Titulaciones valenciano

Ver requisitos.

Convocatòria de 3.000 places per a la realització de proves lliures conduents a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
Objecte del tràmit
Després de la superació de les proves el professorat obtindrà alguna de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estrangeres i de Diploma de Mestre de Valencià.
Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Professorat de nivells no universitaris que reunisca els requisits que s'indiquen a continuació:
Requeriments
1. Ser docent en actiu.
2. No estar participant en en cap dels cursos de la convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització de cursos i proves finals conduents a l'obtenció de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana destinats a docents de centres sostinguts amb fons públics de 6 de novembre de 2013 o haver renunciat a la formació mencionada abans de la publicació d'esta convocatòria.
3. En les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no estar en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments de la llengua estrangera esmentada en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de mestres, o de professors o catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé per disposar de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que d'acord amb la disposició addicional segona de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, es considerarà a tots els efectes capacitat per a l'ensenyament en la llengua estrangera esmentada en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en estes àrees o matèries. Per tant, a este professorat no es requerirà ni s'expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera corresponent.
4. Complir el requisit lingüístic previ.
4.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
Pot sol·licitar la inscripció el professorat que estiga en situació d'acreditar la següent formació lingüística prèvia (una de les dos):
· Nivell 2 del Pla de Formació Lingüisticotécnica en Valencià del Professorat No Universitari.
· Certificat de nivell C1 de valencià (grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat universitari equivalent) o de nivell C2 de valencià (Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat universitari equivalent).
No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en valencià:
· Els participants que estiguen en possessió del certificat de grau mitjà o de grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
· Els participants que han superat el nivell II del Pla de Formació Lingüisticotécnica en Llengües del Professorat No Universitari.
4.2. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera.
Pot sol·licitar la inscripció el professorat que estiga en situació d'acreditar la següent formació lingüística prèvia:
· Nivell B2, o superior, del Marc Comú Europeu de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV núm. 7027, de 20.05.2012), o en l'Orde 93/2013, d'11de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61 2013/, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV núm. 7151, de 13.11.2013 ).
No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera :
· Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyament no universitari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
· Els participants que hagen obtingut la qualificació d'apte en la prova final del Pla Formatiu Competència Comunicativa en Anglés del curs 2012-2013 que tingué lloc el 26 d'octubre de 2013.
4.3. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià.
Pot sol·licitar la inscripció el professorat que estiga en situació d'acreditar la següent formació lingüística prèvia en valencià (una de les dos):
· Nivell 3 del Pla de Formació Lingüisticotécnica en Valencià del Professorat No Universitari.
· Certificat de nivell C2 de Valencià (grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat universitari equivalent).
No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en valencià:
· Els participants que estiguen en possessió del certificat de grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
· Els participants que han superat el nivell III del Pla de Formació Lingüisticotécnica en Llengües del Professorat No Universitari.
5. En les proves per a l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià, segons l'article 5 de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, caldrà estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
Només s'haurà d'aportar el mencionat certificat en aquells casos en què la mencionada titulació administrativa haja sigut emesa per una universitat valenciana a l'empara de l'article 9 de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana i no s'haja registrat en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el que preveu la instrucció quinta de la Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7054, de 26.06.2013).
6. En el cas que se supere el límit de places convocades les inscripcions es prioritzaran segons l'orde establit pels criteris que figuren a continuació.
6.1. Pertànyer a qualsevol dels cossos docents no universitaris recollits en la disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en centres sostinguts amb fons públics o privats en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
a) Funcionaris de carrera en actiu i funcionaris interins d'Educació Infantil, que durant el període d'inscripció presten servicis en un centre públic de la Comunitat Valenciana; així com docents en actiu, d'esta mateixa etapa, en centres privats sostinguts amb fons públics.
b) Funcionaris de carrera en actiu, funcionaris interins que presten servicis en especialitats de Formació Professional, que durant el període d'inscripció presten servicis en un centre públic de la Comunitat Valenciana; així com docents en actiu, d'esta mateixa etapa, en centres privats sostinguts amb fons públics.
c) Funcionaris de carrera en actiu i funcionaris interins, de la resta d'etapes i cossos docents, que durant el període d'inscripció presten servicis en un centre públic de la Comunitat Valenciana, així com docents en actiu en centres privats sostinguts amb fons públics.
d) Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o qualsevol altra administració pública de la Comunitat Valenciana, segons el següent orde de preferència:
d.1) Centres d'Educació Infantil.
d.2) Centres de Formació Professional.
d.3) Resta de cossos i etapes.
e) Personal docent en centres privats.
