Concurso publicación

Presentación desde el día 02 de enero a 25 de marzo de 2013.

Nom del tràmit

Sol·licitud de participació en el concurs per a la publicació d'un treball d'investigació finalitzat o d'una tesi doctoral defesa durant l'any 2012.

Objecte del tràmit

L'objecte del treball d'investigació o tesi doctoral podrà ser qualsevol tema relacionat amb el dret parlamentari o amb l'activitat concreta que realitzen les Corts Valencianes.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a la publicació d'este treball totes aquelles persones que hagen realitzat treballs d'investigació o hagen defés les seues tesis doctorals durant l'any 2011, en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana

Inici

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'autor o autora rebrà en concepte de drets d'autor de l'obra objecte de la concessió la quantitat de mil cent euros (1.100,00 euros).

El preu de la venda dels exemplars impresos el fixaran les Corts Valencianes una vegada coneguts els costos de l'edició i el notificarà a l'autor o autora en el termini de quinze dies.

L'editor queda obligat a entregar gratuïtament a l'autor o autora 50 exemplars de la primera edició de l'obra i 25 de cada edició successiva.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà el dia 2 de gener del 2013 i finalitzarà el dia 25 de març de 2013.

Inici

On s'ha d'anar?

Davant de la Mesa de les Corts

MESA DE LES CORTS VALENCIANES

PL. SAN LORENZO, 4

46003 Valencia

Tel: 963876100

Inici

Què s'ha de presentar?

Els qui desitgen optar a la publicació del seu treball hauran de presentar, en el Registre General de les Corts Valencianes, una instància, dirigida a la Mesa de les Corts Valencianes, en què consten les següents dades personals de la persona sol·licitant: nom, cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, telèfon i edat.

En el cas de treballadors d'investigació hauran de fer-se constar, degudament justificades, la data de la realització i, si és el cas, les ajudes rebudes per a este i la direcció o coordinació.

En el cas de tesis doctorals haurà de fer-se constar la seua data de lectura i defensa, la qualificació i el director o directora d'esta.

A esta instància s'haurà d'adjuntar:

1. Currículum de la persona sol·licitant, amb els documents que acrediten la veracitat dels mèrits al·legats.

2. Informe de la persona que ha dirigit o coordinat la tesi doctoral o el treball d'investigació, expressant les raons que, al seu parer, justifiquen i aconsellen la publicació del treball.

Impresos associats

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN CONCURS PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ O TESIS DOCTORALS

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

- La decisió sobre l'obra seleccionada per a ser publicada correspondrà a la Mesa de les Corts Valencianes, que podrà comptar amb l'assessorament d'experts i que farà pública la seua decisió abans del 31 de maig del 2013.

- El concurs podrà ser declarat desert, i la decisió de la Mesa de les Corts Valencianes serà inapel·lable.

Inici

Quins recursos són procedents contra la resolució?

La decisió de la Mesa de les Corts Valencianes serà inapel·lable

Inici

Informació complementària

* OBJECTE DEL TREBALL

L'objecte del treball d'investigació o tesi doctoral podrà ser qualsevol tema relacionat amb el dret parlamentari o amb l'activitat concreta que realitzen les Corts Valencianes

.

* CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

- Les tesis doctorals o treballs d'investigació que desitgen concórrer al concurs tindran una extensió mínima de 125 folis i màxima de 250 folis, amb un interlineat d'1,5, tipus de lletra Times New Roman, cos 12, i hauran d'estar redactats, indistintament, en valencià o en castellà. Es presentaran dos exemplars de la tesi doctoral o del treball d'investigació. Un exemplar es presentarà en el Registre General en suport paper (sense esmenes, ratllades o raspadures) junt amb els documents requerits en la base tercera. Un altre exemplar s'enviarà en suport digital, una vegada entregat físicament l'exemplar en paper, per correu electrònic a l'adreça , en document de Word de Microsoft per a Windows o assimilable.

Obligacions

DE LES PERSONES SELECCIONADES:

- La persona seleccionada assumix l'obligació de firmar un contracte amb la Cambra en què declare l'autoria del text; que és original seu i no infringix altres drets reconeguts, i que efectua una cessió no exclusiva de l'obra per a la seua traducció, publicació, venda, reproducció i difusió en els suports analògics o electrònics que les Corts consideren adequats.

- Les persones seleccionades assumixen l'obligació d'entregar el treball, en suport digital, per correu electrònic, , en un termini no superior als 30 dies des de la notificació, a la part autora, de la selecció per la Mesa de les Corts.

- Les innovacions (incloent-hi la supressió o inclusió de paràgrafs) establides per l'autor o autora, i que comporten un augment superior a un 10 per 100 del cost total de la composició de l'obra, serà per compte de l'autor o autora. No es comptabilitzaran com a tals les de caràcter tipogràfic, que aniran sempre a càrrec de l'editor.

DE LES CORTS:

- Les Corts Valencianes, queden obligades a posar a la venda, en un termini no superior a dos anys, la primera edició impresa de l'obra seleccionada; en eixe mateix termini es publicarà l'obra en format electrònic en la pàgina web de les Corts. Este termini es comptarà a partir del dia en què la part autora entregue l'original complet de l'obra, en condicions adequades per a la impressió.

- Les Corts Valencianes remetran a la persona autora un joc de proves d'impremta per a la correcció del text, que es compromet a tornar en el termini de 20 dies amb les correccions que corresponguen, que hauran de ser incorporades al text. Les Corts Valencianes s'encarregaran de les correccions de tipus ortotipogràfic, així com de l'aplicació dels criteris d'edició.

- Si transcorregut el mencionat termini la part autora no entrega les proves corregides, les Corts Valencianes podran fer-ne la correcció sense que tinguen cap responsabilitat si el resultat de la correcció no és satisfactori per a l'autor o autora.

- D'altra banda, les Corts Valencianes queden obligades a fer figurar el nom de la persona autora en forma destacada en tots els exemplars de l'obra i a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel·lectual seguida del nom i cognoms, pseudònim i l'any de la primera edició, a més de la menció de la llicència Creative Commons de reconeixement -no comercial- sense obra derivada.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Concurs per a la publicació d'un treball d'investigació finalitzat o tesi doctoral defesa durant l'any 2012 (DOCV núm. 6915, de 03/12/12).

Llistat de normativa

Vegeu bases convocatòria

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info