Técnico Aux. Biblioteca

Plazo, veinte días tras su publicación en el BOE.

Tècnics auxiliars de biblioteques

Organisme

Ajuntaments província Alacant

Dénia

Tel:965780100

Places

Nombre de places: 1

Taxes

Import: 40,00€

Convocatòria

Concurs oposició

Grup

C2 - Graduat/ada en educació secundària obligatòria

Requisits

TITULACIÓ: TÍTOL DE GRADUAT ESCOLAR O FP1

Enllaç directe a la web de l'organisme

Seguiment

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 1 Data: 02/01/2013

Accés a la documentació

Qui desitge participar en la prova d'accés haurà de sol·licitar-ho amb el model normalitzat d'instància (ANEXO I) que facilitarà tant el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Dénia, com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o obtindre's a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Dénia (www.denia.es), i hauran d'adjuntar els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida.

c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.

d) Relació de mèrits que s'aportaran en la fase de concurs i referits al termini de presentació d'instàncies.

Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud en què continga declaració expressa i formal de que reunixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats). Així mateix, hauran de comprometre's al compliment de l'acte d'acatament de la constitució i, si és el cas, de l'estatut d'autonomia corresponent i de la resta de l'ordenament jurídic. Les persones amb discapacitat hauran d'aportar fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i graduació d'esta. La documentació que hauran d'aportar els aspirants per a acreditar que complixen els requisits exigits en la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, es farà per mitjà de l'original o la fotocòpia compulsada o confrontada

Taxes

Import: 40,00€

el qual podrà fer-se efectiu, omplint prèviament el corresponent model d'autoliquidació obtingut a través de les oficines o pàgina web de l'Ajuntament, per qualsevol de les formes que a continuació s'assenyalen:

· bé per mitjà d'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació tributària, que s'indiquen en els models d'autoliquidació,

· a través dels caixers automàtics que existixen en les oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament,

· per via telemàtica, a través de la pàgina web de l'Ajuntament. En este cas, l'ingrés de l'import es realitzarà en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març.

· o, qualsevol altre mitjà de pagament d'acord amb l'art. 38.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Exempció

Estan exempts del pagament de la taxa en els casos següents:

- Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, de sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives.

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

- Membres de família nombrosa en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de la Família Nombrosa. La condició de família nombrosa de categoria especial s'acreditarà per mitjà del corresponent títol actualitzat.

Tindran dret a una bonificació del 50% de les taxes els obligats tributaris que acrediten ser membres de família nombrosa de categoria general.

Presentació

Lloc

Registre General de l'Ajuntament.

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

20 dies naturals, a partir del següent de la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info