Abierto plazo matrícula inglés

Pla formatiu Competència comunicativa en anglés de la Conselleria. (4 d'octubre)

Plurilingüisme

Pla formatiuConvocatòriaInscripcióPreguntes freqüents
La societat europea actual es caracteritza per la seua diversitat cultural i lingüística, en què comunicar-se es converteix en una necessitat prioritària per l'enteniment intercultural i la cohesió social. Als últims anys, és cada vegada major la importància de les llengües estrangeres en relació amb els nous desafiaments relacionats amb la construcció de la identitat plurilingüe i pluricultural d'Europa del segle XXI.
L'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres s'han convertit doncs en un objectiu educatiu ja que, d'una banda, contribuïxen a l'educació integral de l'alumnat i, d'una altra, fomenten l'enteniment entre pobles i la relació amb cultures diferents.
La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, conscient de la importància dels idiomes estrangers i seguint les recomanacions del Consell d'Europa, aposta per fomentar el plurilingüisme en els centres escolars, introduint l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres, l'anglés fonamentalment, en edats cada vegada més primerenques.
Conscient també que esta formació ha d'estendre's a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, a través del Servici de Formació del Professorat (SFP) i de la xarxa de Centres de Formació, Innovació i de Recursos Educatius (CEFIRE), proposa un Pla de Formació en Llengües Estrangeres. Este Pla es compon de diverses accions diferenciades però relacionades entre sí:
Un itinerari de formació lingüística en Valencià.
Un itinerari de formació lingüística en anglés, a través de cursos semipresencials.
Un programa integral de suport a l'ensenyament i a l'aprenentatge de llengües consistent en una formació metodològica (TILC).
Convocatoria

Cursos d'ANGLÉS en línia dirigits al professorat d'ensenyances no universitàries, en exercici en centres sostinguts amb fons públics
Títol del curs: Competència comunicativa en anglés

La formació permanent del professorat en llengües estrangeres és una de les prioritats del Pla de Formació del Professorat, on es busca potenciar la millora de la seua ensenyança i els programes plurilingües. Així en l'Article 12. Formació del professorat del DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària en la Comunitat Valenciana. [2012/7817] s'establix que la Conselleria competent en matèria d'educació facilitarà la formació contínua del professorat en valencià i en anglés, a través de la Direcció General competent en matèria de formació del professorat.

Per tot això i per a garantir que l'alumnat aprenga una llengua estrangera des d'edats molt primerenques, el Servici de Formació del Professorat desenrotlla un programa d'activitats de formació perquè la competència lingüística del professorat millore. Amb la finalitat de possibilitar que el professorat puga aconseguir, sense cap tipus de restricció horària durant els set dies de la setmana, els seus objectius i el nivell d'anglés desitjat, el Servici de Formació del Professorat en col·laboració amb les Escoles Oficials d'Idiomes posa en marxa tres TIPUS d'actuacions distintes en funció de les necessitats de formació dels centres educatius.

 1. Formació semipresencial. Curs en línia autònom + presencial EOI.
 2. Formació per al professorat en què es dóna prioritat a aquell destinats en centres de la xarxa de centres plurilingües, d'Educació Infantil i de Programes Plurilingües. Curs en línia tutoritzat + presencial EOI.
 3. Formació en línia. Curs en línia autònom.

Destinataris i requisits

És destinatari el professorat dels centres educatius sostinguts amb fons públics dels nivells d'ensenyança no universitaris, el professorat interí i en borsa de treball.

El professorat que presta servicis en un centre concertat haurà d'acreditar-ho per mitjà del contracte laboral vigent per al present curs o d'una nòmina actual.

Prioritats

 1. Professorat especialista en educació infantil que actualment impartix docència en eixe nivell.
 2. Professorat d'educació primària i secundària no especialista en idioma estranger que participa en projectes lingüístics innovadors d'ensenyança plurilingüe.

