés: 184

Places torn discapacitat: 16

Places accés A2 a la A1: 20

Taxes

Import: 79,12€

Convocatòria

Concurs oposició

Grup

A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent

Requisits

TITULACIÓ:

a) Estar en possessió de la titulació de doctorat, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència.

b) Estar en possessió del Títol d'Especialització Didàctica o del Títol Oficial de Màster que acredite la formació pedagògica i didàctica.

TORN DISCAPACITAT: els qui participen pel torn de reserva de discapacitat, a més de reunir els requisits generals i específics exigits per a ingrés en cada un dels cossos que es convoquen, hauran de tindre reconeguda una discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent de la docent.

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Seguiment

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia -nº 56 Data: 24/03/2014

Accés a la documentació

Els qui desitgen participar en este procediment selectiu hauran d'omplir el formulari web associat a l'annex I (sol·licitud de participació) i a l'annex V (sol·licitud de destins) que facilitarà esta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (www.juntadeandalucia.es/educacion).

Estes sol·licituds s'ompliran a través del formulari web dissenyat a este efecte, d'acord amb les indicacions i instruccions que en este s'inclouen.

L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'este sistema generarà un número identificatiu, que donarà validesa i unicitat a esta. El referit número identificatiu serà el mateix per a l'annex I (sol·licitud de participació) i per a l'annex V (sol·licitud de destins).

Estos annexos, una vegada impresos, s'hauran de presentar en els registres de les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que establix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud puga siga datada i segellada pel personal de correus.

Les sol·licituds també es podran presentar per mitjà del registre telemàtic de la Junta d'Andalusia a què s'accedirà a través del portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que establix el Decret 183/2003, de 24 de juny, pel qual es regula la informació i atenció al ciutadà i la tramitació de procediments administratius per mitjans electrònics (Internet).

Documentació acreditativa per a personal aspirant de nacionalitat espanyola.

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor, llevat que es preste el consentiment expresse a la consulta de les dades d'identitat a través dels sistemes de verificació d'identitat i ho consignarà en la casella corresponent de la sol·licitud o que s'haja presentat la sol·licitud pel registre telemàtic.

b) L'exemplar per a l'Administració del document 046, llevat que es presente pel torn de reserva de discapacitat.

c) Sol·licitud de destins, segons model de l'annex V.

d) Còpia del títol al·legat com a requisit per a l'ingrés en el cos docent pel que participa en el present procediment selectiu.

e) La documentació acreditativa d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica.

Més documentació

PROCEDIMIENTO SELECTIVO 2014. ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Taxes

Import: 79,12€

La taxa haurà de liquidar-se utilitzant l'imprés oficial, model 046, d'autoliquidació de taxes, que estarà disponible en les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Junta d'Andalusia i que es podrà omplir a través de l'aplicatiu web disponible en el portal web d'esta Conselleria. Esta taxa podrà abonar-se en qualsevol sucursal de les entitats financeres reconegudes com a col·laboradores de la Junta d'Andalusia, que es relacionen en el dors d'este imprés, o a través del sistema de pagament telemàtic que possibilita la plataforma de pagament dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Exempció

- Únicament els qui utilitzen la via telemàtica per a l'ompliment, firma, registre de la sol·licitud i pagament per banca electrònica tindran dret a la bonificació que s'establix en l'apartat 3.3 d'esta Orde. D'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei 18/2003, de 29 de desembre, per la qual s'aproven mesures fiscals i administratives, els qui utilitzen la via telemàtica per a l'ompliment, firma, registre de la sol·licitud i pagament per banca electrònica, tindran dret a una bonificació de 3 ?.

- Personal amb grau discapacitat igual o superior al 33 %. Exempt.

Presentació

Lloc

Les sol·licituds i la documentació que corresponga es presentaran preferentment en el registre de la Delegació Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en què es desitge participar, sense perjuí del que establix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.

De presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè puga ser datada i segellada abans de certificar-se. Si no és així, no es podrà considerar com a presentada en eixa data .

Així mateix, es podrà utilitzar les bústies de documentació que es recullen en article 19 del Decret 204/1995 , de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures organitzatives per als servicis administratius d'atenció directa a la ciutadania, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles, que les remetran a continuació a l'òrgan convocant.

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació a què es referixen els apartats 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3, serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta Orde en el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia.

La documentació justificativa dels mèrits de la fase de concurs i la programació didàctica s'entregaran al tribunal corresponent el dia de l'acte de presentació, en els termes establits en la base octava.

Estat:Obert

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info