BOLSA DE TRABAJO SECUN.

 • 10 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTACIÓN
 • Professors/ores d'Ensenyança Secundària (accés extraordinari), especialitats Filosofia (Francés), Geografia i Història (Francés), Matemàtiques (Francés), Física i Química (Francés), Educació Física (Francés), Filosofia (Anglés), Geografia i Història (Anglés), Matemàtiques (Anglés), Física i Química (Anglés), Educació Física (Anglés), Construccions Civils i Edificació (Anglés).

  Organisme

  Junta d'Andalusia

  Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

  Av. Juan Antonio de Vizarrón s.n.

  Edifici Torretriana, Illa de la Cartuja

  41092 Sevilla

  Tel. 95 506 40 00

  Fax 95 506 40 10

  Convocatòria

  BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

  Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

  Requisits

  Vegeu l'apartat 2.2 de la convocatòria.

  Requisits generals

  Seguiment

  Fase: Convocatòria

  Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia -nº 3 Data: 07/01/2014

  Accés a la documentació

 • Els que desitgen participar en esta convocatòria hauran d'omplir el formulari web associat a la sol·licitud de participació que facilitarà esta administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  Documentació acreditativa que ha d'adjuntar-se amb la sol·licitud:
  - Personal participant de nacionalitat espanyola:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor si el personal aspirant no hi dóna el consentiment exprés, marcant amb una X la casella corresponent de la sol·licitud, per a la consulta de les dades d'identitat a través dels sistemes de verificació d'identitat.
  b) Fotocòpia del títol al·legat o títols al·legats, si és el cas, o del resguard d'haver abonat els drets per a expedir-lo.
  c) En el cas d'aportar una titulació que no faça referència expressa a l'especialitat o modalitat cursada, haurà de presentar-se, a més del títol, una fotocòpia del certificat acadèmic personal que comprenga totes les matèries cursades per a obtindre'l.
  d) Fotocòpia de l'acreditació, o exempció si és el cas, del requisit relatiu a la formació pedagògica i didàctica establit pel Ministeri per a l'accés als cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, i de professors d'escoles oficials d'idiomes.
  e) Fotocòpia de la documentació justificativa dels mèrits al·legats, segons el barem que figura en l'annex II de la present convocatòria.
  - Personal participant que no tinga la nacionalitat espanyola:
  A més de presentar les fotocòpies dels documents b), c), d) i e) enumerats anteriorment:
  - El personal aspirant que residisca a Espanya haurà de presentar una fotocòpia del document d'identitat o passaport, i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari o, si no n'hi ha, de la targeta temporal de resident comunitari o de personal treballador comunitari fronterer, en vigor, en el cas que este personal no haja donat el consentiment exprés per a la consulta de les dades d'identitat a través dels sistemes de verificació d'identitat.
  - El personal que siga nacional de la Unió Europea o d'algun estat a què, en virtut de l'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores i que no residisquen a Espanya, bé per residir a l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport.
  - El personal familiar inclòs en paràgraf anterior haurà de presentar una fotocòpia del passaport o del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la targeta o l'exempció del visat i d'esta targeta. En cas contrari hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de la persona amb qui hi ha este vincle del fet que no està separada de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que el personal participant viu a costa seu o està a càrrec seu.

 • Presentació


  Lloc

  Es presentaran preferentment a les delegacions territorials d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que establixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia


  Altres formes

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

 • 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 07/01/2014.


  Estat:Obert

 • Informació complementària

  Resolució de 13 de desembre de 2013, de la Direcció General de Gestió de Recursos Humans, per la qual es realitza una convocatòria per a l'accés extraordinari a les borses de treball de determinades especialitats dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional amb perfil bilingüe en centres docents públics dependents d'esta Conselleria.

 •  
  Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

  Horario y ubicación


    Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

    965227677 - Fax. 965227677

    Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

  Esta web utiliza cookies…+info