Places i nivells

S'oferixen tots els nivells fins a un B2 del MECRL. A partir del nivell inicial es podrà accedir i superar tots els nivells sense restriccions fins a superar un nivell B2.

 1. 2.400 places per a formació semipresencial. Tindran accés en línia a la plataforma (My Oxford English - modalitat A), així com als grups presencials de conversació de les Escoles Oficials d'Idiomes.
 2. 600 places per a formació semipresencial. Tindran accés en línia a la plataforma amb especial seguiment tutorial, on a més desenrotllaran sessions de conversació quinzenals (My Oxford English - modalitat B). També participaran en els grups presencials de conversació de les Escoles Oficials d'Idiomes.
 3. 5.000 places per a formació online. Grup autònom que tindrà accés en línia a la plataforma (My Oxford English - modalitat A). En este tipus de formació podrà participar tot el professorat que no tinga accés als horaris presencials o només vullga una formació purament online.

Duració

La formació tindrà una duració d'un curs escolar. L'accés a la formació en línia finalitzarà el 31 d'agost de 2013 i la prova final serà a determinar durant el mes de setembre.

Condicions de participació i certificació

El professorat seleccionat es compromet a la realització de les activitats del curs en la seua totalitat amb una dedicació mínima de tres hores a la setmana en la seua modalitat en línia. En les modalitats semipresencials l'assistència a les sessions presencials és obligatòria. El professorat que, no es trobe en el cas descrit anteriorment, no reflectisca la dedicació necessària per al progrés en l'aprenentatge o hi haja un desaprofitament manifest del curs, serà donat de baixa i perdrà el dret a la certificació. En este cas la inscripció passarà al següent sol·licitant en la llista d'espera.

Se certificaran 120 hores de formació a distància o 180 hores de formació semipresencial, segons corresponga, amb el nivell que s'acredite per mitjà de la realització d'una prova final, dissenyada a este efecte.

Estes certificacions tindran efecte de Formació Permanent. Totes aquelles que superen un nivell B2, tindran accés, sense un altre requisit, als cursos del Pla de Formació Lingüisticodidàctica per a l'obtenció de la Capacitació en Llengües estrangeres, modalitat Anglés.

No obstant això, l'obtenció de l'acreditació oficial o títol del nivell de coneixement de la llengua s'haurà de realitzar a través de les institucions competents: EOI, Universitat, etc.

Inscripció

El procés d'inscripció s'obrirà el dia 20 de setembre de 2012 a les 14:00 i finalitzarà el 4 d'octubre de 2012 a les 23:59

Horaris disponibles a les Escoles Oficials d'Idiomes

Preguntes freqüents

Procés d'inscripció

 1. Per a inscriure't en els cursos d'Anglés, en primer lloc, has de saber quin és el teu nivell d'anglés en la plataforma en línia que partix d'un nivell A1 i, a través d'un itinerari de 10 nivells, arriba a un nivell B2. Per a això, has de realitzar el Placement test o prova de nivell que consistix en 50 preguntes de les quals 21 contenen prova d'àudio. No es tracta d'un examen, és una prova molt completa que permet verificar totes les competències de comprensió oral o escrita de l'alumnat i posicionar-lo en el nivell adequat als seus coneixements. Per a accedir a la prova, polsa ací.
 2. Una vegada finalitzat el Placement test, et dirà el nivell que has d'indicar en el procés d'inscripció en els cursos. Des de la pàgina del resultat podràs accedir directament al procés d'inscripció. En cas de no poder realitzar la inscripció en eixe moment, recorda el nivell obtingut per a, amb posterioritat, realitzar la inscripció. Per tal d'accedir polsa ací (disponible a partir del 20/09/12 a las 14:00).
 3. Per a cursar anglés en la Modalitat tipus A o B, Semipresencial, has de marcar esta opció i ordenar les teues preferències d'acord amb les seus i aularis de l'EOI i les franges horàries disponibles segons l'horari disponible en la fitxa d'inscripció. En esta modalitat formativa el curs en línia es completa amb 60 hores de sessions presencials en les EOI.
 4. Si no pots acudir en una franja horària o a un aulari determinat, no el selecciones. L'assignació de grups serà definitiva i no es realitzaran canvis.
 5. Si els teus horaris són incompatibles, i no pots o no vols assistir a les sessions presencials, marca l'opció Autònoma. El curs en línia és igual per a tots els participants.
 6. Si marques les dos opcions (Semipresencial i Autònoma), en cas de no haver-hi disponibilitat horària en l'aulari i la franja indicats, se t'inscriurà automàticament en la formació Autònoma.
 7. Les peticions s'atendran per l'ordre de prioritat de la convocatòria dels cursos així com pel nivell obtingut i les preferències d'horaris i seus.
 8. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció el Servici de Formació del Professorat crearà els grups, els publicarà a la seua pàgina web per a la seua confirmació. Serà obligatori confirmar el grup assignat per a participar. A continuació, es facilitarà les dades estrictament necessàries a la plataforma en línia My Oxford English perquè t'envie un correu amb les claus d'accés i així iniciar el curs en línia. També es publicaran els grups formats en les EOI amb els seus horaris. Les 600 primeres inscripcions seleccionades que complisquen amb els requisits prioritaris conformaran els grups de la formació tipus B.

