Ayudas contratación personal investigador

De carácter predoctoral. Hasta 15 de octubre.

 • Nom del tràmit
 • Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa VALi+d. (ACIF)
  Objecte del tràmitL'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes dirigides a la contractació, pels centres d'investigació, de personal investigador en formació de caràcter predoctoral.
 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsLes entitats beneficiàries d'estes ajudes són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.Les persones sol·licitants dels contractes seran aquelles que complisquen els requisits exigits en la base 3 de l'annex IIRequerimentsa) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si és el cas.
  b) Residir a la Comunitat Valenciana.
  c) Estar en possessió d'un títol espanyol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat, finalitzat després de l'1 de gener de 2010. La data de finalització d'estudis de la titulació requerida podrà ser posterior a l'1 de gener de 2006 per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2009.
  d) Estar admeses en un programa oficial de doctorat en la seua fase d'investigació en una universitat de la Comunitat Valenciana.
  e) Posseir una nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat igual o superior a 7'5 punts. La nota mitjana de l'expedient acadèmic s'obtindrà d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'establix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i de validesa en tot el territori nacional. En cas que en la certificació oficial no conste la nota mitjana de l'expedient acadèmic, s'haurà de presentar certificat de finalització d'estudis i nota mitjana de l'expedient acadèmic en base 10, expedit per la universitat.
  f) No estar en possessió del títol de doctor o doctora.
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagamentLa Generalitat aportarà 16.800 euros per any de contracte, que serà la quantitat mínima bruta que rebrà la persona contractada. A més, aportarà la quantitat necessària per a cobrir els costos de Seguretat Social del contracte corresponents a la dita quantitat. Els centres podran incrementar a càrrec dels seus propis pressupostos la quantia de l'ajuda que s'establix en la present convocatòria
 • Quan s'ha de sol·licitar?Termini de presentacióEl termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de setembre al 15 d'octubre de 2013, llevat que en l'annex corresponent se n'especifique un altre. Finalitzat este termini, o el que s'establisca en els annexos corresponents, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol·licituds rebudes en qualsevol dels llocs indicats en l'article 38.4 de la LRJPAC. Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada persona candidata. Cada tutor o director de tesi podrà presentar un sol candidat o candidata com a màxim. El centre beneficiari comprovarà que la documentació presentada s'ajusta als requisits establits en esta convocatòria i no és contrària a la normativa del centre, així com el seu compromís d'acceptar les normes regulades en esta convocatòria. Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del representant legal o persona en qui delegue de l'entitat en què es desitge realitzar el treball d'investigació i del director o directora de la investigació. Per a omplir este requisit en les sol·licituds telemàtiques amb certificat de firma digital, els centres d'investigació aportaran una relació de les persones sol·licitants firmada per qui exercisca la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació i els directors o directores de tesi.
 • On s'ha d'anar?La sol·licitud es presentarà, junt amb la documentació requerida en cada cas, en els registres dels centres d'investigació on l'investigador proponent tinga o tindrà la seua vinculació estatutària o laboral. En cas que el centre d'investigació no dispose de registre d'entrada, la sol·licitud s'haurà de presentar en un registre oficial dins del termini indicat. En cas que els sol·licitants opten per presentar la seua sol·licitud en una oficina de correus d'Espanya, ho faran en sobre obert perquè cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus abans de ser certificat. Els centres d'investigació presentaran les sol·licituds rebudes en qualsevol dels llocs indicats en l'article 38.4 de la LRJPAC, llevat que en l'annex corresponent se n'especifique un altre.
 • Què s'ha de presentar?L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Còpia del títol espanyol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat.
  b) Currículum de la persona sol·licitant.
  c) Certificat emés per la secretaria del centre, o còpia confrontada, en què conste l'obtenció del títol i la nota mitjana de l'expedient acadèmic en base 10 tant de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i de la titulació de màster o si és el cas dels crèdits cursats que possibiliten l'accés al programa de doctorat en la seua fase d'investigació.
  d) Certificat emés per l'òrgan competent del centre d'estar admés en un programa de doctorat en la seua fase d'investigació.
