Bossa treball - francés

Convocatòria de constitució de bossa extraordinària de treball per al cos de Professors d'Escola Oficial d'Idiomes en l'especialitat de Francés.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 Valencia

Web:

http://www.cece.gva.es/

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Prova

Grup

A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent

Requisits

a) Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que a continuació es detallen:

1. Llicenciat en:

-Filologia Francesa.

-Traducció i Interpretació en Francés.

-Lingüística Francesa.

2. Qualsevol titulació universitària superior de l'Àrea d'Humanitats i estar en possessió del Certificat de Nivell Avançat o Certificat d'Aptitud de Francés de l'Escola Oficial d'Idiomes.

3. Qualsevol titulació universitària superior i haver cursat i superat un cicle dels estudis conduents a l'obtenció de la llicenciatura de Francés, a més d'estar en possessió del Certificat de Nivell Avançat o Certificat d'Aptitud de Francés de l'Escola Oficial d'Idiomes.

b) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Mitjà de publicació

Web- Data: 06/02/2014

Accés a la documentació

Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que també podran obtindre en l'adreça d'internet: http://www.cece.gva.es/per/es/bolsas.htm

Presentació

Lloc

La dita sol·licitud es dirigirà preferentment, junt amb la documentació relacionada en l'annex IV, a la Direcció Territorial d'Educació de València, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació serà del 10 al 17 de febrer de 2014, ambdós inclosos

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info