Preguntes freqüents

 1. Es publicaran mòduls individuals com anys anteriors en el PALE?

  La formació oferida per la present convocatòria substituïx l'itinerari formatiu d'anys anteriors. Tant als mòduls presencials com als cursos en línia.

 2. S'oferiran més activitats de formació lingüística en anglés este curs?

  És un convocatòria única, no es convocaran més cursos de Competència comunicativa en anglés.

 3. Qui ha de fer el Placement test?

  Tot el professorat ha de realitzar el Placement test abans de la inscripció, tant si ha cursat mòduls, com si va fer el curs en línia d'anglès, com si ha fet PALE, com si no. És una prova que ens situa en el nostre nivell d'aprenentatge.

 4. Les prioritats de participació varien en funció de la modalitat?

  Les prioritats de participació estan establertes a la Convocatòria, no varien en funció de la modalitat que se sol·licite.

 5. Quina és la duració del curs?

  La duració de les sessions presencials del curs en les EOI finalitza al mateix temps que les classes presencials de l'escola.
  La duració del curs en línia és un curs escolar, fins el 31 d'agost, amb prova final a setembre.

 6. He d'assistir a totes les sessions presencials?

  Les modalitats A i B contemplen l'assistència OBLIGATÒRIA a les sessions oferides per les EOI, dins dels horaris disponibles en cadascuna de les escoles per a tal fi. En cas d'incompatibilitat horària s'ha d'optar per la modalitat C (autònoma).

 7. Com acredite que sóc professor en un centre concertat?

  El professorat que presta servicis en un centre concertat haurà d'acreditar-ho per mitjà del contracte laboral vigent per al present curs o d'una nòmina actual. Hi ha possibilitat de pujar-ho escanejat en el moment de la inscripció. Hi ha una casella per pujar documents.

 8. Si m'inscric en la modalitat semipresencial i falte a algunes sessions presencials, obtindré el certificat de la formació en línia?

  Se certificaran les hores quan es reunisquen totes les condicions de participació en la modalitat inscrita, també la prova final. La formació només se certifica si s'obté la qualificació d'APTE.

 9. Puc esmenar les dades de la inscripció?

  Sí, es poden esmenar. Per fer-ho has de recuperar la sol·licitud realitzada. En l'apartat 'Inscripció' de 'Plurilingüisme', en el punt 2, hi ha un enllaç per a accedir a la inscripció. En la pantalla informativa que apareix s'indica com recuperar la teua sol·licitud.

 10. Fins a quan em puc inscriure?

  El període d'inscripció acaba el dia 4 d'octubre.

  Pàgina de Conselleria:

  http://www.cefe.gva.es/per/val/sfp_812_faqs.asp

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info