  e) Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar, segons l'esquema següent:
  - Antecedents i estat actual del tema. Bibliografia més rellevant
  - Objectius concrets de la investigació
  - Metodologia
  - Pla de treball
  - Vinculació de l'activitat proposada a les línies d'investigació del grup d'acollida
  f) En el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3 c), hauran d'aportar fotocòpia del llibre de família i certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social.Impresos associatsVeure impresos associats. Programa VALi+d per a investigadors en formació
 • El Servici de Política Científica, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que siguen procedents en execució d'esta. Si la documentació aportada és incompleta o presenta errors esmenables es requeriràan en el servidor d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es), o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que, si no ho fan, se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que establix l'article 71 de la LRJPAC i amb els efectes previstos en l'article 42.1 de l'esmentada llei. Addicionalment, també podrà comunicar-se la mencionada incidència per correu electrònic. Durant el període d'esmena no es podran modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. Les ajudes regulades en la present orde s'atorgaran en règim de concurrència competitiva i, per això, en virtut del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les notificacions es faran per mitjà de publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es), que tindran tots els efectes de notificació practicada.
 • 4. Les ajudes i beques objecte de regulació en esta orde no establiran cap vinculació, laboral o administrativa, entre les persones beneficiàries i la Generalitat.
 • Quins recursos són procedents contra la resolució?Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció que fa del seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/1/99).h
 • Informació complementàriaLa duració de les ajudes serà de tres anys. La data d'inici dels contractes serà determinada en la resolució de concessió i serà posterior a l'1 de gener de 2014. A més de pel transcurs del termini establit, l'ajuda finalitza en el moment que s'obtinga el títol de doctor o doctora. No obstant això, es podrà sol·licitar a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, en el termini d'un mes des de la lectura i defensa de la tesi doctoral, continuar disfrutant del contracte fins al màxim del període concedit en eixa anualitat. La dita sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:
  - Informe específic del treball a realitzar en el dit període.
  - Informe del director o directora del treball de tesi, sobre la conveniència del treball a realitzar i de l'ampliació del període.Del període màxim de gaudi de l'ajuda es descomptaran els períodes en què s'haja disfrutat d'altres beques o ajudes equivalents per la seua anàloga naturalesa, atenent criteris com l'objecte, la quantia, el procés de selecció o altres, i pel temps disfrutat d'esta durant la fase d'investigació del programa de doctorat.Criteris de valoracióLa comissió de selecció fixarà la nota mitjana mínima per cada àrea de coneixement ANEP i tindrà en compte els criteris següents:
  a) Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la persona preseleccionada. Esta nota serà la mitjana ponderada de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i del títol oficial de màster, o si és el cas, dels crèdits cursats que possibiliten l'accés al programa de doctorat (70%).
  b) Avaluació de la memòria descriptiva del projecte d'investigació (20%).
  c) Avaluació del currículum del sol·licitant (10%). Les renúncies que es produïsquen entre les persones beneficiàries, fins a la data prevista per a la seua incorporació en la resolució de concessió, podran ser cobertes amb l'adjudicació de noves beques a les persones sol·licitants següents, per l'orde de reserva establit, per àrea de coneixement i puntuació, en la dita resolució.ObligacionsSón obligacions del centre d'investigació:
  a) Formalitzar un contracte laboral a temps complet d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació o amb la legislació aplicable a cada institució i remetre'n una còpia a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència .
  b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que siguen necessaris per al normal exercici de la seua activitat.
  c) Recolzar la formació del personal contractat, facilitant qualsevol activitat que siga necessària per a la seua millor formació o orientació professional i d'ocupació, així com la realització d'estades breus en centres d'investigació, assistència i participació en congressos, i altres activitats relacionades amb la seua investigació.
  d) Vigilar que el personal investigador contractat realitze amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on aquell es duga a terme.
  e) Vetlar perquè el personal investigador contractat romanga en el centre d'aplicació del contracte, amb el mateix director de tesi o projecte. Qualsevol alteració o incidència que afecte les condicions sota les quals es va concedir l'ajuda haurà de ser autoritzada per la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència i necessitarà la conformitat dels centres i investigadors implicats.
  f) En cas que es plantege la renúncia al contracte, l'entitat beneficiària de l'ajuda haurà de reintegrar la part proporcional de la dita ajuda corresponent al temps de contracte no disfrutat pel personal investigador contractat.
  g) El tutor o director de tesi serà la persona responsable de supervisar el treball del personal investigador contractat, així com d'emetre els informes anuals o finals del contracte, o sobre qualsevol possible incidència que sorgisca durant el període de duració del contracte.
  h) Comunicar a la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència la lectura i defensa de la tesi doctoral en el termini d'un mes des que es produïsca, termini durant el qual haurà de presentar una còpia del resguard de la sol·licitud del títol de doctor.
 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativaORDE 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 7081 / 02.08.2013)Llistat de normativaVegeu l'Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info