BOLSA DE TRABAJO EOIS

Professors d'escoles oficials d'idiomas (accés extraordinari), especialitats Alemany, Xinés, Anglés, Portugués.

Organisme

Junta d'Andalusia

Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Av. Juan Antonio de Vizarrón s.n.

Edifici Torretriana, Illa de la Cartuja

41092 Sevilla

Tel. 95 506 40 00

Fax 95 506 40 10

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

Grup

A/B - Llicenciatura / Diplomatura

Requisits

Vegeu l'apartat 2.2 de la convocatòria.

Requisits generals

Seguiment

Etapa: [Bases i obertura de termini]

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia -nº 3 Data: 07/01/2014

Accés a la documentació

Els que desitgen participar en esta convocatòria hauran d'emplenar el formulari web associat a la sol·licitud de participació que facilitarà esta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Documentació acreditativa que ha d'adjuntar-se amb la sol·licitud:

- Personal participant de nacionalitat espanyola:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor, si el personal aspirant no presta el consentiment exprés per a això, marcant amb una X la casella corresponent de la sol·licitud, per a la consulta de les dades d'identitat a través dels Sistemes de Verificació d'Identitat.

b) Fotocòpia del títol al·legat o títols al·legats, si és el cas, o del resguard d'haver abonat els drets per a expedir-lo.

c) En el cas d'aportar una titulació que no faça referència expressa a l'especialitat o modalitat cursada, haurà de presentar-se, a més del títol, una fotocòpia del certificat acadèmic personal comprensiu de totes les matèries cursades per a obtindre'l.

d) Fotocòpia de l'acreditació, o exempció si és el cas, del requisit relatiu a la formació pedagògica i didàctica establit pel Ministeri per a l'accés als cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i de professors d'escoles oficials d'idiomes.

e) Fotocòpia de la documentació justificativa dels mèrits al·legats, segons el barem que figura en l'annex II d'esta convocatòria.

- Personal participant que no tinga la nacionalitat espanyola:

A més de presentar les fotocòpies dels documents b), c), d) i e) enumerats anteriorment:

- El personal aspirant que residisca a Espanya haurà de presentar una fotocòpia del document d'identitat o passaport, i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari, o si no n'hi ha, de la targeta temporal de resident comunitari o de personal treballador comunitari fronterer, en vigor, en el cas que no haja donat el consentiment exprés per a la consulta de les dades d'identitat a través dels Sistemes de Verificació d'Identitat.

- El personal que siga nacional de la Unió Europea o d'algun estat a què, en virtut de l'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, se li aplique la lliure circulació de persones treballadores i que no residisquen a Espanya, bé per residir en l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport.

- El personal familiar inclòs en el paràgraf anterior haurà de presentar una fotocòpia del passaport o del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la targeta o l'exempció del visat i de l'esmentada targeta. En cas contrari, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de la persona amb la qual hi ha este vincle, que no està separada de dret del seu cònjuge i, si és el cas, que el personal participant viu a costa seua o està a càrrec seu.

Presentació

Lloc

Es presentaran preferentment en les delegacions territorials d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que establixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 07/01/2014.

Estat:Obert

Informació complementària

Resolució de 13 de desembre de 2013, de la Direcció General de Gestió de Recursos Humans, per la qual es realitza la convocatòria per a l'accés extraordinari a determinades borses de treball dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, en centres docents

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info