El personal que preste servicis en centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana, o bé en centres privats i privats sostinguts amb fons públics haurà d'acreditar esta circumstància per mitjà de l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos de novembre o desembre de 2013 o gener de 2014. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de l'interessat, el període afectat, ajustat als terminis indicats anteriorment, el lloc de treball i el segell del centre. En el cas que no es dispose de la nòmina per haver-se incorporat recentment al centre educatiu es pot aportar una còpia del contracte laboral, on haurà de constar la data de firma posterior a l'1 de novembre de 2013.
6.2. Pertànyer a qualsevol dels cossos docents no universitaris recollits en la disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en centres públics d'alguna comunitat autònoma d'Espanya.
a) Funcionaris de carrera en actiu i interins d'Educació Infantil amb centre de destinació en el moment de realitzar la inscripció.
b) Funcionaris de carrera en actiu i interins que presten servicis en les especialitats de Formació Professional.
c) Funcionaris de carrera en actiu i interins, de la resta d'etapes o cossos, amb centre de destinació en el moment de realitzar la inscripció.
Esta circumstància s'haurà d'acreditar per mitjà de l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos de novembre o desembre de 2013 o gener de 2014. En el cas que no es puga aportar podrà ser substituïda pel nomenament per part de l'administració educativa.
Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.
Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 24 de febrer de 2014, ambdós inclosos.
Inici
On s'ha d'anar?
El professorat ha d'omplir i imprimir el formulari de sol·licitud i posteriorment presentar-lo en els llocs següents:
- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.
- I, preferentment, en:
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
46015 Valencia
Tel: 961970062
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
C/ CARRATALÁ, 47Ver plano
03007 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
C/ GREGORIO GEA, 14Ver plano
46009 Valencia
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
Inici
Què s'ha de presentar?
El professorat interessat a participar en les proves lliures ha d'omplir i imprimir el formulari de sol·licitud.
En la sol·licitud, que haurà d'anar firmada, s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits. La documentació haurà d'acreditar-se aportant una fotocòpia compulsada dels originals o presentant originals i fotocòpies perquè siguen compulsades.
Només es prendrà en consideració la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.
Qualsevol informació omesa o consignada erròniament per l'interessat no podrà ser invocada per este a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.
Impresos associats
Proves lliures per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià o en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre Valencià.
Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos
- Llista provisional i definitiva
1. La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat (www.cece.gva.es>Educacio>Formacio del professorat) a partir del dia 31 de març de 2014. S'obrirà un període de 5 dies naturals, a comptar des del dia de la publicació de la llista provisional perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions per registre d'entrada.
2. La llista definitiva de sol·licituds d'admeses i no admeses amb el lloc de realització de les proves es publicarà a partir del 30 d'abril de 2014.
- Publicació de resultats
1. Realitzades les proves, es farà pública en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la llista provisional dels aspirants amb la qualificació d'apte o de no apte.
2. Es podrà interposar una reclamació, per registre d'entrada, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la seua publicació.
3. Les reclamacions seran resoltes en el termini d'un mes, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes i es tindran per definitius els resultats no esmenats.
- Comissió tècnica de revisió
1. Es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves integrada pel cap del Servici de Formació del Professorat i tres tècnics del Servici de Formació del Professorat, un dels quals actuarà com a secretari. No podran formar part d'esta comissió els avaluadors de la part oral o els correctors de la part escrita responsables de la qualificació contra la qual es recorre.
2. La comissió procedirà, si és necessari, a una segona correcció.
3. La comissió emetrà un informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre.
4. El president de la comissió d'avaluació podrà, en tot moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics que es deduïsquen dels expedients i modificar les actes i els registres informàtics corresponents als errors detectats.
Inici
Informació complementària
* CALENDARI DE REALITZACIÓ I CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA A LES PROVES
1. Les proves es realitzaran en dos convocatòries i en els dos casos les proves començaran a les 09.30 hores:
- La primera el dia 24 de maig de 2014.
- La segona, per a les persones que no resulten aptes en la primera, el 20 de setembre de 2014.
2. Tots els participants hauran de confirmar la seua assistència a les proves a través de l'enllaç que s'habilitarà en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat entre el 5 i el 12 de maig, per a la prova del 24 de maig, i entre el 25 d'agost i el 8 de setembre, per a la prova del 20 de setembre.
3. No confirmar-ho implicarà no realitzar la prova.
* LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
Les proves es realitzaran a Alacant, Castelló de la Plana i València, excepte les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que només es realitzaran en la ciutat de València.
* ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LES PROVES
1. Les proves seran úniques per a cada titulació administrativa i hauran de realitzar-se en la llengua objecte de la certificació, tenint en compte els objectius i continguts establits en l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
2. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport posarà a disposició dels aspirants, a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat, materials per a la preparació de les proves regulades per esta convocatòria.
3. Totes les proves es realitzaran en una única jornada, segons el calendari que figura en el punt sext d'esta convocatòria, en l'horari i les seus que s'indicaran amb la publicació de les llistes definitives de sol·licituds admeses.
4. Els participants en les proves lliures per a obtindre la qualificació d'apte han de superar la part oral i l'escrita de les proves, les dos conjuntament, en la mateixa convocatòria bé al maig o bé al setembre.
5. Quan un responsable de l'organització de les proves observe un acte o conducta indeguda, prendrà les mesures oportunes que garantisquen la correcta realització de les proves i ho farà constar en una diligència acreditativa de l'incident.
6. L'ús per part dels aspirants de mitjans il·lícits en el transcurs de la prova o la suplantació de personalitat seran sancionats amb la qualificació de no apte, sense perjuí de l'exigència de la responsabilitat que corresponga.
* IDENTIFICACIÓ DELS ASPIRANTS
1. Els aspirants han de portar a l'examen un document oficial d'identitat.
2. L'organització de la prova podrà requerir, en qualsevol moment, la identificació dels aspirants, que hauran d'acreditar la seua personalitat per mitjà de l'exhibició del document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció, sense que siguen vàlides còpies d'estos documents.
* ATENCIÓ ALS ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT
1. S'adoptaran les mesures necessàries perquè els aspirants amb discapacitat tinguen les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta dels participants.
2. Els aspirants amb discapacitat, que hauran de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en les proves, a què hauran d'adjuntar, a part de la resta de documentació requerida en l'annex I, el certificat que acredite esta circumstància perquè es puguen realitzar les adaptacions que calguen de temps i mitjans per a fer l'examen en les condicions més favorables, sense que puguen ser eximits de la realització de cap de les àrees de la prova. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta d'aspirants.
Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria té a la seua disposició el correu de contacte: cefire@gva.es
Criteris de valoració
- La comissió d'avaluació establirà els requisits de superació de les proves, la puntuació mínima per a aprovar, així com els criteris i barems de la part oral i també per a la correcció i valoració de la part escrita, per a aconseguir la uniformitat i garantir la igualtat dels aspirants.
- Els criteris de correcció de les proves estaran disponibles en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat abans de l'inici de les proves del primer període.
Material per a la realització de les proves.
Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Convocatòria de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la realització de les proves lliures conduents a l'obtenció de les titulacions administratives de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià (publicada en la web de la Conselleria).
Llistat de normativa
Vegeu convocatòria
Llistat de seguiment
Consulta els llistats provisionals, definitius i confirmació d'assistència
 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info